სასკოლო სასწავლო გეგმა (2011–2012)

   დამტკიცებულია დედოფლისწყაროს 1 საჯარო სკოლის   პედაგოგიური საბჭოს 2011 წლის 07 სექტემბრის 1 სხდომის ოქმით

პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე

ნელი ყოჩიაშვილი

სკოლის დირექტორი:

მაია ლაპიაშვილი

შეთანხმებულია სამეურვეო საბჭოსთან

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

ეთერ კიკილაშვილი

მოკლე ცნობა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სსიპ დედოფლისწყაროს №1 საჯარო სკოლა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველო, 1600, ქ. დედოფლისწყარო, რუსთაველის ქ. 51 ,ტელეფონი:8356226030, 577243012

e-mail: lapiashvilimaia@yahoo.com

სკოლის საიდენტიფიკაციო კოდი:228525110

ბანკის რეკვიზიტები : „ლიბერთი“ ბანკის დედოფლისწყაროს ფილიალი ბ/კოდი: 220101453, ანგ. ნომერი: GE57LB0120171460750000

სწავლების ენა : ქართული

 

დედოფლისწყაროს №1 საჯარო სკოლის

2011–2012 სასწავლო წლის

სასკოლო სასწავლო გეგმა 

 

შესავალი

            სასკოლო სასწავლო გეგმა ეფუძნება ზოგადი განათლების სისტემისათვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტს, „ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს”, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორი თაობების აღზრდას უნდა შეუწყოს ხელი საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემამ და ეროვნულ სასწავლო გეგმას.       სასკოლო სასწავლო გეგმის მთავარი ამოცანაა,პასუხობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას – შექმნას ეროვნული მიზნების მისაღწევი საგანმანათლებლო გარემო და რესურსები.

პიროვნებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე,   მისი განვითარების პროცესი და მის მიერ მიღწეული შედეგი. შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისათვის მიწოდებული ინფორმაციის არა მხოლოდ დამახსოვრებას, არამედ ამ ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ ცოდნად გარდაქმნას.

სწორედ ამიტომ სასკოლო სასწავლო გეგმის ფუნდამენტური პრინციპია შედეგზე ორიენტირება, რაც გულისხმობს მოსწავლეთა აღჭურვას ქმედითი ცოდნით.

სასკოლო სასწავლო გეგმა, რომელსაც შეიმუშავებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დედოფლისწყაროს №1 საჯარო სკოლა,  განკუთვნილია კონკრეტულ საჯარო სკოლაში მოღვაწე თუ მონაწილე ყველა სუბიექტისთვის.

სკოლის საკანონმდებლო-ნორმატიულ ბაზას წარმოადგენს:

 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • საქართველოს შრომის კოდექსი
 • კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
 • კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 • მასწავლებლის ეთიკის კოდექსი
 • დირექტორის ეთიკის კოდექსი
 • მოსწავლის ქცევის კოდექსი
 • საგადასახადო ქოდექსი
 • განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებები და კანონქვემდებარე აქტები
 • ”ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები”
 • ეროვნული სასწავლო გეგმა
 • სკოლის წესდება
 • სკოლის შინაგანეწესი
 • საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სხვა საკანონმდებლო ნორმატივები
 • სკოლის დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ–სამართლებრივი აქტები

ქ. დედოფლისწყაროს 11 საჯარო სკოლაში ოფიციალური წესით იწარმოება შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ბრძანებების  სარეგისტრაციო  წიგნი
 • შემოსული და გასული დოკუმენტაციის სარეგისტრაციო წიგნები
 • მოსწავლეთა პირადი საქმეები
 • მოსწავლეთა საანბანო წიგნი
 • ატესტატების გაცემის წიგნი
 • პედაგოგიური საბჭოს სხდომების ოქმების  წიგნი
 • სამეურვეო საბჭოს სხდომების ოქმების წიგნი
 • სასკოლო სასწავლო გეგმა
 • დამრიგებლის  პორტფოლიო
 • კათედრების თავმჯდომარეების პორტფოლიო
 • საკლასო ჟურნალები
 • თანამშრომელთა პირადი საქმეები
 • ფინანსური დოკუმენტაცია
 • მოსწავლეთა მოძრაობის აღრიცხვის წიგნი
 • სკოლის ელექტრონული ბაზები და სხვ.

სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია:

 • სკოლის მისია;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;
 • სასკოლო საათობრივი ბადე;
 • სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;
 • მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები
 • დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა.
 • ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის.

ს კ ო ლ ი ს  მ ი ს ი ა

საზოგადოებასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის საფუძველზე ,სკოლაში მასტიმულირებელი და უსაფრთხო ინოვაციური სასწავლო გარემოს შექმნით, ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად სწავლებასა და სწავლაში  წარმატებების გზით თითოეული ბავშვის მომავლის ფორმირებაზე ზრუნვა

 

   სკოლის მიზანი

დედოფლისწყაროს 1! საჯარო სკოლა მშობლებთან და ადგილობრივ საზოგადოებასთან თანამშრომლობის საფუძველზე მიზნად ისახავს მასტიმულირებელ და უსაფრთხო გარემოში თითოეული მოსწავლის აკადემიური, სოციალური და ფიზიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.

სკოლის მიზანია განუვითაროს მოზარდს უნარი, რომ სწორად განსაზღვროს საკუთარი  ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერსები.

მოზარდმა უნდა იცოდეს, რა ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობს, რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს გარემოს ადამიანის ამა თუ იმ მოქმედებამ, როგორ შეინარჩუნოს და დაიცვას ბუნებრივი გარემო, ასევე უნდა განუვითარდეს საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები (წერა, კითხვა, მეტყველება, მოსმენა), მათ შორის იმათ, ვისთვისაც საქართველოს სახელმწიფო ენა მშობლიური არ არის.

მოზარდს უნდა გამოვუმუშაოთ ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატივისცემის უნარი; დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებათა მიღების უნარ-ჩვევები, იყოს შემოქმედი, თავად შექმნას ღირებულებები და არ იცხოვროს მხოლოდ არსებულის ხარჯზე. უნდა ჩამოვაყალიბოთ უწყვეტი განვითარების, ახალი ცოდნის და ჩვევების დამოუკიდებლად შეძენის უნარი.
                                            

მოსალოდნელი შედეგი

            სკოლის  თითოეული მოსწავლე აღჭურვილი იქნება სათანადო ცოდნით,  საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებით და სოციალურად სწორი ორიენტაციით.

 

 

კოლის წლიური სამოქმედო გეგმის მიზნებია:
1.  განათლების რეფორმის გატარება.
2.  ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული  სასკოლო სასწავლო გეგმის შექმნა და განვითარება.
3.  ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების შესაბამისად მოსწავლეთა აღზრდა მაღალზნეობრივ ღირებულებებით
4.  ფონდ ,,ირმის ნახტომში“ აქტიური მონაწილეობის მიღება.
5.  ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა.
6.  საგაკვეთილო და კლასგარეშე საქმიანობის ერთიანობა.
7.  სწავლების შეფასება შედეგების, შეძენილი ცოდნის გამოყენების   უნარ-ჩვევების მიხედვით.
8.  განათლების კანონის ეფექტურად განვითარებისა და სკოლის მართვის ორგანიზებულად წარმართვისათვის სამეურვეო საბჭოსთან  შეთახმებული    მუშაობა
9.  სკოლის ცხოვრებაში მშობლებისა და თემის ჩართულობის  უზრუნველყოფა.

10. სასკოლო დისციპლინის, სკოლის საერთო კულტურის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა

მიზნების მისაღწევი სტრატეგიები :

1. სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების ეფექტურად წარმართვისათვის  სათანადო პირობების შექმნა.
2. მასწავლებელთა პროფესიული ცოდნის გაღრმავების, მეთოდური  დახელოვნების, სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე   მეთოდოლოგიების დანერგვისათვის სამუშაო მექანიზმის შექმნა .
3. საგნობრივი კათედრების მუშაობის გაუმჯობესება. კათედრის სამუშაო გეგმის შედგენისას საგნობრივი სტანდარტების   სავალდებულო მოთხოვნებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის  ძირითადი ორიენტირების გათვალისწინება.
4. სწავლების აქტიური მეთოდების გასაცნობად ტრენინგების ჩატარება, მეთოდური კვირეულებისა და დისკუსიების მოწყობა,

5.  პროფესიული განვითარების მიზნით მასწავლებელთა ჩაბმა საგნობრივ ტრენინგ-კურსების საქმიანობაში, მზადება სერტიფიცირებისთვის.
6.  გაკვეთილების დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ახალი  საგნობრივი სტანდარტების მიხედვით, ინტერაქტიური მეთოდების გამოყენებით.

7.  მრავალკომპონენტიანი  შეფასების სისტემის  განხორციელება.
8.  მონინტორინგის ჩატარება საგნობრივი სტანდარტების შესრულების  მიმდინარეობაზე, შედეგებისა და მათი ინდიკატორების მიხედვით.
9.  ნიჭიერ, შემოქმედებითად მოაზროვნე მოსწავლეთა გამოვლენა-შიდა  სასკოლო  viqtorinebis, ოლიმპიადებისა და კონფერენციების ჩატარება.
10. შემაჯამებელი პრეზენტაციების, წლიური გამოცდების ჩატარება მზადება ეროვნული გამოცდებისათვის.
11.  მოსწავლეთა თვითმართთველობის  განვითარება.
12.  საწავლო– აღმზრდელობითი პროცესის ეფექტურად წარმართვა.
13.  მოსწავლეთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით  კლასის დამრიგებლების მიერ სამუშაო გეგმების შედგენა და  მონინტორინგი.
14. სკოლაში ჩატარებული ღონისძიებების (საგნობრივი კვირეულები,   სადამრიგებლო საათი, ექსკურსიები, გამოჩენილ ადამიანებთან  შეხვედრები,დისკუსიები დილა-საღამოები, შემეცნებით-გასართობი  ღონისძიებები და სხვა) განრიგის შედგენა.
15.  დამატებითი  საგანმანათლებლო – აღმზრდელობითი მომსახურების განვითარება

16.საბუნებისმეტყველო საგნებისა და ტექნოლოგიების გაძლიერება.

17. მონინტორინგი სასწავლო- აღმზრდელობითი მუშაობის ორგანიზებულად და  მიზნობრივად წარმართვისათვის.

სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები

საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

ზოგადი განათლების საფეხურები  სკოლაში     

 1. სკოლაში სწავლა –სწავლება მიმდინარეობს და  მოიცავს სამ საფეხურს:

ა) დაწყებითი – I-VI კლასები;

ბ) საბაზო – VII-IX  კლასები;

გ) საშუალო – X-XII კლასები.

ზოგადი განათლების საფეხურების ამოცანები

 1. დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;

ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;

გ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   მომავალში  დასჭირდება.

2. საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;

ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;

გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.

3. საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;

ბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);

გ) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.

კადრები, პროფესიული განვითარება

სკოლა დაკომპლექტებულია კადრით, ვაკანსია რომელიმე თანამდებობაზე არ არსებობს.

სერტიფიცირებული მასწავლებლები:

 1. თინათინ ფიროსმანიშვილი – ინგლისური ენა (ათასლარიანი დანამატით)
 2. ნატალია ვარდიშვილი –რუსული ენა (ათასლარიანი დანამატით)
 3. ირინა თეთვაძე –ქიმია, რუსული ენა
 4. თამარ ფხოველიშვილი – მათემატიკა
 5. ნინო ფიროსმანიშვილი – ინგლისური ენა
 6. ნაირა უთრუთაშვილი –ინგლისური ენა
 7. ეკა სეფიაშვილი – ინგლისური ენა
 8. გულნაზ გუგენიშვილი –ინგლისური ენა

სერთიფიცირების თვითო საგანი წარმატებით დაძლიეს: მაია ბეგიაშვილმა, ხათუნა მენთეშაშვილმა, ხათუნა სულაშვილმა, ბელა სულაშვილმა, სვეტლანა ლომიძემ, ნანა პოპიაშვილმა, მაყვალა პაპუაშვილმა, ინგა ქუფარაშვილმა,ლალი აბაშიძემ.

ზაფხულის პერიოდში მასწავლებლებმა გამოცდილება გაუზიარეს კოლეგებს შემდეგ თრენინგ–პროგრამებში მონაწილეობაში მიღებული ცოდნით:

ტრენინგ–პროგრამა მონაწილე მასწავლებელი
ხუთწლიანთა სწავლისა და საწავლების მეთოდოლოგია. ნონა პოპიაშვილი
ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველ კარში მოცემული ადმინისტრაციული საკითხები მაია ლაპიაშვილი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოვლა-პატრონობა მაია ლაპიაშვილი
ჩვენი საქართველო (V-VI კლასები) ჯულიეტა გოგილაშვილი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.  (V-VI კლასები) თამარ ბოსტაშვილი
ინკლუზიური განათლება ლალი აბაშიძე
განათლების ადმინისტრირება ლალი აბაშიძე
ინგლისური ენა ინგლისური ენის ყველა მასწავლებელი
“ბუკი“–ს ტრენინგები „1X1“ ნონა პოპიაშვილი, ნინო ოქროპირიძე, ლეილა ფიროსმანაშვილი.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება იგეგმება   შემდეგი ფორმით:

 1. პედსაბჭოების, კათედრების  მუშაობაში მონაწილეობა, ურთიერთთანამშრომლობა, შეხვედრების ორგანიზება.
 2. თვითგანვითარება
 3. გაკვეთილებზე დასწრება
 4. ”ინტერნეტ” და ვიდეომასალების გამოყენება-განხილვა
 5. ეროვნული სასწავლო გეგმის, ნორმატიული დოკუმენტაციის, დებულებების, ინსტრუქციების შესწავლა
 6. ტრენინგ-პროგრამებზე დასწრება, სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მზადება და სხვ.

სასწავლო წლის კალენდარი

 1. სასწავლო წელი იყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრებად ყოფს ზამთრის არდადეგები.
 2. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები და არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა  განისაზღვრება კანონმდებლობით.

სასწავლო წლის დაწყება-დამთავრების თარიღები:

II – XI  კლასები

სასწავლო წლის დაწყება – დამთავრების თარიღები  – 15.09.11 – 15.06.12

I  სემესტრის დაწყება-დამთავრების თარიღები  – 15. 09.11 – 24.12.11 (73 სამუშაო დღე )

ზამთრის არადადეგები: 27.12.2011  – 19.01.2012

II სემესტრის დაწყება – დამთავრების თარიღები 20.01.12-15.06.12 (105 სამუშაო დღე )

 

I და XII  კლასი

სასწავლო  წლის დაწყება -დამთავრების თარიღები -15.09.11 – 20.05.12

I  სემესტრის დაწყება -დამთავრების თარიღები –  15. 09.11 – 24.12.11

სულ 150  სასწავლო დღე  (30 სასწავლო კვირა )

ზამთრის არადადეგები: 27.12.2011  – 19.01.2012

II სემესტრის დაწყება – დამთავრების თარიღები 20.01.12 – 20.05.12

დასვენების დღეები: 14 ოქტომბერი, 23 ნოემბერი

3 მარტი, 8 მარტი, 9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 4 აღდგომის დღე (დიდი ხუთშაბათი, წითელი პარასკევი და აღდგომის შემდგომი ორშაბათი და სამშაბათი)

 1. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია, თუ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.
 2. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია.
 3. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეიცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის   შემცირების მიზნით.

დღის რეჟიმი

        III–XII კლასები:

გაკვეთილების ხანგრძლივობა:     დასვენების ხანგრძლივობა:

 1. 9.00 – 9. 45                                       10 წუთი
 2. 9.55 – 10.40                                      10 წუთი
 3. 10.50 – 11.35                                    15 წუთი
 4. 11.50 –12. 35                                     5 წუთი
 5. 12.40 – 13.25                                     5 წუთი
 6. 13.30 – 14.15                                     5 წუთი
 7. 14.20 – 15.05                                    5 წუთი
 8. 15.10 –15.55

I კლასი :

გაკვეთილების ხანგრძლივობა:     დასვენების ხანგრძლივობა:

 1. 9. 00 – 9.35                            10 წუთი
 2. 9.45 – 10.20                           10 წუთი
 3. 10.30 –11.05                          15 წუთი
 4. 11.20 – 11.55                            5  წუთი
 5. 12.00 – 12.35

მოსწავლეთა რაოდენობა.

მოსწავლეთა რაოდენობა  სკოლაში 2011/ 2012 სასწავლო გეგმის დამტკიცების მომენტისთვის დაწყებითი საფეხური

კლასი Iა Iბ Iგ IIა IIბ IIIა IIIბ IV Vა Vბ Vგ VIა VIბ სულ
მოსწალეთარაოდენობა 25 26 26 22 26 18 29 30 28 23 18 28 30  329


 

საბაზო–საშუალო საფეხური:

კლასი VII VIIIა VIIIბ IXა IXბ Xა Xბ XIა XIბ XIIა XIIბ სულ
მოსწავლეთა რაოდენობა 32 27 32 23 24 28 18 20 15 22 16  256


 1. კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განსაზღვრულია 30 მოსწავლით.
 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოსწავლეთა მაქსიმალურ   ოდენობასთან დაკავშირებით გამონაკლისი დაშვებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან წერილობითი შეთანხმებით.
 3. პარალელებად კლასები დაყოფილია  იმ შემთხვევაში, თუ თითოეულ პარალელურ კლასში მოსწავლეთა მინიმალური რაოდენობა არის 18.
 4. თუ სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეთა მოძრაობის გამო კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღარ იქნება დადგენილი ნორმის შესაბამისი, სკოლა ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ აცნობოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, რომელიც უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება კლასის გაყოფის/შეერთების/არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობით დატოვების თაობაზე.
 5. მოსწავლეების მაქსიმალური რაოდენობის განმსაზღვრელი წესი ეხება 2005–2006 სასწავლო წელს სკოლაში პირველ კლასში შესულ მოსწავლეებს და ყოველ შემდგომ თაობას (I–VII კლასები).  სკოლის გადაწყვეტილებით, მიმდინარე სასწავლო წელს იგივე ნორმატივი ვრცელდება VIII კლასზე, ხოლო IX–XII კლასებში კლასში მოსწავლეთა მინიმალური რაოდენობა განისაზღვრება 14–ით (კლასები არ შეერთდება არც იმ შემთხვევაში, როცა ორ პარალელურ  კლასში მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა არის 30 და მეტი).
 6.  სკოლის ფინანსური რესურსების გათვალისწინებით, კლასის გაყოფა ხდება

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში:

ა) დაწყებითი საფეხურის V–VI კლასებში და საბაზო საფეხურზე, თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 27–ს,

ბ) საშუალო საფეხურზე –თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 25–ს.

პირველ უცხო ენაში (ინგლისური)  კლასის განაყოფებად გაყოფა ხდება იმ კლასებში, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 25–ს (გარდა პირველი კლასებისა)

მეორე უცხო ენაში (რუსული) კლასი განაყოფებად გაიყოფა, თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღემატება 30–ს.

უცხოურ ენებში დასაშვებია განაყოფები დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ენის ფლობის დონის გათვალისწინებით.

განაყოფ ჯგუფში მოსწავლეთა მინიმალური რაოდენობაა 12, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯგუფი ჩაიკვეცება.

მოსწავლის პარალელურ კლასში/განაყოფ ჯგუფში გადასვლა შესაძლებელია მშობლის არგუმენტირებული განცხადების საფუძველზე.

იმ კლასებში, სადაც სწავლობენ სსსმ მოსწავლეები, ქართული ენისა და ლიტერატურის და და პირველი უცხოური ენის გაკვეთილებზე კლასის განაყოფებად დაყოფა ხდება, თუ კლასში სწავლობს 25–ზე მეტი მოსწავლე.მიმდინარე წელს ეს გამონაკლისი ვრცელდება III–ბ და V–ა კლასებზე.

სკოლის საერთო ხედვა და  კულტურა

სკოლა, მისიიდან და მიზნებიდან გამომდინარე, ხელს  უწყობს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვას, შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის; ხელს უწყობს და ორგანიზებას გაუწევს სპორტულ, სახელოვნებო, საკლუბო აქტივობებსა და სასკოლო პროექტებს, რომლებშიც სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლებიც იქნებიან ჩართულნი. აღნიშნულ პრინციპებზე დაყრდნობით შემუშავებულია შემდეგი

სასკოლო საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო ღონისძიებების გეგმა

სკოლის საერთო კულტურა 1 სემესტრი
თვე სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
აქტივობა მულტიკულტურული საღამო** მულტიკულტურული საღამო**  
სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვას*
სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის* სასკოლო კონფერენცია საახალწლო Show-პროგრამა***
(შემოდგომის სეზონი)** სემესტრის საუკეთესო მოსწავლეების  დაჯილდოვების ცერემონიალი**
შიდა–სასკოლო სპორტული ჩემპიონატი***
სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს და ორგანიზება გაუწიოს სპორტულ, სახელოვნებო, საკლუბო აქტივობებსა და სასკოლო პროექტებს, რომლებშიც სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლებიც იქნებიან ჩართულები* „დებატების  კლუბის“ ჩამოყალიბება*** დებატები** დებატები** დებატები
ინტელექტ–კლუბის –  რა? სად? როდის? ჩამოყალიბება*** რა? სად? როდის? (შემოდგომის სერია) მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი***
ნახევარ–ფინალი*** მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი***
მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ჩამოყალიბება*** რა? სად? როდის? (შემოდგომის სერია) საპროექტო სამუშაოები***
საპროექტო სამუშაოები*** საპროექტო სამუშაოები*** ფინალი***
საპროექტო სამუშაოები*** კონკურსი სკოლის ლოგოს, სლოგანის, ჰიმნის  შესაქმნელად. **
კონკურსი სკოლის ლოგოს, სლოგანის, ჰიმნის  შესაქმნელად.** კონკურსი სკოლის ლოგოს, სლოგანის, ჰიმნის  შესაქმნელად.**
*მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით გაიმართება შესაბამისი ღონისძიებები;
** ღონოსძიებების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირია – კახა კოტაშვილი
*** ღონოსძიებების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირები: კახა კოტაშვილი, სოსო ჩუთლაშვილი, კლუბების ხელმძღვანელები.


სასკოლო საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩამონათვალი

 1. 1.   სასკოლო კონფერენცია (შემოდგომა, გაზაფხული)

მიზანი:

 • მოსწავლეთა ცოდნის დონის გამოვლენა;
 • მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;
 • არასასწავლო თემები აქტუალიზება;
 • საკონფერენციო ნაშრომების მომზადების გამოცდილების განვითარება;
 • მოსწავლეთა პრეზენტირების უნარის განვითარება;
 • მოსწავლეთა მომზადება საუნივერსიტეტო აქტივობებისთვის.

აქტივობები:

 • პირობების გამოცხადება;
 • ნაშრომების მიღება;
 • ჟიურის წევრების შერჩევა;
 • ნაშრომების შერჩევა საკონფერენციოდ;
 • შერჩეული მონაწილეებისთვის ერთდღიანი ტრეინინგი პრეზენტაციების მომზადების კუთხით;
 • ორდღიანი საკონფერენციო თემების პრეზენტაცია;
 • გამარჯვებულების გამოვლენა, დაჯილდოვება;

მინი დებულება:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ VII-XII კლასის მოსწავლეებს;
 • საკონფერენციო საგნებია: სამოქალაქო განათლება, გლობალიზაცია და მისი გავლენა ეროვნულ კულტურაზე, თანამედროვე მსოფლიო კულტურა, თანამედროვე ტექნოლოგიები, საქართველო და გარესამყარო.
 • აუცილებელი მოთხოვნები: საკონფერენციო თემა გადმოცემული უნდა იყოს არანაკლებ 2 A4 ზომის თაბახის ფურცელზე (ცად უსხ/Sylfaen12). აუცილებელია თანდართული ელექტრონული ვერსია და პრეზენტაცია Power-Point-ში.

შეფასების კრიტერიუმები:

შეფასების კრიტერიუმები ფაქტობრივი მასალის ფლობა ინფორმაციის გადმოცემის უნარი სიახლე,კვლევა დაკავშირებული თემასთან

ტექსტის გრამატიკული და ლექსიკური სისწორე

მსჯელობის უნარი ვიზუალური მხარე

3ქ.

4ქ.

4ქ.

2ქ.

4ქ.

3ქ

მოსალოდნელი შედეგები:

 • სკოლაში დამკვიდრდება და განვითარდება კონფერენციების ორგანიზების კულტურა.
  გამოვლინდება მოსწავლეთა ცოდნა და უნარები საკონფერენციო მუშაობის, საჭირო მასალების მოძიების, ნაშრომისა და საკუთარი თავის პრეზენტირების და საკუთარი პოზიციის დაცვის კუთხით;
 • მონაწილეებს განუვითარდებათ საკონფერენციო ნაშრომების მომზადების კულტურა;
 • ისწავლიან ნაშრომისა და საკუთარი თავის პრეზენტირების სხვადასხვა ხერხებს;
 • ამგვარ კონფერენციებში მონაწილეობით მოსწავლე მოემზადება საუნივერსიტეტო კონფერენციებისთვისაც, რადგან სასკოლო კონფერენცია საუნივერსიტეტოს მსგავსი ფორმატით ჩატარდება;
 • სასკოლო კონფერენციის შედეგები იქნება ერთ–ერთი კრიტერიუმი სემესტრისა და წლის საუკეტესო მოსწავლეების გამოვლენის დროს;
 • კონფერენციაზე მიღებული დიპლომი მოსწავლეს გამოადგება სამომავლოდ.

 

 1. 2.   ინტელექტუალური კონკურსი (შემოდგომა, გაზაფხული)

მიზანი:

 • ინტელექტუალი ბავშვების წარმოჩენა და წახალისება;
 • მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;
 • მოსწავლეებს შორის კონკურენციის დონის ამაღლება;
 • სკოლაში ინტელექტუალური კონკურსების ორგანიზების ტრადიციის დამკვიდრება;
 • სკოლათაშორისი რაიონული ინტელექტუალური კონკურსების ორგანიზება;

აქტივობები:

 • ინტელექტ–კლუბის –  რა?, სად?, როდის? ჩამოყალიბება;
 • კლუბის დებულების შემუშავება;
 • კონკურსის  პირობების გამოცხადება;
 • გუნდების რეგისტრაცია;
 • მონაწილეების დაყოფა ჯგუფებად (გამოსვლის დღეებისა და გუნდების რაოდენობის მიხედვით);
 • კონკურსი;
 • გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოვება;

მინი დებულება:

 • კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ VII-XII კლასების მოსწავლეებს;
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ VII-XII კლასების მოსწავლეებს;
 • თითოეული გუნდი უნდა შედგებოდეს 6 ძირითადი და 1 დამატებითი წევრისგან;
 • კონკურსში მონაწილე გუნდების რაოდენობა არ არის შეზღუდული;
 •  გუნდების რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება საკონკურსო დღეების რაოდენობა;
 • თითოეულ საკონკურსო დღეს მონაწილეობას მიიღებს 5 გუნდი. (თუმცა შესაძლებელია რაოდენობის მცირედი კორექტირება მონაწილე გუნდების რაოდენობის შესაბამისად);
 • საკონკურსო კითხვები შეირჩევა სპეციალური ჟიურის მიერ, რომელიც დაკომპლექტდება სკოლის დირექციისა და  თვითმმართველობის წარმომადგენლებისგან;
 • თვითოეულ საკონკურსო დღეს მონაწილე გუნდებისთვის დაისმება 20 საკონკურსო კითხვა. ფრის შემთხვევაში მოწინავე გუნდები გააგრძელებენ თამაშს, სანამ ერთ–ერთი გუნდი არ მოიპოვებს გამარჯვებას.
 • კონკურსი შედგება 3 ეტაპისგან: ნახევარ–ფინალი, ფინალი და სუპერ–ფინალი;
 • შემოდგომისა და გაზაფხულის სერიების გამარჯვებული გუნდები ერთმანეთს შეხვდებიან სუპერ–ფინალში, სადაც მათ დაემატება  შემოდგომისა და გაზაფხულის სერიების ფინალებში მონაწილე გუნდებიდან კიდევ ერთი გუნდი;
 • სუპერ–ფინალში მონაწილე მესამე გუნდი შეირჩევა შემოდგომისა და გაზაფხულის სერიებში მონაწილე გუნდებიდან დამატებითი კონკურსის შედეგად, რომელიც გაიმართება გაზაფხულის სერიის დასრულების შემდეგ და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ფინალებში დამარცხებული გუნდები;
 • სუპერ–ფინალის გამარჯვებული გუნდი გახდება სკოლის ჩემპიონი და დაეუფლება გარდამავალ ჯილდოს ერთი წლის განმავლობაში;
 •  კონკურსში მონაწილეობა იქნება სემესტრისა და წლის საუკეთესო მოსწავლეების შერჩევის ერთ–ერთი კრიტერიუმი.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • ჩამოყალიბდება ინტელექტ–კლუბი –  რა?, სად?, როდის?, რომელშიც გაერთიანდება VII-XII კლასების მოსწავლეები სურვილის მიხედვით. კლუბის კომპეტენციაში შევა ინტელექტუალური ღონისძიებების და კონკურსების ორგანიზება;
 • წახალისდებიან ინტელექტუალი ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ინტელექტუალურ ღონისძიებებში, გამოავლენენ და განავითარებენ საკუთარ ნიჭსა და უნარებს;
 • სკოლაში დამკვიდრდება ინტელექტუალური კონკურსების ორგანიზების ტრადიცია;
 • კონკურსში მონაწილეობით მოსწავლეებს გაეზრდებათ სემესტრის, წლის საუკეთესო მოსწავლის ტიტულის მიღების შანსი.
 1. 3.   სპორტული ჩემპიონატი/კვირეული (შემოდგომა, გაზაფხული)

მიზანი:

 • სკოლაში სპორტული აქტივობების წახალისება;
 • მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;
 • სპორტული კონკურსების ორგანიზება სახეობების მიხედვით;
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა მოსწავლეებში;

აქტივობები:

 • გუნდების ჩამოყალიბება სახეობების მიხედვით;
 • გუნდების რეგისტრაცია;
 • სახეობების განაწილება დღეების მიხედვით;
 • შეჯიბრებები სახეობების მიხედვით კლასებს შორის;
 • გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოვება;

 

 

მინი დებულება:

 • ჩემპიონატი ტარდება ორ ასაკობრივ ჯგუფში I-VI და VII-XII კლასებს შორის;
 • ჩემპიონატი ტარდება კლასებს შორის;
 • თვითოეულ ასაკობრივ კატეგორიაში კონკურსი ჩატარდება განსხვავებულ სახეობებში;
 • ჩემპიონატი ტარდება შემდეგ სახეობაში

ასაკობრივი ჯგუფი

I-VI

VII-XII

სახეობა

სირბილი

ფეხბურთი

1

სირთულეების დაძლევა

კალათბურთი

(გუნდური და ინდივიდუალური)

2

დამალული ნივთების მოძებნა

ფრენბურთი

3

ბოულინგი

ველორბოლა

 (გუნდური და ინდივიდუალური)

4

სირბილი

(50.100.500,1000 მეტრ დისტანციებზე)

5

დამალული ნივთების მოძებნა

6

სირთულეების დაძლევა

7

დოჯბოლი

8

ბოულინგი

 • თითოეულმა კლასმა უნდა წარმოადგინოს გუნდები წარმოდგენილი სახეობების მიხედვით;
 • ნაჩვენები შედეგების მიხედვით, თვითოეულ სახეობაში გამოვლინდებიან გამარჯვებული გუნდები/კლასები;
 • გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან სიგელებითა და გარდამავალი პრიზებით;

მოსალოდნელი შედეგები:

 • სკოლაში მოხდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;
 • მოხდება სპორტული კონკურსების ორგანიზება სახეობების მიხედვით;
 • მოხდება ახალი სპორტული სახეობების პოპულარიზება;
 • ჩემპიონატის შედეგები იქნება ერთ–ერთი კრიტერიუმი სემესტრისა და წლის საუკეთესო მოსწავლეების გამოვლენის დროს;

 4.   მულტიკულტურული საღამო

მიზანი:

 • მოსწავლეების მიერ მათთვის უცხო ქვეყნის კულტურის, ტრადიციების გაცნობა;
 • კონტაქტების დამყარება მეზობელი ქვეყნის ბავშვებთან;
 • სკოლის მიერ მეზობელი ქვეყნის სკოლასთან კონტაქტის დამყარება;
 • უცხოელებისთვის ქართული კულტურის, ტრადიციების გაცნობა;
 • ბავშვების გაცვლითი პროგრამის შემუშავება;
 • ერთობლივი პროექტების შემუშავება;
 • სასკოლო თვითმმართველობების დონეზე თანამშრომლობის ჩამოყალიბება–გაღრმავება;

აქტივობები:

 • აზერბაიჯანელ კოლეგებთან კონტაქტის დამყარება;
 • თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ორ სკოლას შორის;
 • შემდგომი საქმიანობის ერთობლივი გეგმის შემუშავება;
 • თვითოეულ სკოლაში ღონისძიებაში მონაწილე გუნდების ჩამოყალიბება;
 • თვითეული გუნდის მიერ უცხო ქვეყნის რომელიმე რეგიონის არჩევა შემდგომ ამ კუთხეზე კულტურული პროგრამის გასაკეთებლად;
 • ქართული გუნდების ლიდერების გაცნობითი ვიზიტი განჯაში ინფორმაციის მოსაპოვებლად;
 • რეპეტიციები;
 • პირველი მულტიკულტურული საღამო დედოფლისწყაროში, რომელსაც დაესწრებიან აზერბაიჯანელი სტუმრები;
 • გამარჯვებული გუნდების დაჯილდოვება;
 • აზერბაიჯანული გუნდების ლიდერების სამუშაო შეხვედრა ქართველ ტანატოლებთან ინფორმაციის მოპოვების მიზნით;
 • პირველი მულტიკულტურული საღამო განჯაში, რომელსაც დაესწრებიან ქართველი სტუმრები;
 • გამარჯვებული გუნდების დაჯილდოვება;
 • სამუშაო შეხვედრა განჯაში, სადაც მოხდება სამომავლო ერთობლივი საქმიანობის დაგეგმვა;

 

მინი დებულება:

 • კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ პროექტში მონაწილე სკოლების მოსწავლეებს;
 • თითოეული გუნდი უნდა შედგებოდეს მაქსიმუმ 10 წევრისგან;
 • თითოეულ გუნდს უნდა გააჩნდეს სახელი და ლოგო;
 • გუნდის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 წთ–ს;
 • პროგრამა უნდა შედგებოდეს 6 ნაწილისგან, რომელიც უნდა მოიცავდეს გუნდის მიერ არჩეული რეგიონის:

ü  წარსულს;

ü  გეოგრაფიული მდებარეობას;

ü  ცეკვას;

ü  სიმღერს;

ü  რეგიონის როლს თანამედროვე საქართველოს/აზერბაიჯანის ცხოვრებაში;

ü  საინტერესო ფაქტების კოლაჟს.

 • გუნდების მიერ წარმოდგენილ პროგრამას შეაფასებს სტუმრებისგან დაკომპლექტებული ჟიური;
 • გამარჯვებული გუნდი ექსკურსიაზე წავა იმ რეგიონში, რომელიც ჰქონდა თავად არჩეული;

მოსალოდნელი შედეგები:

 • მოსწავლეები გაეცნობიან მათთვის უცხო ქვეყნის კულტურას და ტრადიციებს;
 • დამყარდება კონტაქტი მეზობელი ქვეყნის ბავშვებთან და სკოლასთან;
 • აზერბაიჯანელი ბავშვები გაეცნობიან ქართულ კულტურასა და ტრადიციებს;
 • აზერბაიჯანელი მეგობრების მზადყოფნის სემთხვევაში შემუსავდება ბავშვების გაცვლითი პროგრამა;
 • პროექტის წარმატების შემთხვევაში სესაძლებელია ერთობლივი პროექტების შემუსავება–განხორციელება;
 • სასკოლო თვითმმართველობების და დირექციის დონეზე ჩამოყალიბდება ურთიერთობა ორი სკოლას შორის;

 

 1. 5.   დებატები

მიზანი:

 • მოსწავლეთა შორის დებატების კულტურის ჩამოყალიბება;
 • მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;
 • დისკუსიების ორგანიზება სკოლის, საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე;
 • მოსწავლეთა დაინტერესება სასკოლო აქტივობებში მონაწილეობის კუთხით;
 • დაინტერესებულ მოსწავლეთა წახალისება;
 • მოსწავლეთა აქტიურად ჩართვა საზოგადოებისთვის აქტუალური  საკითხების განხილვაში.

აქტივობები:

 • დებატების კლუბის ჩამოყალიბება;
 • კლუბის დებულების მომზადება;
 • კლუბში დაინტერესებულ მოსწავლეთა გაწევრიანება;
 • დებატების ორგანიზება მინიმუმ თვეში ერთხელ იმ პერიოდისთვის აქტუალურ საკითხებზე;
 • საკვირაო სადისკუსიო კლუბის ჩამოყალიბება;
 • დისკუსიების ორგანიზება ყოველ 2 კვირაში ერთხელ;

 

მინი დებულება:

 • დებატების კლუბში გაწევრიანება შეუძლია VII-XII კლასების მოსწავლეებს;
 • კლუბში წევრების რაოდენობა შეუზღუდავია;
 • კლუბის მმართველი ორგანოა კლუბის წევრთა საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელია კლუბის მიერ განხორციელებულ აქტივობებზე;
 • კლუბის ორგანიზებით, უნდა ჩატარდეს დებატები სკოლის, საზოგადოებისთვის იმ დროისთვის აქტუალურ საკითხებზე. პერიოდულობა თვეში მინიმუმ ერთხელ;
 • კლუბის წევრი აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს კლუბის მიერ ორგანიზებული დებატების უმრავლესობაში;
 • დებატების დებულება განისაზღვრება შემდეგნაირად:

ü  დებატების კონკრეტულ თარიღს და თემას განსაზღვრავს კლუბის წევრთა საბჭო;;

ü  დებატებში მონაწილეობას იღებს სამი გუნდი: ორი მოპაექრე და ერთი დამკვირვებელი;

ü  გუნდების შემადგენლობას და ფუნქციებს განსაზღვრავს კლუბის წევრთა საბჭო;

ü  მოპაექრე გუნდების შემადგენლობა უნდა დაკომპლექტდეს კლუბის წევრებისგან;

ü  დამკვირვებელი გუნდი შესაძლოა დაკომპლექტდეს კლუბის არაწევრი მოსწავლეებისგან;

ü  დებატებში მონაწილე გუნდებს აფასებს ჟიური;

ü  შეფასების კრიტერიუმებია:

შეფასების კრიტერიუმები

დამკვირვებელი გუნდი

მოპაექრე გუნდი

 1. კრიტიკულობა;
 2. რეგლამენტის სწორად გამოყენება’
 3. მონაწილეთა ვიზუალური მხარე;
 4. მოწინააღმდეგის შეცდომების სწორად გამოყენება
 5. მოწინააღმდეგის აზრის პატივისცემა;
 1.  კრიტიკულობა;
 2. რეგლამენტის სწორად გამოყენება
 3. მონაწილეთა ვიზუალური მხარე;
 4. მოწინააღმდეგის შეცდომების სწორად გამოყენება;
 5. მოწინააღმდეგის აზრის პატივისცემა;
 1. კრიტიკულობა;
 2. რეგლამენტის სწორად გამოყენება’
 3. მონაწილეთა ვიზუალური მხარე;
 4. მოწინააღმდეგის შეცდომების სწორად გამოყენება
 5. მოწინააღმდეგის აზრის პატივისცემა;

ü  გამარჯვებულ გუნდად შესაძლოა გამოცხადდეს დამკვირვებელთა გუნდიც;ü  თვითოეულ დებატში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული გუნდი;

ü  თვითოეულ დებატში გათამაშდება გარდამავალი პრიზი;

 • დებატებში მონაწილეობა მოსწავლის შეფასების ერთ–ერთ კრიტერიუმად განიხილება სემესტრის, წლის საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენის დროს;

მოსალოდნელი შედეგები:

 • სკოლაში ჩამოყალიბდება დებატების კლუბი, რომელიც ყოველთვიური ღონისძიებებით კიდევ უფრო გამოაცოცხლებს სასკოლო ცხოვრებას;
 • კლუბის საქმიანობის შედეგად, ყოველთვიურად გაიმართება დებატები და დისკუსიები სკოლის, საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე;
 • გაიზრდება მოსწავლეთა აქტიურობის დონე;
 • მოსწავლეებში დებატებში სხვადასხვა სახით ჩართულობის შედეგადგანვითარდება დებატების კულტურა;
 • წახალისდებიან დაინტერესებული მოსწავლეები, რომლებსაც მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების განვითარების შანსი;
 • მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვებიან სკოლისა და საზოგადოებისთვის აქტუალური საკითხების განხილვაში.
 1. 6.   მხიარულთა და საზრიანთა გუნდების სასკოლო ჩემპიონატი (შემოდგომა, გაზაფხული)

მიზანი:

 • სასკოლო ცხოვრების გახალისება;
 • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ჩამოყალიბება;
 • მხიარულთა და საზრიანთა გუნდების სასკოლო ჩემპიონატის ორგანიზება;
 • მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
 • მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება;

აქტივობები:

 • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ჩამოყალიბება;
 • კლუბში მსკ–ს გუნდების ჩამოყალიბება და გაწევრიანება;
 • კლუბის დებულების მომზადება;
 • მხიარულთა და საზრიანთა გუნდების სასკოლო ჩემპიონატის გამოცხადება;
 • ჩემპიონატის ჩატარების სტრუქტურის ჩამოყალიბება–დამტკიცება;
 • ჩემპიონატის ორგანიზება სამ ეტაპად:  I – საშემოდგომო სეზონი; II – საგაზაფხულო სეზონი; III – ზაფხულის, ფინალური სეზონი;

 

მინი დებულება:

 • მსკ–ს გუნდების ჩამოყალიბება შეუძლიათ VI- XII კლასების მოსწავლეებს;
 • მსკ–ს გუნდში წევრების რაოდენომა განისაზღვრება მაქსიმუმ 12 მოსწავლით;
 • მსკ–ს კლუბში გუნდების რაოდენობა შეუზღუდავია;
 • მსკ–ს გუნდს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სახელი და ლოგო;
 • მსკ–ს ჩემპიონატი ტარდება სამ ეტაპად: შემოდგომა, გაზაფხული, ზაფხული/სუპერ–ფინალი;
 • თვითოეული ეტაპი შედგება სამი ტურისგან: მერვედ–ფინალი, ნახევარ–ფინალი, ფინალი;
 • თვითოეულ ტური შედგება ოთხი საფეხურისგან: მისალმება, საშინაო დავალება, მუსიკალური  სკეტჩი და კითხვა–პასუხი;
 • ორი ეტაპის გამარჯვებული გუნდები სუპერ–ფინალში შეხვდებიან ერთმანეთს, სადაც მათ დაუპირისპირდება შემოდგომისა და გაზაფხულის ეტაპების ფინალებში დამარცხებული გუნდებიდან  ქულებით საუკეთესო;
 • სუპერ–ფინალი  მხოლოდ ერთ ტურს მოიცავს და ჩატარდება მეორე სემესტრის ბოლო სასწავლო კვირას;
 • მსკ–ს გუნდების გამოსვლას  შეაფასებს ჟიური;
 • მსკ–ს ჩემპიონატში მონაწილეობა მოსწავლის შეფასების ერთ–ერთ კრიტერიუმად განიხილება სემესტრის, წლის საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენის დროს;

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • ჩამოყალიბდება მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი, რომელიც გააერთიანებს დაინტერესებულ მოსწავლეებს და ხელს შეუწყობს მათ თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას;
 • ყოველ სემესტრში გაიმართება  მხიარულთა და საზრიანთა გუნდების სასკოლო ჩემპიონატის ეტაპები, რაც კიდევ უფრო გამოაცოცხლებს სასკოლო ცხოვრებას;
 • მოსწავლეებში მოხდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება;
 1. 7.   სასკოლო თვითმმართველობის არჩევნები

მიზანი:

 • სასკოლო თვითმმართველობის წევრების როტაცია;
 • თვითმმართველობის ქმედითუნარიანობის გაზრდა;
 • თვითმმართველობის საქმიანობაში მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა;
 • არჩევნების პრინციპების და წესების უკეთ გაცნობა მოსწავლეებისთვის;
 • საარჩევნო ცნობიერების გაზრდა მოსწავლეებში საარჩევნო პროცესებში მათი მაქსიმალური ჩართულობის გზით;
 • მოსწავლეებისთვის საარჩევნო ტექნოლოგიების გაცნობა;
 • მოსწავლეებისთვის არჩევნების როლისა და მნიშვნელობის გაცნობიერება ;
 • მოსწავლეების სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
 • სკოლის მართვის პროცესში მოსწავლეთა ჩართულობის მაქსიმალურად გაზრდა;
 • სკოლის გარე კონტაქტების მაქსიმალურად გაზრდა და დაკავშირება სხვა სკოლებთან მათი თვითმმართველობების სახით;
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონტაქტების გაღრმავება;

აქტივობები:

 • სასკოლო თვითმმართველობის საარჩევნო დებულების შესწორებების განხილვა–დამტკიცება;
 • არჩევნების თარიღის დამტკიცება სამეურვეო საბჭოს მიერ;
 • საარჩევნო ადმინისტრაციის მმართველი ორგანოს (ცსკ–ცენტრალური საარჩევნო კომისია) ჩამოყალიბება;
 • კანდიდატების რეგისტრაცია;
 • წინასაარჩევნო კამპანია;
 • საუბნო საარჩევნო კომისიების შექმნა;
 • დამკვირვებლების რეგისტრაცია;
 • არჩევნების ორგანიზება;
 • ხმების დათვლა და წინასწარი შედეგების გამოცხადება;
 • საბოლოო შედეგების გამოცხადება;
 • თვითმმართველობის ახალი შემადგენლობის შეკრება;
 • თვითმმართველობის ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება–დამტკიცება;

მოსალოდნელი შედეგები:

 • განხორციელდება სასკოლო თვითმმართველობის წევრების როტაცია;
 • წევრთა როტაციის შედეგად გაიზრდება თვითმმართველობის ქმედითუნარიანობა;
 •  უფრო მეტი მოსწავლე ჩაერთვება თვითმმართველობის საქმიანობაში;
 • რეალურ არჩევნებში მონაწილეობის შედეგად მოსწავლეები უკეთ გაეცნობიან საარჩევნო პროცედურებს და ტექნოლოგიებს, გაიაზრებენ არჩევნების მნიშვნელობას, რაც გამოადგებათ სამომავლოდ;
 • არჩევნებში აქტიურად მონაწილეობის შედეგად მოსწავლე ყალიბდება სამოყალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრად;
 • ახალი თვითმმართველობა უფრო გააღრმავებს სკოლის გარე კონტაქტებს;
 • გაღრმავდება კონტაქტები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
 1. 8.   საპროექტო სამუშაოები

მიზანი:

 • მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა სასკოლო თვითმმართველობის საქმიანობასა და საპროექტო საქმიანობაში;
 • სამოქალაქო განათლების, როგორც სასკოლო დისციპლინის სწავლების ხელშეწყობა;
 • მოსწავლეთა გამოცდილების გაზრდა საპროექტო სამუშაოებში;
 • მოსწავლეთათვის პროექტების წერისა და მენეჯმენტის სწავლების ხელშეწყობა;
 • მოსწავლეთა წახალისება ერთობლივი სასარგებლო საქმიანობის საწარმოებლად;
 • სკოლის დახმარება დამატებითი ფინანსების მოძიების გზით;

აქტივობები:

 • საპროექტო ჯგუფის ჩამოყალიბება თვითმმართველობის ეგიდით, რომელშიც გაერთიანდებიან დაინტერესებული მოსწავლეები;
 • ფონდების მიერ გამოცხადებულ ყოველ კონკურსზე შესაბამისი პროექტის მომზადება და წარდგენა თვითმმართველობის სახელით;
 • დაფინანსებული პროექტის განხორციელება თვითმმართველობის წევრებისა და აქტივისტების მიერ;
 • მონიტორინგის კომისიის შექმნა, რომელიც დაკომპლექტდება დირექციისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებისგან და რომლის კომპეტენციაც განისაზღვრება დებულებით;
 •  პროექტების წერა–მენეჯმენტის ტრეინინგების ორგანიზება სემესტრში ერთხელ აქტიური მოსწავლებისთვის;

მოსალოდნელი შედეგები:

 • გაიზრდება მოსწავლეთა ჩართულობა საპროექტო სამუშაოებში მათი დაინტერესების გზით;
 • საპროექტო სამუშაოებში ჩართული მოსწავლეები მიიღებენ დიდ გამოცდილებას, რომელიც გამოადგებათ სტუდენტობის დროს თუ შემდგომ ცხოვრებაში;
 • ხელი შეეწყობა სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლებას;
 • მოსწავლეები უკეთ შეისწავლიან საპროექტო სამუშაოებს;
 • სამუშაო ჯგუფის წევრები ერთობლივი საქმიანობის შედეგად შეეჩვევიან გუნდური მუშაობის პრინციპს;
 • საპროექტო სამუშაოების შედეგად სკოლაში შემობა დამატებითი ფინანსები ფონდებიდან, რომელიც მოხმარდება სასკოლო საჭიროებებს;
 1. 9.   ტრენინგები

მიზანი:

 • მოსწავლეთა სამოქალაქო განათლების დონის გაზრდა;
 • კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული ტრეინინგების მეშვეობით, მოსწავლეთა ცოდნის გაზრდა კონკრეტული მიმართულებებით: ლიდერობა, გუნდური მუშაობა, კომუნიკაცია, ყოფითი კონფლიქტების ანალიზი დამართვა და ა.შ;
 • სასკოლო თვითმმართველობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა;
 • მოსწავლეთა სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;

აქტივობები:

 • კავშირების გაღრმავება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
 • ტრეინინგ–კლუბის ჩამოყალიბება;
 • პროექტების შემუშავება აღნიშნული მიმართულებით;
 • ტრეინინგების ორგანიზება;

მოსალოდნელი შედეგები:

 • გაიზრდება მოსწავლეთა სამოქალაქო განათლების დონე;
 • გაიზრდება სასკოლო თვითმმართველობის საქმიანობის ეფექტურობის დონე, რადგან ტრეინინგებში მონაწილეობას ძირითადად თვითმმართველობის წევრები და აქტივისტები  მიიღებენ;
 • ხელი შეეწყობა მოსწავლეთა სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრად ჩამოყალიბების პროცესს;
 1. 10.  Alumnae Trees

მიზანი:

 • კურსდამთავრებულთა გაცილების ცერემონიალის ტრადიციის დამკვიდრება სკოლაში;
 • სკოლის ტერიტორიაზე ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესება;
 • მოსწავლეთათვის სარეკრეაციო ზონის შექმნა;

აქტივობები:

 • ნარგავების მოძიება;
 • კურსდამთავრებულთა ხეივანის მოსაწყობად ტერიტორიის გამოყოფა;
 • გაზაფხულის ბოლო დღეს ხეების დარგვა კურსდამთავრებულთა მიერ;
 • თვითოეულ ხეს მიენიჭება მისი სახელი, ვინც დარგო იგი;
 • ხეივანის მოვლას უზრუნველყოფს სკოლის ტექნიკური პერსონალი და თვითმმართველობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

 • სკოლაში დამკვიდრდება კიდევ ერთი ლამაზი ტრადიცია;
 • სკოლის ტერიტორიაზე მოსწავლეთათვის მოეწყობა რეკრეაციული ზონა;
 • გაუმჯობესდება ეკოლოგიური სიტუაცია.
 1. 11.      სემესტრის, წლის

საუკეთესო მოსწავლეების, დამრიგებლების დაჯილდოვება

მიზანი:

 • მოსწავლეთა წახალისება უკეთესი აკადემიური მიღწევებისთვის;
 • სწავლაში შედარებით ჩამორჩენილი მოსწავლეების მოტივაციის გაზრდა;
 • წარმატებული მოსწავლეების წარმოჩენა;
 • მოსწავლეების წახალისება სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებში მონაწილეობის მისაღებად;

აქტივობები:

 • წლის დასაწყისში კონკურსის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება პედაგოგებისა და მოსწავლეებისთვის;
 • კონკურსის პირობების და შეფასების კრიტერიუმების გამოცხადება წერილობით;
 • თითოეულ სასკოლო ღონისძიებაში მონაწილე მოსწავლეების აქტიურობის დონის შეფასება;
 • სემესტრის ბოლოს კანდიდატების გამოცხადება;
 • კანდიდატების ვინაობების გამოცხადების შემდეგ, ერთკვირიანი სააპელაციო პერიოდის გამოცხადება;
 • სემესტრის ბოლოს, საახალწლო წვეულებაზე გამარჯვებულების გამოცხადება და დაჯილდოვება;
 • მეორე სემესტრის ბოლოს, იგივე პროცედურის განმეორება;
 • წლის ბოლოს წლის საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა საგნებისა და კლასების მიხედვით;

მინი დებულება:

 • კონკურსში მონაწილეობას ღებულობს სკოლის საბაზო და საშუალო  საფეხურის ყველა მოსწავლე;
 • კონკურსის მონაწილეები იყოფიან ორ ასაკობრივ კატეგორიად  საბაზო და საშუალო საფეხურების მიხედვით;
 • შეფასების კრიტერიუმებია:

შეფასების კრიტერიუმები

 კრიტერიუმები

კ რ ი ტ ე რ ი უ მ ე ბ ი ს   კ ო ე ფ ი ც ი ე ნ ტ ე ბ ი

I სემესტრი/მაქს.ქ.

II სემესტრი/მაქს.ქ.

ჯამი მაქს.

1

აკადემიური

მოსწრება

10ქ-20

9ქ-18

8-16

8-ს ქვემოთ –10

10ქ-20

9ქ-18

8-16

8-ს ქვემოთ –10

40

2

სასკოლო

კონფერენცია

I-15

II-13

III-11

მონაწილეობა–10

I-15

II-13

III-11

მონაწილეობა–10

30

3

საგნობრივი

სასკოლო

კონფერენცია

I-15

II-13

III-11

მონაწილეობა–10

I-15

II-13

III-11

მონაწილეობა–10

30

4

ინტელექტუალური კონკურსი

I-10

II-8

III-6

მონაწილეობა–3

I-10

II-8

III-6

მონაწილეობა–3

25

სახეობები

სახეობები

5

სპორტული

ჩემპიონატი/

კვირეული

I-5/სახეობაში

II-4/სახეობაში

III-3/სახეობაში

მონაწილეობა-1/სახეობაში

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე – 5  (გუნდურ სახეობებში)

I-5/სახეობაში

II-4/სახეობაში

III-3/სახეობაში

მონაწილეობა-1/სახეობაში

მატჩის საუკეთესო მოთამაშე – 5 (გუნდურ სახეობებში)

30

6

მულტი-კულტურული საღამო

I-20

II-18

III-16

მონაწილეობა–10

I-20

II-18

III-16

მონაწილეობა–10

40

 • ნომინაციები:

საბაზო/საშუალო საფეხური

1

სემესტრის საუკეთესო მოსწავლე – პრიორიტეტი: აკად. მოსწრება(1); კონფერენციები;(2) რა?, სად?, როდის?(3); დებატები(4); მულტიკულტურული საღამო(5); საპროექტო მუშაობა(6).

2

წლის საუკეთესო მოსწავლე

(დაგროვილი ქულების მიხედვით)

3

საგნის საუკეთესო მოსწავლე

(აკად. მოსწრება; საგნობრივი კონფერენციები;)

4

კათედრის საუკეთესო მოსწავლე

(აკად. მოსწრება; საგნობრივი კონფერენციები; საგნობრივი აქტივობები)

5

ყველაზე სპორტული მოსწავლე

(სპორტულ აქტივობებში დაგროვილი ქულებით)

ინდივიდუალურ სახეობებში დაგროვილი ქულები;
გუნდურ სახეობებში დაგროვილ ქულებს + მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელების შედეგად დაგროვებული ქულები
6

ყველაზე ინტელექტუალური მოსწავლე

(რა, სად, როდის საუკეთესო მოთამაშე–გამოვლინდება თამაშების საუკეთესო მოთამაშეების მიხედვით)

7

ყველაზე იუმორისტული მოსწავლე

(მსკ–ს ჩემპიონატის საუკეთესო მონაწილე – გამოვლინდება თამაშების საუკეთესო მოთამაშეების მიხედვით)

8

ყველაზე დისციპლინარული მოსწავლე

(დასწრების მაჩვენებლებისა და აკადემიური მოსწრების მიხედვით)


 • შეფასებას ახდენს სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება სკოლის დირექციის, პედაგოგებისა და სასკოლო თვითმმართველობის წარმომადგენლებისგან;
 • საუკეთესოები გამოვლინდებიან დაგროვილი ქულების რაოდენობის მიხედვით;
 • ყოველი თვის ბოლო ორშაბათს, გამოიკვრება საუკეთესო შედეგების მქონე 10 მოსწავლის სია თვალსაჩინო ადგილას, რომლების იქნებიან თვის საუკეთესო მოსწავლეები;
 • დაჯილდოვების ცერემონიამდე 10 დღით ადრე, გამოცხადდება საუკეთესო ქულების მქონე 10 კანდიდატი დაგროვილი ქულების რაოდენობის მიხედვით, რომელთაგან შეირჩევა საუკეთესო მოსწავლე;
 • სემესტრის ბოლოს, მოხდება გამარჯვებულების გამოცხადება და დაჯილდოვება;
 • მეორე სემესტრის ბოლოს იგივე პროცედურა განმეორდება;
 • წლის ბოლოს დაგროვებული ქულების მიხედვით მოხდება წლის საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა საგნებისა და კლასების მიხედვით;
 • საუკეთესო მოსწავლეები დაჯოლდოვდებიან.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 • მოხდება მოსწავლეების წახალისება უკეთესი აკადემიური მიღწევების მისაღებად;
 • გაიზრდება სწავლაში შედარებით ჩამორჩენილი მოსწავლეების მოტივაცია;
 • წარმოჩინდებიან წარმატებული მოსწავლეები;
 • მოსწავლეები წახალისდებიან  სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებში მონაწილეობის მისაღებად;

  

სხვა ღონისძიებები:

 • სკოლა მიიღებს მონაწილეობას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებულ და რეკომენდებულ ღონისძიებებში(მ.შ. კონკურსები, საგნობრივი ოლიმპიადები, ფესტივალები, კონფერენციები და ა.შ)
 • სკოლის მიერ იგეგმება ასევე საკონცერტო ზამთრის და გაზაფხულის თემატიკაზე.
 • სკოლის კურსდამთავრებულების –„ალუმინაის“ კლუბის შეხვედრა

სადამრიგებლო პროგრამა

 1. სკოლაში ყველა კლასს  ჰყავს დამრიგებელი. დამრიგებელი ასწავლის  თავის სადამრიგებლო კლასს.
საფეხური კლასი დამრიგებელი(სახელი, გვარი) რომელ საგანს ასწავლის

დაწყებითი

I–ა ლეილა ფიროსმანაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი, მუსიკა
I–ბ ნონა პოპიაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი, მუსიკა
I–გ ნინო ოქროპირიძე ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი, მუსიკა
II–ა მარინა ინასარიძე ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი,
II–ბ ნელი ყოჩიაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი,
III–ა ნუნუ ბეგიაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი,
III–ბ ციცო უზუნაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი,
IV ციცო კევლიშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა, ბუნებისმეტყველება, სპორტი,მათემატიკა
V–ა ბელა კიკილაშვილი „ჩემი საქართველო“
V–ბ მაია ბეგიაშვილი „ჩემი საქართველო“
V–გ ჯულიეტა გოგილაშვილი „ჩემი საქართველო“
VI–ა ლია ქადაგიძე ქართული ენა და ლიტერატურა
VI–ბ ეთერ ოთარაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა

საბაზო

VII ხათუნა მენთეშაშვილი მათემატიკა
VIII–ა ეთერ დავითაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა
VIII–ბ ხათუნა სულაშვილი მათემატიკა
IX–ა მაყვალა პაპუაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა
IX–ბ თამრიკო თარაშვილი ბიოლოგია

საშუალო

X–ა მზია ტარყაშვილი ფიზიკა
X–ბ ლალი აბაშიძე რუსული ენა
XI–ა ჯულეტა პოპიაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა
XI–ბ დალი ბენაშვილი სპორტი
XII–ა ნანა პოპიაშვილი მათემატიკა
XII–ბ სვეტლანა ლომიძე რუსული ენა
 1. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში; დამრიგებელი ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს მათ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გააზრებაში.
 2. დამრიგებელი პერსონალურად აგებს პასუხს:

ა)ეროვნული სასწავლო გეგმის, სასკოლო სასწავლო გეგმის და სკოლის შინაგანაწესის შესრულებასა და სადამრიგებლო კლასის სააღმზრდელო პროცესზე;

ბ)საკლასო ოთახის და ინვენტარის მიზნობრივ და სწორ გამოყენებზე, სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე;

გ) სადამრიგებლო კლასში მოსწავლეებისთვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე.

 1. დამრიგებლის მუშაობის მიზნები, პრინციპები და მოვალეობები გაწერილია ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და სკოლის შინაგანაწესში და სავალდებულოდ შესასრულებელია.

ყველა დამრიგებელ აქვს შემუშავებული სადამრიგებლო გეგმა, რომელიც სადამრიგებლო პროგრამის განუყოფელი ნაწილია. სადამრიგებლო პროგრამის მთავარი პრიორიტეტებია სამოქალაქო ცნობიერება – პატრიოტიზმი, გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, შემოქმედებითობა , პიროვნული და მორალური განვითარება, თვალსაწიერის გაფართოება.

სადამრიგებლო გეგმები წარმოადგენს სადამრიგებლო პროგრამის განუყოფელ ნაწილს – სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართის სახით.

საგნობრივი კათედრები

 1. საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით სკოლაში შექმნილია საგნობრივი კათედრები: ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის და ისტ–ის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, უცხოური ენების, ესთეტიკური ბლოკის  – რომლებშიც გაერთიანებულია საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელი. აგრეთვე შექმნილია  დაწყებითი საფეხურის კათედრა.
 1. კათედრების ფუნქციებია:

ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;

ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა  განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

გ) საგაკვეთილო პროცესისათვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის და სასკოლო ბიბლიოთეკისათვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა  და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;

დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ. ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვ.);

ე) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის;

ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით.

 1. კათედრების მოწყობა:

კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე

კათედრის წევრები

1 ქართული ენა და ლიტერატურა ინგა ქუფარაშვილი ეთერ დავითაშვილი, მაყვალა პაპუაშვილი, ლია ქადაგიძე, ჯულეტა პოპიაშვილი, ეთერ ოთარაშვილი
2 მათემატიკა, ტექნოლოგიები ნანა პოპიაშვილი თამარ ფხოველიშვილი, მარინა მილაშვილი, ხათუნა სულაშვილი, ხათუნა მენთეშაშვილი, თამარ ბოსტაშვილი
3 საზოგადოებრივი მეცნიერებები მაია ბეგიაშვილი თებრო აფციაური, ჯულეტა გოგილაშვილი, ბელა კიკილაშვილი, კახა კოტაშვილი, მაია ლაპიაშვილი
4 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები მზია ტარყაშვილი თამრიკო თარაშვილი, ნათელა ნათელაძე, ნელი საბიაშვილი, ირინა თეთვაძე,
5 უცხო ენები თინათინ ფიროსმანიშვილი ნატალია ვარდიშვილი, სვეტლანა ლომიძე, ლალი აბაშიძე, ნინო ფიროსმანიშვილი, ეკა სეფიაშვილი, ნაირა უთრუთაშვილი, გულნაზ გუგენიშვილი, რუსუდან ტუხაშვილი, რუსუდან გრიგორიანი, ქეთევან ყაჭაშვილი.
6 ესთეტიკური აღზრდის საგნები შორენა ალუღიშვილი დალი ბენაშვილი, გულანშარ იაკობიშვილი, მანანა სისაური, ხათუნა პოპიაშვილი, ირინე იაკობიშვილი, ნინო ბახუტაშვილი
7 დაწყებითი საფეხურის ლეილა ფიროსმანაშვილი ნონა პოპიაშვილი, ნინო ოქროპირიძე, მარინე ინასარიძე, ნელი ყოჩიაშვილი, ციცო კევლიშვილი, ქეთინო დავითაშვილი, მაია ბაღაშვილი, თეონა ღონღაძე, სესილი ბრეკაშვილი, ბელა სულაშვილი, ზეინაბ ალუღიშვილი
 1. კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:

ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);

ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება (მაგ. გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის  არჩევის თაობაზე);

გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება.

 1. კათედრის თავმჯდომარეები, მათი კომპეტენციის ფარგლებში, წარმოადგენენ სამუშაო ჯგუფს, სკოლის წესდების მე–8 მუხლის მე–5 პუნქტის თანახმად.აღნიშნული ჯგუფი ანგარიშვალდებულია როგორც პედაგოგიური სბჭოს, ისე დირექტორის წინაშე.
 2.  სკოლაში ყველა კათედრას აქვს შემუშავებული დებულება და სამოქმედო გეგმა.

 

უცხო ენების კათედრის დებულება

ზოგადი  დებულება

კათედრა აერთიანებს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

კათედრა აერთიანებს 9 პედაგოგს.

კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს თანაბარი სათათბირო ხმის უფლებით.

გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3–ის თანხმობით.

თანაბარი ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.

კათედრა ვალდებულია:

 1. იზრუნოს თანამშრომლობასა და კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე(ინფ. მოძიება, გაცნობა, გამოყენება)
 2. იზრუნოს რესურსების მოძიებაზე და არებულის ეფექტურად გამოყენებაზე.
 3. განსაზღვროს შეხვედრების გრაფიკი
 4. აწარმოოს საქმიანი დოკუმენტაცია
 5. დროულად აცნობოს ცვლილებების შესახებ ადმინისტრაციას.

კათედრის მიზნები და ამოცანები

 • სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება  და საგნების სწავლებისადმი წამოყენებული მოთხოვნების განხორციელება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გააზრება.
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმებისა და კურიკულუმების შედგენა
 • ერთმანეთის გამოცდილების  შესწავლა და გაზიარება.
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა
 • სასწ/აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • მოსწავლეთა კონკურსების, კონფერენციების,ოლიმპიადების ჩატარება
 • პედაგოგთათვის კონფერენციების, კონკურსების მოწყობა
 • ყველა პედაგოგის აქტიური ჩაბმა კათედრის მუშაობაში
 • თვითგანვითარებისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა–სრულყოფაზე ზრუნვა
 • მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების დადგენა
 • საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სასწ. გეგმების შედგენა
 • სხვა სკოლების გამოცდილების გაზიარება

 

 

კათედრის სამუშაო გეგმა

2011–2012 სასწავლო წელი

კათედრის სხდომების განრიგი და მათზე განსახილველი საკითხები

დაგეგმილია 6 სხდომის ჩატარება

 

 I სხდომა (1–5 სექტემბერი)

 • კათედრის თავმჯდომარის არჩევა
 • კათედრის სამუშაო გეგმის განხილვა
 •  საათების განაწილება
 • სახელმძღვანელოების არჩევა
 • შეფასების კომპონენტებისა და მათი სახეების დადგენა
 • სასწავლო პროცესის დროს გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა

II სხდომა (28 ოქტ–1 ნოემბ)

 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილებისთვის განრიგის შემუშავება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გაზიარება.
 • სხვა სკოლების გამოცდილების განხილვა გაზიარება
 • სასწავლო პროცესის დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება

III სხდომა (20–25 დეკ).

 •  I სემესტრის სასწავლო პროცესის ანალიზი
 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილების ანალიზი, საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების  კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • II სემესტრის გეგმის განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა

IV სხდომა (25–28 იანვ)

 • სიახლეების გაცნობა–გაზიარება
 • ურთიერთდასწრების განრიგის შემუსავება გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

V სხდომა(1-5 აპრ)

 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილებისთვის განრიგის შემუშავება.
 • სასწავლო პროცესის დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გაზიარება.

VI სხდომა(10–15 ივნ)

 • II სემესტრის სასწავლო პროცესის ანალიზი
 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილების ანალიზი, საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების  კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა და მისი გამოცდილების გაზიარება
 • შემდეგი წლის სამუშაო მიზნებისა და გზების დასახვა

 

დაგეგმილი ღონისძიებები:

 

სემესტრი

 1. ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარება—ყველა მასწავლებელი ატარებს თითო ინტეგრირებულ გაკვეთილს სემესტრში.
 2.  პროექტი „ჩემი ინგლისური ანბანი“ –-ფასილიტატორი თინათინ ფიროსმანიშვილი.
 3.  პროექტის „Teenagers for teenagers” პრეზენტაცია  ბლოგის გახსნით–ფასილიტატორი ნინო ფიროსმანიშვილი;
 4. პროექტი, ღონისძიება ორმაგი დატვირთვით. —როგორ ზეიმობენ შობას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ამერიკაში–ფასილიტატორი ეკა სეფიაშვილი.
 5.  ინტეგრირებული გაკვეთილი ისტ-ის გამოყენებით—-ფასილიტატორი რუსუდან ქადაგიშვილი
 6. გასვლითი გაკვეთილი ეცოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით.—ფასილიტატორი ნაირა უთრუთაშვილი.
 7. საახალწლო ღონისძიება –ფასილიტატორი გულნაზ გუგენიშვილი.
 8. საქართველო დღეს–პროექტი და კედლის გაზეთის პრეზენტაცია—-ფასილიტატორი სვეტა ლომიძე.
 9. „ჩემი ახალი სკოლა და მეგობრები“—პროექტი.–ფასილიტატორი ნატალია ვარდიშვილი.

 

II სემესტრი

1.   სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით  გასვლითი გაკვეთილი-პროექტი  “Love makes the world go round”  სიყვარულის ქალაქში-სიღნაღში–ფასილიტატორი ეკა სეფიაშვილი.

2.  გასვლითი გაკვეთილი ბუნებაში გაზაფხულის დადგომასთან დაკავშირებით.—ფასილიტატორი რუსუდანგიშვილი.

3. პროექტი -დადგმა „სამი გოჭი“–––ფასილიტატორი ნინო ფიროსმანიშვილი.

4. დადგმა   მხატვრული პიესის—ფასილიტატორი ნაირა უთრუთაშვილი

5. საგაზაფხულო ღონისძიება—-ფასილიტატორი გულნაზ გუგენიშვილი

6. ღონისძიება სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით.—-ფასილიტატორი სვეტა ლომიძე.

7. “Every city tells a story”გასვლითი გაკვეთილი—-ნინო ფიროსმანიშვილი

8.”Important and beautiful buildings” —ფასილიტატორი თინათინ ფიროსმანიშვილი

9. “მოგზაურობა ლონდონსა და მოსკოვში“—-პროექტი. ფასილიტატორები ნატალია ვარდიშვილი, ნინო ფიროსმანიშვილი, თინათინ ფიროსმანიშვილი.

მონაწილეობა სასკოლო, სარაიონო და ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ ღონისძიებებში.

 

 

სასარგებლო რესურსები:

 დაწყებითი საფეხური

დაფა, ცარცი, მარკერები,ფლომასტერები, ფერადი ფანქრები და ფერადი ქაღალდები, პლასტილინი, ტოჯინების თეატრის სცენა და თოჯინები. flashcards, whiteboards, სათამაშოები, ბურთი, პლაკატები, ცხრილები, რუკები, მაგნიტოფინი, დისკები (აუდიო და ვიდეო), კომპიუტერი, პროექტორი, ინტერნეტსაიტები:

www.macmillanenglish.com/younglearners.

www.abcya.com

www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids

www.youtube.com/englishlearners

www.sparklebox.org

www.onestopenglish.com

 

საბაზო საფეხური

დაფა, ცარცი, მარკერები, პლაკატები, ცხრილები, რუკები, მაგნიტოფინი,  დისკები (აუდიო და ვიდეო), კომპიუტერი, პროექტორი, ინტერნეტსაიტები:

www.world-english.org

www.talkenglish.com/Listening/LessonListen.

www.englishtag.com

www.elt.oup.com

www.gramota.ru

კლასგარეშე საკითხავი მასალები და დამატებით სავარჯიშო საშუალებები:

ინგლისური ენის სავარჯიშოების კრებული, ლორთკიფანიძე, ჩიმაკაძე(რუსული ენის სახელმძღვანელო).

გრამატიკის სახელმძღვანელოები: Azar, Murphy.

საკითხავი ლიტერატურა:

ტურგენევი, ჩეხოვი,

საშუალო საფეხური:

დაფა, ცარცი, მარკერები, პლაკატები, ცხრილები, რუკები, მაგნიტოფინი,  დისკები (აუდიო და ვიდეო), კომპიუტერი, პროექტორი, ინტერნეტსაიტები:

www.learn-english-conversation.net

www.englishlearner.com

www.english-zone.com

www.dailystep.com

www.better-english.com

კლასგარეშე საკითხავი მასალები და დამატებით სავარჯიშო საშუალებები:

გრამატიკის სახელმძღვანელოები: Azar, Murphy.

საკითხავი ლიტერატურა:

პუშკინი, ტოლსტოი, კრილოვი.

დაწყებითი  კლასების კათედრის დებულება

ზოგადი  დებულება

 • კათედრა აერთიანებს    15   პედაგოგს.
 • კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს თანაბარი სათათბირო ხმის უფლებით.
 • გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3–ის თანხმობით.
 • თანაბარი ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.

კათედრა  ვალდებულია:

 • იზრუნოს თანამშრომლობასა და კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე (ინფ. მოძიება, გაცნობა, გამოყენება)
 • იზრუნოს რესურსების მოძიებაზე და არსებულის ეფექტურად გამოყენებაზე.
 • განსაზღვროს შეხვედრების გრაფიკი
 • აწარმოოს საქმიანი დოკუმენტაცია
 • დროულად აცნობოს ცვლილებების შესახებ პედსაბჭოსა და ადმინისტრაციას.

კათედრის მიზნები და ამოცანები

 • სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება  და საგნების სწავლებისადმი წამოყენებული მოთხოვნების განხორციელება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გააზრება.
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმებისა და კურიკულუმების შედგენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება.
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა
 • სასწ/აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • ყველა პედაგოგის აქტიური ჩაბმა კათედრის მუშაობაში
 • თვითგანვითარებისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა–სრულყოფაზე ზრუნვა
 • მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების დადგენა
 • საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სასწ. გეგმების შედგენა
 • სხვა სკოლების გამოცდილები6ს გაზიარება
 • სასკოლო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობა

დედოფლისწყაროს  № 1 საჯარო  სკოლის  დაწყებითი  კლასების

კათედრის  წლიური  სამუშაო  გეგმა                     2011–2012 სასწ.წელი

შესასრულებელი  საკითხები შემსრულებელი შენიშვნა
დაწყებითი კლასების კათედრის თავმჯდომარის  არჩევა.

წლიური სამუშაო  გეგმის  განხილვა.კათედრის  წევრები

კათედრის წევრები             II  სხდომა

I  სემესტრი  ახალი  ეროვნული  სასწავლო  გეგმის  განხილვა.

საორგანიზაციო  საკითხების  მოგვარება.(ჟურნალის  გაწესრიგება, საკლასო  ოთახის  მოწესრიგება, ქცევის წესების  შემუშავება.

პირველი  კლასის  მასწავლებლების  მიერ  ღია  გაკვეთილების  ჩატარება ქართულ  ენაში.

III სხდომა

ურთიერთდასწრება  გაკვეთილებზე  და  ერთმანეთისთვის  ცოდნის  გაზიარება.

5 წლის  ბავშვის  ფიზიკური, შემეცნებითი, ფსიქო–სოციალური სფეროს   განვითარების თავისებურებები და კანონზომიერებების  განხილვა.

II სემესტრში  დაგეგმილი  ღონისძიებები

+|  სხდომა

დაწყებით  კლასებში არსებული  პრობლემების  განხილვა  და  მათი  გადაჭრის  გზები.

დიდაქტიკური  თამაშების  გამოყენების  მნიშვნელობა  საგაკვეთილო  პროცესში.

კოგნიტური(შემეცნებითი) პროცესების განვითარება  დაწყებით  კლასებში.(1კლასი)

სამყაროს  შემეცნების  მიმართ  ინტერესის ჩამოყალიბების  მიზნით ღია  გაკვეთილები  ბუნებისმეტყველებაში.

V  სხდომა

მოსწავლეთა  მოტივაციის ამაღლების  მიზნით ინტეგრირებული  გაკვეთილების ჩ ატარება.

შემდგომ  საფეხურზე  სწავლის  წარმატებით  გაგრძელების  მიზნით IV კლასებში გამოცდების ჩატარება ქართულსა  და  მათემატიკაში.

მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  მიზნით სასერთიფიკაციო  გამოცდებისათვის  მზადება.(ურთიერთთანამშრომლობა  და  ერთმანეთისთვის  ცოდნის  გაზიარება).კათედრის  ხელმძღვანელი

კათედრის  წევრები

ნონა პოპიაშვილი

ლეილა ფიროსმანაშვილი

ნინო  კოქროპირიძე

კათედრის  წევრები

ნონა  პოპიაშვილი

კათედრის  წევრები

კათედრის  ხელმძღვანელი

IIკლასის ხელმძღვანელები

IVკლასის  ხელმძღვანელი

დაწყებით საფეხურზე გამოსაყენებელი ელექტრონული   რესურსები:

http://ergosolo.com/ – კლავიატურის სავარჯიშო პროგრამა;

http://buki.ge/ – ისწავლე ხალისით;

http://sizmara.ge/ – საბავშვო გასართობი პორტალი;

http://www.skoool.com/ – ინტელის საგანმანათლებლო საიტი;

http://sizmara.ge/ – საბავშვო გასართობი პორტალი;

http://www.skoool.com/ – ინტელის საგანმანათლებლო საიტი;

http://kids.internet.ge/ – გასართობი პორტალი;

http://bastibubu.ge/ – გასართობი ვებ-გვერდი;

http://www.google.ge/ – საძიებო სისტემა;

 

ქართული  ენისა  და  ლიტერატურის  კათედრა

ზოგადი დებულება:

კათედრა აერთიანებს ქართული ენისა და ლიტერატურის 7 პედაგოგს.

კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს თანაბარი სათათბირო ხმის უფლებით.

გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3-ის თანხმობით.

თანაბარი ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.

      კათედრა ვალდებულია:

1.იზრუნოს თანამშრომლობასა და  კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე (ინფორმაციის

მოძიება, გაცნობა, გამოყენება).

2.იზრუნოს რესურსების მოძიებაზე და არსებულის ეფექტურად გამოყენებაზე.

3.განსაზღვროს შეხვედრების გრაფიკი.

4.აწარმოოს საქმიანი დოკუმენტაცია.

5.დროულად აცნობოს ცვლილებების შესახებ ადმინისტრაციას.

კათედრის მიზნები და ამოცანები:

1.სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება და ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებისადმი

წამოყენებული მოთხოვნების განხორციელება.

2.ახალი მეთოდების განხილვა-გააზრება.

3.ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმების შედგენა.

4.საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა; მისი გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება.

5.საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა.

6.მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა.

7.ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების პროცესზე მონიტორინგი.

8.საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება.

9.მოსწავლეთა ჩართვა კონკურსებში, ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში.

10.კათედრის წევრების აქტიური ჩართვა კათედრის მუშაობაში.

11.თვითგანვითარებისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა-სრულყოფაზე ზრუნვა.

12.მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების დადგენა.

13.საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა.

14.სხვა სკოლების გამოცდილების გაზიარება.

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა სასწავლო წლის განმავლობაში ითანამშრომლებს

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრასთან და ესტეტიკური აღზრდის საგნობრივ ჯგუფთან.

ქართული  ენისა  და  ლიტერატურის  სწავლებისას  გამოსაყენებელი  რესურსები

საბაზო  საფეხური    რესურსები, თვალსაჩინოებები

1. გრიფირებული სახელმძღვანელოები;

2. დამხმარე სახელმძღვანელოები:

ა)ნ. შარაშენიძის „როგორ ვწეროთ უკეთესად“– სავარჯიშო-

ების კრებული.

ბ)დ. თვალთვაზე, ნ. გაფრინდაშვილი — „მართლწერის წესები და სავარჯიშოები“.

გ)ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი

დ)ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი.

3. მარკერი, დაფა, ცარცი, რვეული …

ელექტრონული რესურსები:

ელექრრონული ენციკლოპედია -ვიკიპედია;

საძიებო სისტემა — Google;

http://www.urakparaki.ge

www.Lib.ge

www.literatura.ge

პროგრამა Microsoft office – PowerPoint-ი     საშუალო საფეხური   რესურსები, თვალსაჩინოებები:

1.გრიფირებული სახელმძღვანელოები;

2.დამხმარე სახელმძღვანელოები:

ა)ნ.შარაშენიძის „როგორ ვწეროთ უკეთესად“ — სავარჯიშო-

ების კრებული უფროსკლასელებისა და აბიტურიენტები-

სათვის.

ბ)დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი — „მართლწერის წესები და სავარჯიშოები.

გ)ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი;

დ)ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი;

3.დაფა, ცარცი რვეული…

       ელექტრონული რესურსები:

ელექტრონული ენციკლოპედია — ვიკიპედია;

საძიებო სისთემა Google;

www.lib.ge

www. literatura.ge

პროგრამა Microsoft office—Power Point-ი

 

მათემატიკის და ისტ–ის კათედრა

კათედრის დებულება

ზოგადი  დებულება

კათედრა აერთიანებს მატემატიკისა და ისტ–ის პედაგოგებს.

კათედრა აერთიანებს 6 პედაგოგს.

კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს თანაბარი სათათბირო ხმის უფლებით.

გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3–ის თანხმობით.

თანაბარი ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.

კათედრა ვალდებულია:

 1. იზრუნოს თანამშრომლობასა და კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე(ინფ. მოძიება, გაცნობა, გამოყენება)
 2. იზრუნოს რესურსების მოძიებაზე და არებულის ეფექტურად გამოყენებაზე.
 3. განსაზღვროს შეხვედრების გრაფიკი
 4. აწარმოოს საქმიანი დოკუმენტაცია
 5. დროულად აცნობოს ცვლილებების შესახებ ადმინისტრაციას.

კათედრის მიზნები და ამოცანები

 • სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება  და საგნების სწავლებისადმი წამოყენებული მოთხოვნების განხორციელება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გააზრება.
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმებისა და კურიკულუმების შედგენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება.
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა
 • სასწ/აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • მოსწავლეთა კონკურსების, კონფერენციების,ოლიმპიადების ჩატარება
 • პედაგოგთათვის კონფერენციების, კონკურსების მოწყობა
 • ყველა პედაგოგის აქტიური ჩაბმა კათედრის მუშაობაში
 • თვითგანვითარებისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა–სრულყოფაზე ზრუნვა
 • მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების დადგენა
 • საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სასწ. გეგმების შედგენა
 • სხვა სკოლების გამოცდილების გაზიარება

მათემატიკის კათედრის სამუშაო გეგმა

კათედრის სხდომების განრიგი და მათზე განსახილველი საკითხები

დაგეგმილია 6 სხდომის ჩატარება: 

 I სხდომა (1–5 სექტემბერი)

 • კათედრის თავმჯდომარის არჩევა
 • კათედრის სამუშაო გეგმის განხილვა
 •  საათების განაწილება
 • სახელმძღვანელოების არჩევა
 • შეფასების კომპონენტებისა და მათი სახეების დადგენა
 • სასწავლო პროცესის დროს გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა

II სხდომა (28 ოქტ–1 ნოემბ)

ურთიერთდასწრების  განრიგის შემუშავება.

 • ახალი მეთოდების განხილვა–გაზიარება.
 • სასწავლო პროცესის დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება

III სხდომა (20–25 დეკ).

 •  I სემესტრის სასწავლო პროცესის ანალიზი
 • ურთიერთდასწრების,  გაკვეთილების ანალიზი, საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების  კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • II სემესტრის გეგმის განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა

IV სხდომა (25–28 იანვ)

 • სიახლეების გაცნობა–გაზიარება
 • ურთიერთდასწრების განრიგის შემუსავება გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

V სხდომა(1-5 აპრ)

 • მათემატიკის კვირეულისთვის მზადება (კედლის გაზეთი, VIII-X კლასების ინტელექტუალური შეჯიბრი, მათებატიკის დუბლიორი დღე.)
 • სასწავლო პროცესის დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გაზიარება.

VI სხდომა(10–15 ივნ)

 • II სემესტრის სასწავლო პროცესის ანალიზი
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • შემდეგი წლის სამუშაო მიზნებისა და გზების დასახვა

წლიური შემაჯამებელი სამუშაოების რაოდენობა:

მე–5  –მე–11 კლასებში სულ 10 : 4 პირველ სემესტრში და 5 მეორე სემესტრში

მე–12  კლ–ში  სულ  8:  4  პირველ  სემესტრში,  4 – მეორე  სემესტრში

შემაჯამებელი  სამუშაოების  შესრულების  ფორმა  ძირითადად  უჯრიან

რვეულებში,  საჭიროების  შემთხვევაში  თაბახის  ფურცლებზე.

შეფასების  კრიტერიუმი  ყველა  სამუშაოს  თან  დაერთვება.

კათედრის  სხდომა  ჩატარდება  სემესტრში  2–ჯერ  აუცილებლად,  დამატებითი  შეკრებები  საჭიროების  შემთხვევაში.

          

დამატებითი  საგანმანათლებლო   რესურსები(ელექტრონული  რესურსი  და თვალსაჩინოებები)

დაფა,  ცარცი,  მარკერი,  ფურცელი,  წიგნი,  რვეული,  ფერადი  ფურცლები,  ფარგალი,  ტრანსპორტირი,  პლაკატები,  თვალსაჩინოებები, ცხრილები.დამატებითი სახალმძღვანელოებიდან – თოფურია.

 • ინფორმაციული  და  საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიები  (ისტ)  V-VI  კლ.
 • ეროვნული სასწავლო გეგმა. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი;
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი), 2011 წ.;
 • http://ncac.ge/ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი;
 • http://mes.gov.ge/ – საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო;
 • http://ergosolo.com/ – კლავიატურის სავარჯიშო პროგრამა;
 • http://buki.ge/ – ისწავლე ხალისით;
 • http://sizmara.ge/ – საბავშვო გასართობი პორტალი;
 • http://www.skoool.com/ – ინტელის საგანმანათლებლო საიტი;

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

კათედრის დებულება

 ზოგადი დებულება
1. კათედრა აერთიანებს მონათსავე დისციპლინებს:

 •   -ისტორია;
 •   -გეოგრაფია;
 •   -სამოქ./განათლება;
 •  -ეკონომიკა;
 1. კათედრა აერთიანებს 7 პედაგოგს:

1.ბეგიაშვილი მაია (გეოგრაფია)–კათედრის თავმჯდომარე

2.ლაპიაშვილი მაია (გეოგრაფია)

3.კოტაშვილი კახა (სამოქალაქო განათლება)

4.გოგილაშვილი ჯულიეტა (ისტორია)

5.კიკილაშვილი ბელა (ისტორია)

    კათედრის ყველა წევრი (თუ არსებობს მაძიებელი პედაგოგიც) სარგებლობს სათათბირო ხმის უფლებით.
გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3-ის თანხმობით.თანაბარი რაოდენობის ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.
 კათედრა ვალდებულია იზრუნოს :

1)საკუთარი ბიბლიოთეკის შექმნაზე;
ბიბლიოთეკაში შედის:

 • მოქმედი სახელმძღვანელოების თითო ეგზემპლარი;
 • მეთოდური ლიტერატურა;
 • საგნობრივი და პერიოდული გამოცემები;
 • აუდიოვიზუალური მასალის ფონდი;
 • ვიდეოთეკა და სხვ.

2)ურთიერთთანამშრომლობასა და პროფესიულ განვითარებაზე
მიზნები და ამოცანები

კათედრის მიზანი

 • სწავლება/სწავლის ხარისხის ამაღლება და საგნების სწავლებისადმი წაყენებული მოთხოვნის განხორციელება.

  კათედრის ამოცანები 
 • ახალი მეთოდების განხილვა-გაზიარება;
 • ერ./სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმებისა და კურიკულუმების შედგენა;
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა;
 • ურთიერთ- და მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა;
 • სკოლის თვითშეფასებაში მონაწილეობა;
 • სასწ./აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი;
 • სასწავლო დაწესებულებაში საგნების სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და მისი გადაჭრის გზების ძიება;
 • მოსწავლეთა კონკურსების, კონფერენციების, ოლიმპიადების ჩატარება;
 • პედაგოგთათვის კონკურსების, კონფერენციების, სემინარების მოწყობა;
 • სასწ./წლის განმავლობაში (შუაში, ბოლოს) მოსწავლეთა მიღწევების დემონსტრირება (გამოფენები, სპექტაკლები და სხვ;);
 • წახალისების ფორმების შექმნა, პრიზების დაწესება;
 • გვერდების, სლაიდების, თემატური კატალოგების და სხვ. საჭირო მასალის შექმნა ისტ-ის გამოყენებით;
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოცდილების შესწავლა;
 • ახალბედა მასწავლებლისათვის დახმარების გაწევა პედაგოგიური დახელოვნების მიზნით;
 • თვითგანვითარებასა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა-სრულყოფაზე ზრუნვა;
 • საჭიროების მიხედვით ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა;
 • სხვა სკოლების გამოცდილების გაზიარება და სხვ;

კათედრის სამუშაო გეგმა 2011–12 სასწ./წელს

I სხდომა  –  (სექტემბერი-2011.)

 • კათედრის თავმჯდომარისა და მდივნის არჩევა;
 • კათედრის სამუშაო გეგმის  განხილვა-დამტკიცება;
 • საათების გადანაწილება;
 • სახელმძღვანელოების განხილვა-შერჩევა;
 • შეფასების კომპონენტებისა და სახეების განხილვა-დადგენა;
 • საგნობრივი გეგმებისა და კურიკულუმების განხილვა-დამტკიცება;

II სხდომა  –  (29 ოქტომბერი)

 • სასწ./აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი (ტესტირების შედეგების ანალიზი);
 • სასკოლო გამოფენა- კონკურსის –  ”რას მივუძღვნი ჩემს სამშობლოს”- მომზადება-ჩატარება.
 • წახალისების ფორმების შექმნა და პრიზების დაწესება;
 • ღია გაკვეთილებისათვის შესაბამისი გრაფიკის შემუშავება;
 • ახალი მეთოდების განხილვა-გაზიარება;
 • სხვა სკოლების გამოცდილების გაზიარება;

III  სხდომა  –  (3 დეკემბერი)

 • I სემესტრის სასწ./აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი და ანალიზი;
 • ღია გაკვეთილების ანალიზი, საგნების სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება;
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა ტრიმესტრის ბოლოს;
 • საუკეთესო მოსწავლეების გამოვლენა და წახალისების მიზნით სასწავლო/მეთოდური ვებგვერდების შექმნაში ჩართვა;
 • II სემესტრის სამუშაო მიზნებისა და გზების დასახვა;                                          

გეოგრაფია–დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსები:

დაწყებითი საფეხური:სქართველოს ფიზ. რუკა,კონტურული რუკა, საქ.პოლიტიკურ ადმინისტრციული რუკა ,ატლასები,სამუშაო რვეულები,მარკერები,ფორმატები, გეოგრაფიული ენციკლოპედიები.

საბაზო საფეხური:   გლობუსი ,ნახ.სფეროების რუკა,კონტურული რუკა,მსოფლიოს ფიზიკური რუკა,კონტურული რუკამსოფლიოს პოლიტიკური რუკა,კონტურული რუკა.მსოფლიოს თემატური რუკები–კონტურული რუკა.ბუნებრივი ზონები,კლიმატური,ნიადაგების,წიაღისეულის,გეოლოგიური–რუკები.

კავკასიის ფიზიკური და პოლიტიკურ–ადმინისტრაციული––კონტურული რუკები.

ატლასები,სამუშაო რვეულები,მარკერები,ფორმატები.

საშუალო საფეხური:მსოფლიოს  პოლიტიკური და ფიზიკური რუკები, კონტურული რუკები,ატლასები,მარკერები,ფორმატები,ჭიკარტები,საჩვენებელი ჯოხი,

გამოყენებული  ელექტრონული რესურსები

http://ncac.ge/ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი;

http://mes.gov.ge/ – საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო;

http://buki.ge/ – ისწავლე ხალისით;

http://sizmara.ge/ – საბავშვო გასართობი პორტალი;

http://www.skoool.com/ – ინტელის საგანმანათლებლო საიტი;

http://kids.internet.ge/ – გასართობი პორტალი;

http://www.google.ge/ – საძიებო სისტემა;

http://www.yahoo.com/ – საძიებო სისტემა;

ისტორიის სწავლებისას   გამოსაყენებელი  რესურსები

|-|+  კლასი

სახელმძღვანელოები.

სახელმძღვანელოს  ბოლოს  მოცემული  დანართები.

რვეული,ავტოკალამი,ფლომასტერი, თაბახის  ფურცელები, მარკერი, ჭიკარტები, ფორმატი, ცარცი, დაფა.

საქართველოს  (თანამედროვე)  პოლიტიკური  სადემონსტრაციო  (კედლის)  რუკები.

საქართველოს  კონტურული  რუკები  (5-6 კლ)

სავარჯიშოს  კრებულები  (5-6 კლ)

ინტერნეტ-რესურსები.

http://www.dpa.gov.ge–საქართველოს  გარემოს  დაცვისა  და  ბუნებრივი  რესურსების  სამინისტროს  დაცული  ტერიტორიების  სააგენტოს  ინტერნეტ  მისამართი.

http://www.istoria.ge–საიტი  საქართველოს  ისტორიის  შესახებ.

http://www.ka.wikipedia.org–თავისუფალი  ინტერნეტ  ენციკლოპედია.

|++,  |+++,   +\ კლასები

სახელმძღვანელოები.

სახელმძღვანელოს  ბოლოს  მოცემული  დანართები.

რვეული,ავტოკალამი,ფლომასტერი, თაბახის  ფურცელები, მარკერი, ჭიკარტები,   ფორმატი, ცარცი, დაფა.

დიდ  ფორმეტზე  გადატანილი  სქემები, დიაგრამები, ისტორიული  პიროვნებათა  პორტრეტები, თემის  შესაბამისი  სურათები.

სხვადასხვა  ეპოქის  საქართველოს  ისტორიის  სადემონსტრაციო  (კედლის)  რუკები.

საქართველოს  (თანამედროვე)  პოლიტიკური  სადემონსტრაციო  (კედლის)  რუკები.

სხვადასხვა  ეპოქის,  თანამედროვე  მსოფლიო  ისტორიის  სადემონსტრაციო  (კედლის)  პოლიტიკური  რუკები

საქართველოს, მსოფლიო  ისტორიის  კონტურული  რუკები.

სავარჯიშოების  კრებული.

ნუმიზმატური  ტაბულები.

ინტერნეტ  რესურსები.

http://www.istoria.ge–საიტი  საქართველოს  ისტორიის  შესახებ.

http://www.ka.wikipedia.org–თავისუფალი  ინტერნეტ  ენციკლოპედია.

\, \+, \++ კლასები

სახელმძღვანელოები.

მე-12  კლასში  დამატებითი  სახელმძღვანელო  აბლაძე  კვიტიშვილის  უახლესი  ისტორია.

სახელმძღვანელოს  ბოლოს  მოცემული  დანართები.

რვეული,ავტოკალამი,ფლომასტერი, თაბახის  ფურცელები, მარკერი, ჭიკარტები,   ფორმატი, ცარცი, დაფა.

დიდ  ფორმეტზე  გადატანილი  სქემები, დიაგრამები, ისტორიული  პიროვნებათა  პორტრეტები, თემის  შესაბამისი  სურათები.

საქართველოს  ისტორიის  სადემონსტრაციო  (კედლის)  რუკები.

მსოფლიო  ისტორიის  სადემონსტრაციო  (კედლის)   რუკები

საქართველოს  და  მსოფლიო  (თანამედროვე)  სადემონსტრაციო  (კედლის)  რუკები.

მულტიმედია  კომპაქტ-დისკი  ’’საქართველოს  ისტორიის  გაკვეთილები.  საქართველო ადრეანტიკურ  ხანაში  (ძვ, წ. |++-+ სს)

საქართველოს  ისტორიკოსთა  პორტრეტები,  საქართველოს  ისტორიის  ალბომი  + ნაწილი.

ნუმიზმატური  ტაბულა.

ინტერნეტ  საიტი.

http://www.istoria.ge–საიტი  საქართველოს  ისტორიის  შესახებ.

http://www.ka.wikipedia.org–თავისუფალი  ინტერნეტ  ენციკლოპედია.

ეკონომიკის სწავლებისას  გამოსაყენებელი საგანმანათლებლო რესურსები.

პროექტებზე მუშაობისას დაგვეხმარება შემდეგი ინტერნეტ–რესურსები:

1.www.statistics.ge- სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.

2.www.newsgeorgia.ge- ახალი ამბები, საინფორმაციო სააგენტო.

3.http://moe.caucasus.net-გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო.

4.www.parliament.ge-საქართველოს პარლამენტი.

5.www.civil.ge/geo-საქართველოს გაეროს ასოციაცია.

6.http://www.geocities.com/kanonebi-საქართველოს კანონთა კრებული.

7.http://www.ekonomy.gov.ge-ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

კათედრაში  შემავალი  საგნები:

1.ბიოლოგია

2.ფიზიკა

3.ქიმია

საგნობრივი  კათედრის  თავმჯდომარე:

მ. ტარყაშვილი

კათედრის  მდივანი: ი. თეთვაძე

კათედრის  წევრები:

1.თ. თარაშვილი

2.ნ. ნათელაძე

3.ი. თეთვაძე

4. მ. ტარყაშვილი

5. ნ. აფციაური

რესურსები:

1.მეცნიერების ენციკლოპედია

2.www.hij.ru, www.mes.gov.ge

3.ვირტუალური ლაბორატორია (www.lemil.net)

4. ცხრილები ,ტაბულები

“აინშტაინის  ლაბორატორია”  სახელმძღვანელო,

ტაბულები:  ელექტრონული  ვერსიები

სახელმძღვანელო მ.  სეხნიაშვილი – ბიოლოგია  X  კლასი-ზოგადი  ბიოლოგია – პოლიანსკი.

ტაბულები  |II – VIII – IX – X  კლასის.

 1. მოსწავლის  პირველი  ენციკლოპედია – ადამიანის  ორგანიზმი.
 2. ოქსფორდის  ილუსტრირებული  სამეცნიერო  ენციკლოპედია

http://www.ganatleba.org

www. ynaids. org

ინტელის საგანმანათლებლო პროგრამა მათემატიკასა და ბუნებისმეტყველებაში I-XII კლასებისთვის http://www.skoool.com

ესთეტიკური  აღზრდის საგნების და სპორტის  კათედრის  მუშაობის  წლიური სამუშაო გეგმა.

კათედრის დებულება

ზოგადი  დებულება

კათედრა აერთიანებს ხელოვნების, მუსიკის  და სპორტის პედაგოგებს.

კათედრა აერთიანებს       7      პედაგოგს.

კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს თანაბარი სათათბირო ხმის უფლებით.

გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3–ის თანხმობით.

თანაბარი ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.

კათედრა ვალდებულია:

 1. იზრუნოს თანამშრომლობასა და კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე(ინფ. მოძიება, გაცნობა, გამოყენება)
 2. იზრუნოს რესურსების მოძიებაზე და არსებულის ეფექტურად გამოყენებაზე.
 3. განსაზღვროს შეხვედრების გრაფიკი
 4. აწარმოოს საქმიანი დოკუმენტაცია

10. დროულად აცნობოს ცვლილებების შესახებ ადმინისტრაციას.

კათედრის მიზნები და ამოცანები

 • სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება  და საგნების სწავლებისადმი წამოყენებული მოთხოვნების განხორციელება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გააზრება.
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმებისა და კურიკულუმების შედგენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება.
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა
 • სასწ/აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • მოსწავლეთა კონკურსების, კონფერენციების,ოლიმპიადების ჩატარება
 • პედაგოგთათვის კონფერენციების, კონკურსების მოწყობა
 • ყველა პედაგოგის აქტიური ჩაბმა კათედრის მუშაობაში
 • თვითგანვითარებისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა–სრულყოფაზე ზრუნვა
 • მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების დადგენა
 • საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სასწ. გეგმების შედგენა
 • სხვა სკოლების გამოცდილები6ს გაზიარება

 

კათედრის სხდომების განრიგი და მათზე განსახილველი საკითხები

დაგეგმილია 6 სხდომის ჩატარება

 პირველი სემესტრი.

1 შესასრულებელისაკითხები შესრულების  დრო შემსრულებელი შენიშვნა

 

1.

2.

I  სხდომა

 კათედრის  მდივნის  არჩევა– დამტკიცება.

 წლიური  სამუშაო  გეგმის  განხილვა.          

22.07 2011 წ კათედრის  წევრებიკათედრის  ხელმძღვანელი
  1.2.

3.

4.

  II  სხდომაკათედრის სხდომა  ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილი სიახლეების გასაცნობად.

   შეფასების  კრიტერიუმების  დადგენა  კათედრის  ან  საგნების  მიხედვით.

   შემაჯამებელი წერების  რაოდენობის და მათ თემატიკის დადგენა.

კათედრაზე  საგნების  და  კლასების  მიხედვით გამოყენებული  სასწავლო  მასალის  დადგენა.  (ძირითადი  და  დამხმარე  სახელმძღვანელო, ვიდეო  და  აუდიო  მასალა, ინტერნეტ  გვერდი.

5.09.2011წ კათედრის  ხელმძღვანელიკათედრის  წევრები

კათედრის  წევრები

კათედრის  წევრები

1.2.               III  სხდომაკლასებში არსებული

პრობლემების  ერთობლივად  განხილა  და შეთანხმება მათი  გადაჭრის  გზებზე

   კათედრის წევრების გაკვეთილზე ურთიერთ დასწრება, თანამშრომლობა  და  ცოდნის  გაზიარება.

ოქტომბერიპერიოდული კათედრის  წევრებიკათედრის  წევრები
1.2.

3.

4.

5.

დაგეგმილი ღონისძიებები   გასვლითი  გაკვეთილები  ბუნებაში.  ‘’ბუნების  ცვლილება  შემოდგომით’’.

    2011–2012 სასწავლო  წელში  ჩავატარებთ  შიდა  სასკოლო  პირველობებს  ფრენბურთსა  და   კალათბურთში, ჭადრაკში. 

   პროექტების პრეზენტაცია:

‘’საახალწლო  ვიქტორინა’’. 

 

‘’საშობაო  გამოფენა’’. 

 

 

ინტეგრირებული გაკვეთლების ჩატარება, პირველ სემესტრში კათედრის

თვითოეულმა წევრმა- თითო გაკვეთლი.  

   პროექტების განხორციელება.  ‘’შეხვედრები  ცნობილ  ხელოვანებთან.’’ 

პერიოდულიპერიოდული

დეკემბერი

დეკემბერი

 

პერიოდული

  

ნ.ბახუტაშვილი, შ.ალუღიშვილი, ი. იაკობიშვილი.

 

დ.  ბენაშვილი, გ.იაკობიშვილი.

ხ.პოპიაშვილი,

 მ. სისაური

 

შ. ალუღიშვილი.  ი. იაკობიშვილი.

კათედრის  წევრები

1.                  IV  სხდომაშემაჯამებელი სხდომა პირველ სემესტრში ჩატარებული სამუშაოს შესაფასებლად. დეკემბერი კათედრის  ხელმძღვანელი

მეორე სემესტრი.

1 შესასრულებელისაკითხები შესრულების  დრო შემსრულებელი შენიშვნა
1.          V  სხდომა  მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარების  მიზნით  ურთიერთთანამშრომლობა  და  გამოცდილების გაზიარება. იანვარი 

 

 

 

კათედრის  წევრები
1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

დაგეგმილი ღონისძიებები

    ვალენტინობის დრესთან დაკავშირებით  კედლის  გაზეთის გამოშვება.

  ქალის  სიყვარულისა  და  დედის  ამაგის  დაფასების  მიზნით  შიდა  სასკოლო   გამოფენა  ‘’ქალი  და  გაზაფხული’’, ‘’ გაზაფხული  და  დედა’’.  დაწყებითი  საფეხურის  მოსწავლეების  მონაწილეობით.    

  შემოქმედებითი  ღონისძიება   ნიკა  სეფიაშვილის  ხსოვნისადმი  მიძღვნილი  ტურნირი  კალათბურთში. 

    სიყვარულის  დღესთან  დაკავშირებით  სიმღერის  საღამო  ‘’სიყვარული  მარადიულია’’.  სამიზნე  ასაკობრივი  ჯგუფი 4–6 კლასები.

   გასვლითი პროექტი .  სასწავლო  ექსკურსია  საქართველოს  ხელოვნების, ეროვნულ  ეთნოგრაფიულ  მუზეუმებში.  

   მოსწავლეთა  მოტივაციის  გაზრდის  მიზნით ინტეგრირებული გაკვეთლების ჩატარება.  

   შემოქმედებითი  სასკოლო  ღონისძიება. ინტელექტუალური  თამაში  ‘’ყველაზე  ჭკვიანი“.  

   გაკვეთილის  თემატიკიდან  გამომდინარე  დასკვნითი  საპრეზენტაციო  ჩვენება.    

  რესურსცენტრისა  და  განათლების  სამინისტროს  მიერ  დაგეგმილი  შეჯიბრებები. 

თებერვალიმარტი

აპრილი

პერიოდული

პერიოდული

მაისი

პერიოდული

პერიოდული

  

შ.  ალუღიშვილი, ი.  იაკობიშვილი.

დ.  ბენაშვილი,

გ. იაკობიშვილი.

ხ. პოპიაშვილი, მ.სისაური.

ნ. ბახუტაშვილი,

შ. ალუღიშვილი, ი.იაკობიშვილი.

კათედრის  წევრები

 

კათედრის  წევრები

ნ. ბახუტაშვილი.

დ.  ბენაშვილი,

 გ. იაკობიშვილი.

1.

VI  სხდომა

წლიური შედეგების შეფასება, სამომავლო გეგმების დასახვა.

ივნისი კათედრის  წევრები

კათედრის  სხდომა  ჩატარდება  სემესტრში  3–ჯერ  აუცილებლად,  დამატებითი  შეკრებები  საჭიროების     შემთხვევაში.
წლიური შემაჯამებელი სამუშაოების რაოდენობა;

შემაჯამებელი წერების  რაოდენობა საგნების  და  კლასების  მიხედვით  ეროვნულ  სასწავლო  გეგმაში მოცემულ  მინიმალურ  ზღვარს  არ  აღემატება.

შემაჯამებელი  სამუშაოების  შესრულების  ფორმა  :პრეზენტაცია, პრაქტიკული სამუშაო და ტესტირება თაბახის ფურცლებზე.

შეფასების  კრიტერიუმი  ყველა  სამუშაოს  თან  დაერთვება.

სასწავლო მასალა,  რესურსები კლასების  და  საგნების  მიხედვით

სახვითი  და  გამოყენებითი  ხელოვნება.

ძირითადი  საგანი:  ++ და  \++  კლ.––   ა. კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი.

დამხმარე  სახელმძღვანელო:  ტომეული  რა  არის  რა, სიმბოლოთა  ილუსტრირებული  ენციკლოპედია, ქართული  ფერწერა, ქართული  ხელოვნების  ისტორია, ფრესკები, იაკობ  ნიკოლაძე, საუბარი  ხელოვნებაზე.

ინტერნეტ  გვერდი:  www. Google,  http://www.youtube.com

რესურსები: პროექტორი, კომპიუტერი, მარკერები, ფანქრები, წებო, მაკრატელი, ფერადი ქაღალდები, თაბახის  ფურცლები,ფერადი  ცარცი, ფერადი  ფანქრები, საშლელი,

გვესაჭიროება:  სხვადასხვა  მხატვრების ილუსტრირებული წიგნები,  ცნობილი  მხატვრების  ბიოგრაფიები.

მუსიკა.

ძირითადი  საგანი:  ++ და  \++  კლ. – –მ.ჩიკვაიძე.

დამხმარე  სახელმძღვანელო:   პავლე  ხუჭუა  „მუსიკის  სამყარო“

აუდიო კასეტები: ბასტი  ბუბუ, მუსიკა  და ბავშვები.

დივიდი დისკები; ქართული ხალხური სიმღერები, მსოფ.კლასიკური ნაწარმოები

ინტერნეტ  გვერდი:  www. Google.  www. Mus. Ge.  www. youtobe

რესურსები: ფორტეპიანო, სინთეზატორი, კომპიუტერი, მუსიკალური  ცენტრი, ხალხური  ცენტრი, გიტარა,–საჭიროების  შემთხვევაში,აუდიო კასეტები, DVD დისკები

სპორტი

რესურსები:  კალათბურთის  ბურთები,ფრენბურთის  ბურთები,  ფეხბურთის  ბურთები,ფრენბურთის  ბადე, კალათბურთის  ბადეები, წამმზომი,   სახტუნაო  თოკები, თანვარჟიშული  სავარჯიშო  ჯოხები, საზომი  ლენტა, გურზები.

საგანმანათლებლო რესურსები

საგანმანათლებლო რესურსების მართვა

 1. სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება  როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე მოსწავლეებისათვის.
 2. სკოლაში უზრუნველოფილია არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის.
 3. სკოლამ შეიმუშავა და მოსწავლეებს გააცნოს სკოლაში არსებული სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესები და ინსტრუქციები.

4. საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები , მ.შ დამხმარე ლიტერატურა; საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები;სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);ბიბლიოთეკა, თეატრი, მუზეუმი, ისტორიული ძეგლები, ბუნებრივი გარემო და სხვ. საგნებისა და საფეხურების მიხედვით, შესულია სკოლის სასწავლო გეგმის საგნობრივი კათედრების ნაწილში

სკოლაში  სასწავლო პროცესის ხელშემწყობი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა

 ცნობები შენობა-ნაგებობებისა და ოთახების შესახებ

სასწავლო დანიშნულებისა და დამხმარე შენობები        

1

საკუთრების ფორმა

საკუთარი, გადმოცემული უზურფრუქტით

2

საბალანსო ღირებულება

90000,00 ლარი

3

აშენების წელი

1961 წ.

4

შენობის საერთო ფაეთობი

5036 კვ. მ

5

შენობის გაქირავებული ფართობი

54 კვ.მ

6

კედლის მასალა

ქვა-აგური

7

მდგომარეობა

დამაკმაყოფილებელი

8

კაპიტალური შეკეთების ბოლო თარიღი

2006 წ.

გაყვანილობა              

1

                                     ელექტრომომარაგება

უწყვეტი

2

გათბობის სისტემა

ცენტრალური

3

წყალგაყვანილობა

მუდმივი

4

კანალიზაცია

ლოკალური

 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა

ოთახები და მიწის ნაკვეთები

რაოდენობა

ფართობი

1

საკლასო ოთახები

23+5(განაყოფების)

1153,4 კვ.მ

2

კაბინეტები და ლაბორატორიები

3

170 კვ.მ

3

სულ სასწავლო დანიშნულების ფართი

1325 კვ.მ

4

დირექტორის კაბინეტი და მისაღები

5

სამასწავლებლო

1

30,7 კვ.მ

6

სააქტო დარბაზი

1

204 კვ.მ

7

სპორტული დარბაზი

1

165 კვ.მ

8

ბიბლიოთეკა

1

60 კვ.მ

9

სასადილო/ ბუფეტი

10

სახელოსნოები

1

45 კვ.მ

11

ეზო

0,98 ჰა

12

საცდელი ნაკვეთი,დამხმარე მეურნეობა

13

დამხმარე შენობები -საქვაბე

1

25 კვ. მ

სპორტული მოედანი

 

ტექნიკური საშუალებები, ინვენტარი

                                                                                                                                             


 

ტექ. საშუალება

რაოდენობა

1

ხის დასამუშავებელი ჩარხები

3

2

DVD-ფლეიერი

1

3

აუდიომაგნიტოფონი

1

4

კომპიუტერი

27

5

ქსეროქსი

1

6

მასწავ.მაგიდები

10

7

პრინტერი

2

8

ვიდეოპროექტორი

2

9

მერხები (სკამებით)

881

10

კომპიუტერის მაგიდები

15

11

ლითონის დამ. ჩარხები

2

12

პიანინო

2

13

მულტიმედიაცენტრი

1

14

კაბინეტების თაროები

10

15

კომპიუტერების მაგიდები კედლის (თვითო გათვლილია  4 კომპიუტერზე)

3

16

სინთეზატორი

1

17

დინამიკები

2

18

მიკროფონები

4

19

საპრეზენტაციო დაფა

1

20

მიქშერი

1

21

„აინშტაინის ლაბორატორია“

1 კომპლექტი

22

საკონფერენციო მაგიდები

6

23

საოფისე სკამები

46

კაბინეტები, წრეები, სწავლების დამხმარე და ტექნიკური საშუალებები                     

კაბინეტები  (კათედრები)

რაოდენობა

ფერთობი

1

საბუნებისმეთყველო

1

60 კვ.მ

2

კომპიუტერული

1

49 კვ.მ

3

ესთეტიკური ბლოკის-მუსიკა-ხელოვნება

1

60 კვ.მ

წრეები, სახელოსნოები

1

ცეკვა

1

165 კვ.მ

2

სახელობო(ხის დამუშავების, თექის)

2

45 კვ. მ (სარდაფის ნაწილში)

3

უცხოური ენა (რუსული, გერმანული)

4

4 საკლასო ოთახი (50 კვ.მ.)

4

გახანგრძლივებული ჯგუფი

1

50 კვ.მ

სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი საბუნებისმეტყველო კაბინეტის ლაბორატორიული აღჭურვილობის  ჩამონათვალი ერთვის სასკოლო გეგმას ინვენტარიზაციის აქტის ფორმით.

3. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების ინსტრუქცია

 1. კომპიუტერული კაბინეტ-ლაბორატორია გამოიყენება ისტ–ის შესწავლისთვის . მოსწავლეების გარდა ლაბორატორიით სარგებლობენ მასწავლებლები, ადმინისტრაცია. პროგრამა „ირმის ნახტომის“ ფარგლებში 2010 წელს სკოლა ჩაერთო ინტერნეტში.სკოლაში არის მოქმედი ინტერნეტი , 27 კომპიუტერი ჩართულია ინტერნეტის ქსელში. კომპიუტერები ხელმისაწვდომია სკოლის ყველა მოსწავლისთვის და თანამშრომლისთვის.კომპიუტერული ლაბორატორიის და იქ განთავსებულ ტექნიკასა და ინვენტარის მოვლა–პატრონობა და პასუხისმგებლობა ეკისრება სკოლის ისტ–მენეჯერს.
 2. კაბინეტები, ინვენტარი  გამოიყენება დანიშნულებისამებრ.სკოლაში ფუნქციონირებს საბუნებისმეტყველო საგნების კაბინეტ–ლაბორატორია. ყველა რესურსი ხელმისაწვდომი და მიზნობრივად მოხმარებადია სასწავლო პროცესის დროს . ინვენტარის მოხმარება– მოვლა–პატრონობაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი.
 3. სხვა საშუალებები. კაბინეტებსა და ლაბორატორიებში არსებობს გარკვეული რაოდენობის  გაკვეთილებზე გამოსაყენებელი თვალსაჩინოება. აღსანიშნავია, რომ ქიმიისა და ფიზიკის ლაბორატორიული აღჭურვილობა მოძველებული და გამოუყენებელია, ასევე მოძველებულია საბიბლიოთეკო ფონდის გარკვეული ნაწილი.თანამედროვე აღჭურვილობის, რესურსების და თვალსაჩინოების დეფიციტს განისდიან კათედრები.
 4. ბიბლიოთეკა

        ბიბლიოთეკა მდებარეობს ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე, უკავია 60 მ2  ფართი. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 4633–ს. ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნის დაზიანება/დაკარგვის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს სკოლას მიყენებული ზიანი. საბიბლიოთეკო ფონდის ენციკლოპედიური ეგზემპლარების გაცნობა შესაძლებელია სამკითხველო დარბაზში. ბიბლიოთეკის და წიგნადი ფონდის მოვლა–პატრონობაზე პასუხისმგებელია სკოლის ბიბლიოთეკარი.

 1. საკლასო ინვენტარი . კლასში არსებული ყველა ნივთი და საგანი, საკლასო ოთახის მდგომარეობის აღწერილობით, გადაეცემა კლასის დამრიგებელს, რომელიც პასუხისმგებელია მათ მოვლა–პატრონობაზე. დაზიანების/ განადგურების შემთხვევაში კლასის დამრიგებელი ვალდებულია, აცნობოს აღნიშნული ფაქტი სკოლის დირექციას.პირი, რომელმაც მიაყენა ზიანი საკლასო ინვენტარს მატერიალურად პასუხისმგებელია სკოლის წინაშე.
 2. სკოლაში არსებულ მატერიალურ–ტექნიკურ ბაზის მოვლა–პატრონობაზე და მიზნობრივად მოხმარებაზე პასუხისმგებელია სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე.
 3. ყველა კაბინეტსა და ლაბორატორიაში მოქმედებს შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქციები.

 

სკოლის მიერ არჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

I

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ე.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი, ნ.ღონღაძე

I

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი თ.ვეფხვაძე

I

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

გ.კვანტალიანი ლ.მიქიაშვილი

I

მუსიკა

ინტელექტი

მ.ჩიკვაიძე

I

ინგლისური ენა დ–1

შპს”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი

I

ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი,მ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

II

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე ე.მაღლაკელიძე

II

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი,ვეფხვაძე

II

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

კვანტალიანი,ლ.მიქიაშვილი…

II

ინგლისური ენა დ–1

შპს”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი

II

მუსიკა

მერიდიანი

მ.ჩიკვიძე

II

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

III

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე

III

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი,ტ.ვეფხვაზე…

III

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

გ.კვანტალიანი,ლ.მიქიაშვილი…

III

მუსიკა

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

III

ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი,ღარანიძე…

III

ინგლისური ენა დ–1

შპს”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

IV

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე…

IV

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე…

IV

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

გ.კვანტალიანი,ლ.მიქიასვილი..~

IV

მუსიკა

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

IV

ხელოვნება

კლიო

ა. კლდიშვილი

IV

ინგლისური ენა დ–2

შპს”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი..

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

V

ქართული ენა და ლიტერატურა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე..

V

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე

V

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

გ.კვანტალიანი,ლ.მიქიასვილი…

V

ჩვენი საქართველო

ლოგოს პრესი

მ.სურგულაძე

V

ინფორმაციული დასაკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიოგენე

ნინო ჯამასპიშვილი

V

მუსიკა

ინტელექტი

მ. ჩიკვაიძე

V

სახვითი დაგამოყენებითი ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ. ჯაყელი

V

ინგლისური ენა დ3

შპს”ინგლისური წიგნი საქართველოში

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

VI

მშობლიური ენა და ლიტერატურა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიზე..

VI

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

გ.კვანტალიანი,ლ.მიქიაშვილი

VI

ჩვენი საქართველო

ლოგოს პრესი

მ.სურგულაძე

VI

ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი…

VI

მუსიკა

ინტელექტი

მ.ჩიკვაიძე

V+

ინფორმაციული დასაკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიოგენე

ნინო ჯამასპიშვილი

VI

ინგლისური ენა დ–4

შპს”ინგლისური წიგნი სართველოში”

მერი ბოუენი,ლიზ ჰოკინგი

VI

მათემატიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი, ვეფხვაძე

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

VII

ქართული ენა

ბაკურ სულაკაური

ბაკურ სულაკაური

VII

მათემატიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია, ქურჩიშვილი

VII

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი, იოსებაშვილი

VII

მუსიკა

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

VII

გეოგრაფია

ბაკურ სულაკაური

კერესელიზე, ჭანტურია, ბლიაძე

VII

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი, ღაღანიძე, ჯაყელი

VII

რუსული ენა სII

ინტელექტი

მ.ლორთქიფანიძე,ი.ჩხეიძე…

VII

ისტორია

ბაკურ სულაკაური

ასათიანი, კვიტაიშვილი, ჯანუაშვილი

VII

ინგლისური ენა ს+

XXI

ბუკია,ჰოლი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

VIII

ქართული ენა

დიოგენე

ინასარიძე, თუშური,შარშენიძე

VIII

მათემატიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია,ქურჩიშვილი

VIII

მუსიკა

ტრიასი

ჩიკვაიძე

VIII

ხელოვნება

ინტელექტი

კლდიაშვილი

VIII

რუსული ენა სIII

ოცდამეერთე

ს.ბოლდაკოვა

VIII

ინგლისური ენა ს2

21–ე

ბუკია, ჩიბურდანიძე

VIII

ისტორია

ლოგოს პრესი

მ.სურგულაძე, გ. ანჩაბაძე

VIII

გეოგრაფია

ბაკურ სულაკაური

დ.კერესელიძე, მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია

VIII

ფიზიკა

ინტელექტი

გ.გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

VIII

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი, იოსებაშვილი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

IX

ქართული ენა

დიოგენე

ინასარიძე,თუშური,შარაშენიძე

IX

მათემატიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია, ქურჩიშვილი

IX

რუსული ენა სIII

ოცდამეერთე

ს.ბოლდაკოვა

IX

ინგლისური ენა ს+++

21–ე

ბუკია, ჩიბურდანიძე

IX

გეოგრაფია

საქართველოს მაცნე

ელიზბარაშვილი, ბერუჩაშვილი, დავითაშვილი

IX

სამოქალაქო განათლება

საქართველოს მაცნე

მეიფარიანი

IX

ისტორია

დიოგენე

ახმეტელი, ლორთქიფანიძე

IX

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი

IX

ქიმია

ინტელექტი

ვარდიშვილი

IX

ფიზიკა

ინტელექტი

გედენიძე

IX

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

კლიო

ა. კლდიაშვილი

IX

მუსიკა

ინტელექტი

მ. ჩიკვაიძე

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

X

ქართული ენა

დიოგენე

ვასაძე, შარაშენიძე

X

მათემატიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი, ვეფხვაძე, მებონია, ქურჩიშვილი

X

ისტორია

დიოგენე

ახმეტელი, ლორთქიფანიძე, რამიშვილი

X

გეოგრაფია

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ელიზბარასვილი, ბერუჩაშვილი

X

სამოქალაქო განათლება

საქართველოს მაცნე

მეიფარიანი, მიქიაშვილი, მიმინოშვილი,

X

ფიზიკა

ინტელექტი

გედენიძე…

X

ქიმია (მე–9 კლასის სახელმძღვანელო)

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

X

ბიოლოგია

ტრიასი

ზაალიშვილი…

X

სახვითი ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი

X

მუსიკა

ინტელექტი

ჩიკვაიძე

X

რუსული ენა სIV

ინტელექტი

ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე, ჩიმაკაძე

X

ინგლისური ენა ს5

21–ე

გოქსაძე, ფაღავა

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

XI

ქართული

დიოგენე

ვასაძე, შარაშენიძე

XI

მათემათიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი,ვეფხვაძე, მებონია,ქურჩიშვილი

XI

რუსული ენა სV

ოცდამეერთე

ბოლდაკოვა

XI

ინგლისური ენა ს6

21–ე

გოქსაძე, ფაღავა

XI

გეოგრაფია

საქართველოს მაცნე

დავითაშვილი, ელიზბარაშვილი

XI

ქიმია

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

XI

ფიზიკა

ინტელექტი

გედენიძე…

XI

ისტორია

ბაკურ სულაკაური

ასათიანი, კიღურაძე

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორი

XII

ქართული

დიოგენე

ვასაძე, მუზიაშვილი, ჩუბინიძე

XII

მათემატიკა

ინტელექტი

გოგიშვილი,ვეფხვაძე, მებონია,ქურჩიშვილი

XII

რუსული ენა სV

ოცდამეერთე

ბოლდაკოვა

XII

ინგლისური ენა ს7

21–ე

გოქსაძე, ფაღავა

XII

ქიმია

ინტელექტი

ვარდიაშვილი

XII

ისტორია

დიოგენე

ახმეტელი, მურღულია

 XI –XII

არჩევითი

 XII

გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

საქართველოს მაცნე

დავითაშვილი, ელიზბარაშვილი

ეკონომიკა

ეკონომიკური

ტალახაძე

სახელმწიფო

ლეგა

ბრაჭული

XII

ფიზიკა

ინტელექტი

გედენიძე…


 1. სახელმძღვანელოები არჩეულია კათედრების მიერ
 2. მიმდინარე სასწავლო წელს I–VI კლასებში  გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები  მოქმედებს არჩევიდან მინიმუმ 6 წლის განმავლობაში, გარდა ინგლისური ენისა II–III კლასებისა, რადგანაც ინგლისური ენის პირველი კლასიდან სწავლებაზე გადასვლის გამო I–III კლასებში მიმდინარე სასწავლო წელს ისწავლება ერთი და იგივე –დ1 დონე.
 3. თითოეული კლასის ყველა პარალელში  ისწავლება ერთი და იმავე სახელმძღვანელოთი.
 4. მასწავლებელს უფლება აქვს, სწავლებისას მხოლოდ დამხმარე/დამატებითი მასალის სახით, გამოიყენოს ნებისმიერი სასწავლო მასალა, რომელიც  შერჩეული და დამტკიცებულია და შეადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილს. ამასთან, მასწავლებელს/სკოლას  ეკრძალება, მოსთხოვოს მოსწავლეს არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების/სხვა სასწავლო მასალის შეძენა. 
 5. დამხმარე სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი მოცემულია როგორც კათედრების სამოქმედო გეგმებში, ისე ყოველი მასწავლებლის პორტფოლიოში 

სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით

 სკოლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები

 

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება

      სკოლა სთავაზობს მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ დამატებით საგანმანათლებლო და ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ საგანმანათლებლო და  სააღმზრდელო მომსახურებას.

აღნიშნული მომსახურების გაწევა არ ხდება შესაბამისი მოსწავლისათვის საგაკვეთილო  პროცესის მიმდინარეობის დროს, ფაკულტატურული (წრეობრივი) მუშაობა ტარდება გაკვეთილების შემდეგ .

აღნიშნული მომსახურების გაწევა არ ხდება სკოლაში დასაქმებული მასწავლებლების  მიერ.

დამატებით საგნებში მოსწავლეები შეფასდებიან ჩათვლის პრინციპით.

1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული  დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების  ჩამონათვალი და აღწერილობა.

1)      სკოლა მშობლებთან შეთანხმებით სთავაზობს  მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ დამატებით ფასიან საგანმანათლებლო მომსახურებას ფაკულტატურულის (წრის) სახით  შემდეგ საგნებში : რუსული ენა დაწყებით საფეხურზე, გერმანული ენა საბაზო და საშუალო საფეხურზე, ცეკვა.

2)         სკოლის დაწყებით საფეხურზე III–IV კლასებში ისწავლება რუსული ენა ფაკულტატურულის სახით. მოსწავლეების რუსული ენის ფლობის დონეების მიხედვით დაკომპლექტდება სამი დონის ჯგუფები –დ1, დ2, დ3. ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა განსაზღვრულია 15 – 20 მოსწავლით. დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება ფასიანია. გადასახადი შეადგენს თვეში 3 ლარს. მეცადინეობების სიხშირე– კვირაში 2 გაკვეთილი.  ფასიან ფაკულტატურს ასწავლის მასწავლებელი ნელი დანილოვა და ეთერ ჯალიაშვილი, რომლებიც არ არიან დასაქმებულნი სკოლაში. სასაათო დატვირთვა განისაზღვრება რუსული ენის სწავლის მსურველთა რეგისტრაციის შემდეგ. ამ მეცადინეობებს არ აქვს საგაკვეთილო სახე, მეცადინეობის ხანგრძლივობა– 1 საათი, შუალედში – ხუთწუთიანი დინამიური პაუზა.შესაძლოა, ჯგუფები დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ცოდნის დონის მიხედვით სხვა და სხვა კლასის შემადგენლობიდან.

3)         VII–XI კლასებში ფასიანი წრის სახით შემოდის გერმანული ენა. სწავლების პირველ წელს ყველა ჯგუფი დაძლევს საბაზო–საშუალო საფეხურის უცხო ენის ს1 დონეს. ჯგუფებში მოსწავლეთა რაოდენობა განსაზღვრულია 15–20 მოსწავლით. შესაძლოა, ჯგუფში ისწავლონ სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებმა. სწავლის გადასახდი შეადგენს თვეში 3 ლარს. სწავლების ინტენსივობა – კვირაში 2 გაკვეთილი. გერმანულ ენას ასწავლის მასწავლებელი, რომელიც არ მუშაობს სკოლაში – ნელი ხარაზიშვილი. სასაათო დატვირთვა განისაზღვრება მსურველთა რეგისტრაციის შემდეგ.

4)         სკოლაში ფუნქციონირებს ცეკვის წრე. მოსწავლეთა რაოდენობა შეუზღუდავია.  სწავლა ფასიანია – თვეში 15 (თხუთმეტი) ლარი. ამ მეცადინეობებს არ აქვს საგაკვეთილო სახე, მეცადინეობის ხანგრძლივობა– 1,5 საათი, სწავლების ინტენსივობა – კვირაში 3 გაკვეთილი. მასწავლებელი –ხვიჩა ზუბიაშვილი.

2. როვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;

მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეებისთვის სკოლაში ფუნქციონირებს მუსიკის წრე. მოსწავლეთა მიღება ხდება შერჩევის გზით, ბავშის მუსიკალური მონაცემების გათვალისწინებით. სწავლა როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური. წრე ფასიანია. გადასახადი შეადგენს თვეში 15 (თხუთმეტი) ლარს. სწავლების ინტენსივობა – კვირაში სამჯერ. მუსიკის წრის ხელმძღვანელი – გელა გველუკაშვილი.

 1. დამატებითი  საგნის სასწავლო გეგმა წარმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართს და მოიცავს:

ა) საგნის სწავლების მიზნებს

ბ) შეფასების პრინციპებს

გ) საჭირო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს.

3. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები ყველა საგნისთვის:

1. წიგნიერება;

2. მედიაწიგნიერება;

3. ციფრული წიგნიერება (იგივეა, რაც კომპიუტერული წიგნიერება).

4. რაოდენობრივი წიგნიერება;

 1. 5.  ეკოლოგიური წიგნიერება;
 2. 6.  მრავალენობრივი (პლურილინგვური) კომპეტენცია;
 3. 7.  სემიოტიკური კომპეტენცია;
 4. 8.  სწავლის სწავლა;
 5. 9.  სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია.

4. სასკოლო საათობრივი ბადე

 1. სასკოლო საათობრივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს, კვირის რომელ დღეს, დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი ისწავლება, შესაბამისი პედაგოგის მითითებით.
 2. სასკოლო საათობრივ ბადეში აღნიშნულია  როგორც სავალდებულო და არჩევითი საგნები, ასევე დამატებითი სავალდებულო საგნები (ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში).
 3. 3.          ეროვნული სასწავლო გეგმით ერთი კლასისთვის განსაზღვრული საათობრივი დატვირთვის ფარგლებში (ჯამური საათობრივი დატვირთვის 25%–ში ლავირების უფლებით)  გადანაწილება მოხდა ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრთან კონსულტირებით შემდეგ კლასებსა და საგნებში:

I კლასში სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას ჩამოერთვა 0,5 საათი და დაემატა ისტ–ს (კომპიუტერული ხატვის კურსისთვის). ისტ–ის სწავლება გაგრძელდება მე–2 სემესტრში, კვირაში 1 საათის ინტენსივობით

VIII კლასში რუსულ ენას დაეთმობა 2 საათი, ხოლო 2 საათი დაემატება ფიზიკას.

IX კლასში რუსულს დაეთმობა 2 საათი, ხოლო 1 საათი დაემატება ფიზიკას, 1 საათი–ისტ–ის შესწავლას, რადგანაც ამ კლასის მოსწავლეებს არ აქვთ შესწავლილი ისტ–ის კურსი.

 1. სასკოლო საათობრივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს, კვირის რომელ დღეს, დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი ისწავლება, შესაბამისი პედაგოგის მითითებით. სასკოლო საათობრივი ბადე სასკოლო სასწავლო გეგმის განუყოფელი ნაწილია და წარმოდგენილია დანართის სახით და აგებულია შემდეგ ჩონჩხზე:

დაწყებითი საფეხური:

კლასი

I

II

III

IV

V

VI

სახელმწიფო ენა
ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

6

6

5

5

მათემატიკა
მათემატიკა

4.5

5

5

5

4

4

უცხოური ენები
პირველი უცხოური ენა

2

2

3

3

3

3

საზოგადოებრივი მეცნიერებები
ჩვენი საქართველო

3

3

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

0.5

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ბუნებისმეტყველება

2

2

3

3

3

3

ტექნოლოგიები
ისტ

1

2

2

ესთეტიკური აღზრდა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1,5

2

2

2

2

2

მუსიკა

2

2

2

1

2

2

ცეკვა

1

სპორტი
სპორტი

2

2

2

2

2

2

სულ საათების რაოდენობა კვირაში

22

22

23

23.5

26

26

კლასი

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

აბიტური

სახელმწიფო ენა  
ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

5

5

5

4

1

მათემატიკა  
მათემატიკა

4

4

4

5

5

3

1

უცხოური ენები  
პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)

3

3

3

3

3

2

1

მეორე უცხოური ენა (რუსული)

4

2

2

2

2

2

0,5

საზოგადოებრივი მეცნიერებები  
ისტორია

3

3

4

2

3

2

1

გეოგრაფია

2

2/1

2

2

3

1

სამოქალაქო განათლება

2

4/0

 

გამჭოლი საგნები

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

0/1

1/0 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები  
ბიოლოგია

3

2

2

2

2

ფიზიკა

2

2

2

3

2

ქიმია

2

2

3

1

1

ტექნოლოგიები  
ისტ

1

 

ესთეტიკური აღზრდა  
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

3/0

0/3

0/2

 

მუსიკა

2

0/3

3/0

0/2

 

სპორტი  
სპორტი

2

2

2

2

2/1

2

 

საგზაო ნიშნები

1/2

 

არჩევითი საგნები

 

სახელმწიფო

2

 

ეკონომიკა

2

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (პრაქტიკული კურსი)

2

 

ფიზიკა

2

 

სულ საათების რაოდენობა კვირაში

22

22

23

23.5

26

26

 

მეთოდიკა,  შეფასება, მონიტორინგი

მოსწავლის  შეფასების  სისტემა

მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები, შეფასების ტიპები,აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა , შეფასების დონეები,საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები, განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები,ქულის გამოანგარიშების წესი, კლასისა და საფეხურის  დაძლევა, გაცდენები , გამოცდის ტიპები, მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება განსზღვრულია ეროვნული სასწავლო გეგმით.

მოსწავლეზე  ორიენტირებული მიდგომა, სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა, მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა,  მოსწავლეთა ჩართულობა განხილულია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში.

სკოლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მოსწავლეთა შეფასების თაობაზე

 1. „აბიტურის საათის“ შეფასებასთან დაკავშირებით:

მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში  ფასდება   განმავითარებელი შეფასებით.

 1. შემაჯამებელი სამუშაოების აღდგენასთან დაკავშირებით:

თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა აძლევს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალებას.

შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაოს ჩაბარება შეიძლება მომდევნო შემაჯამებელ წერამდე. გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევა, როცა მოსწავლე აცდენს დროის ისეთ მონაკვეთს, რომელშიც კონკრეტულ საგანში ჩატარდა ორი და მეტი შემაჯამებელი . ამ შემთხვევაში მოსწავლის სკოლაში გამოცხადებიდან ერთი კვირის ვადაში შესაძლებელია ყველა გაცდენილი შემაჯამებელის აღდგენა იგივე ფორმით, როგორიც იყო გათვალისწინებული თავდაპირველად.

3. საბაზო საფეხურის მოსწავლის მიერ ერთი სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისთვის განთვალისწინებული საათების 1/2 და მეტის გაცდენის შემთხვევაში, ენიშნება საშემოდგომო გამოცდა.

4. წლიური  გამოცდა დანიშნულია შემდეგ კლასებსა და საგნებში ზეპირი პრეზენტაციის ფორმით:

VIII კლასი – ფიზიკა

IX კლასი : საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია.

X კლასი: ფიზიკა, ბიოლოგია;

XI კლასი : ფიზიკა, ქიმია.

გამოცდაზე მიღებულ ქულას ექნება გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე  – საგნის წლიური ქულის გამოთვლისას წლიური გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი იყოფა სამზე.

5. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე  ნაკლები,   მოსწავლეს ენიშნება საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში.

6. საშემოდგომო გამოცდა ტარდება სექტემბერში, დირექტორის ინდივიდუალურ–სამართლებლივი აქტით დამტკიცებული კონსულტაციებისა და საშემოდგომო გამოცდების განრიგის მიხედვით. მანამდე, სასწავლო წლის ბოლოს,  მოსწავლეს ეძლევა საზაფხულო დავალებები  და მითითებები. გამოცდა ტარდება წერითი ფორმით. საგამოცდო ტესტებს ადგენს საგნის მასწავლებელი სამ ვარიანტად. ტესტების კონფიდენციალურობაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი და დირექცია. გამოცდას ატარებს და მოსწავლეს აფასებს  საგამოცდო კომისია, დამტკიცებული სკოლის დირექტორის მიერ. ტესტები ფასდება ათქულიანი სისტემით. საშემოდგომო გამოცდების პროცედურილი დარღვევებისა და შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია საშემოდგომო გამოცდების საპრეტენზიო კომისიაში გამოცდის ჩატარებიდან ან შედეგების გამოქვეყნებიდან ორი დღის განმავლობაში. საშემოდგომო გამოცდების შედეგები მტკიცდება პედეგოგიურ საბჭოს დადგენილების საფუძველზე სკოლის დირექტორის  მიერ.მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე (საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა).

 1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9 და 10) გულისხმობს სასწავლო წლის ან საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას. საფეხურის წარჩინებული მოსწავლეები (საფეხურის ქულა 9,5 და მეტი) დაჯილდოვდებიან სიგელებით.
 2. ყველა მასწავლებელი ვალდებულია, სწავლის დაწყებამდე აუხსნას და ხელმისაწვდომი გახადოს ყოველი მოსწავლისთვის და მშობლისთვის საგნის შეფასების კომპონენტები კრიტერიუმების მიხედვით. შეფასება უნდა იყოს გამჭირვალე, ობიექტური და მიუკერძოებელი. ამ პრინციპების დაცვისთვის ყველა საგანში დამტკიცებულია შეფასების მრავალფეროვანი რუბრიკები, რაც სავალდებულოდ გამოსაყენებელია მასწავლებლისთვის საგნისა და კლასის მიხედვით.

ქართული  ენისა  და ლიტერატურის   კათედრის  2011-2012  სასწავლო  წლის შეფასების სქემები

ზეპირმეტყველება  

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10

ქულები
    პირობასთან  შესაბამისობა
იცავს დროის ლიმიტს 0 – 1
იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება,არგუმენტები, დასკვნა) 0 – 0,5 — 1
   კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები
გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანმიმდევრულად ავითარებს მას 0 – 1 — 2
მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები 0 – 1 — 2
გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა 0 — 1
   ენობრივი უნარ-ჩვევები
ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის დამახასიათებელ არავერბალურ საშუალებებს (მაგ. ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში,ხმის სხვადასხვა დონეს დაა.შ.) 0 — 1
იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს (მაგ. განკერძოებულ სიტყვებს, გამოთქმებს, ჩართულს, პირობით-შედეგობით

კონსტრუქციას და ა.შ.)0 — 1   შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური არგუმენტები, მაგალითები.0 — 1


ზეპირი კომუნიკაციის შეფასების სქემა
კონსტრუქციას და ა.შ.)0 — 1   შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური არგუმენტები, მაგალითები.0 — 1

(მაგ.პრობლემის გარშემო მსჯელობა, როლური თამაშები, დებატები)

მაქსიმალური ქულა: 10  (0 — ცუდი;  1 — საშუალო,  2 — კარგი).

      კრიტერიუმები   ქულები
  მსჯელობს გარკვევით და ამომწურავად; მოყავს ფაქტები და არგუმენტები. 0–2
  მეტყველებს თანმიმდევრულად; წინადადებებს ლოგიკურად

უკავშირებს ერთმანეთს.0–2  იყენებს სათანადო,  ასაკისთვის და კლასისთვის შესაფერის

ლექსიკას და მხატვრულ ხერხებს.0–2  საუბრობს ნელა და გარკვევით; ბგერები კარგია; ინტონაცია,

მახვილი და რიტმი — სწორი.0–2  იცავს დროის ლიმიტს.0–2

  პრეზენტაციის შეფასების სქემა

მაქსიმალური ქულა: 10. ( 0 — ცუდი;  1 — საშუალო;  2 — კარგი)

                            კრიტერიუმები ქულები
  მომზადებულია; საუბრობს ფაქტებზე და არგუმენტებზე დაყრდნო-

ბით; პერიოდულად იყენებს წინასწარ მომზადებულ მოკლე ჩანაწერებს0–2  აუდიტორიას თავდაჯერებულად მიმართავს; ამყარებს თვალით კონტაქტს; ხმა და ინტონაცია დამაჯერებელია. წარმოთქმა — კარგი.0–2  იყენებს ვიზუალურ მასალას; ფოტოებს, სურათებს და ა. შ. იყენებს ეკრანს, დაფას.0–2  პრეზენტაციის დასაწყისი და დაბოლოება ეფექტურია.0–2  იცავს დროის ლიმიტს.0–2


წერითი  ნამუშევრის  (თხზულების) შეფასების სქემა

მაქსიმალური ქულა — 6

     კრიტერიუმები კრიტერიუმების განმარტება ქულები

მსჯელობის დასაბუთება,  (არგუმენტირება და

ციტირება)

 ა) მსჯელობა მკაფიოა, არგუმენტირებულია,  არგუმენტები გამყარებულია

ტექსტური მასალით (ჩანს ტექსტის ცოდნა);

ბ)მსჯელობა ნაწილობრივ მკაფიოა და

ნაწილობრივ არგუმენტირებული, არ არის გამყარებული ტექსტური მასალით ან დაშვებულია ფაქტობრივიშეცდომა.

გ) ტექსტი არაადეკვატურადაა გაგებული,მსჯელობა არადამა ჯერებელია,  ტექსტური მასალაც არაადეკვარად არის მოხმობილი.   2

1

0 ლექსიკა და სტილი  ა) აზრი ზუსტად და მკაფიოდ არის გამოხატული, ნაწერი სტილისტურად გამართულია;

ბ) აზრი ზუსტად არის გამოხატული,

მაგრამ ლექსიკა მწირია ან გვხვდება

სტილისტური ხარვეზები;

გ) აზრი ძირითადად გასაგებია, მაგრამ სტილისტურად გაუმართავია, გვხვდება არაადეკვატური ლექსიკა.   2

1

0  ორთოგრაფია-მორფოლოგია, სინტაქსი და პუნქტუაცია  ა) არ არის ამ ტიპის სამზე მეტი შეცდომა;

ბ) არ არის ამ ტიპის ექვსზე მეტი შეცდომა;

გ) ამ ტიპის შეცდომა ექვსზე მეტია.   2

1

0

ზეპირი დავალებების  შეფასების სქემა


 

კრიტერიუმები    კრიტერიუმების განმარტება ქულები
 მსჯელობის დასაბუ-

თება (არგუმენტირე-

ბა და ციტირება) ა)  ტექსტი ადეკვატურად არის  გაგებული; მსჯელობა მკაფიოა; არგუმენტები დამაჯერებელია და გამყარებუ-ლია ტექსტური მასალით; არ არის დაშვებული არც ერთი ფაქტობრივი შეცდომა.

ბ) ტექსტი ადეკვატურად არის გაგებული, მსჯელობა მკაფიოა; არგუმენტები მთლიანობაში  დამაჯერებელია, მაგრამ არ არის გამყარებული ტექსტური მასალით; არ არის დაშვებული არც ერთი ფაქტობრივი შეცდომა.

გ) ტექსტი ნაწილობრივ ადეკვატურად არის

გაგებული, მსჯელობა მკაფიოა; არგუმენტბი მთლიანო-

ბაში დამაჯერებელია და გამყარებულია  ტექსტური მასალით; ანდა დაშვებულია ერთი ფაქტობრივი შეცდომა;

დ) ტექსტი ნაწილობრივ ადეკვატურად არის გაგებული, მსჯელობა მთლიანობაში დამაჯერებელია და გამყარე-ბულია ტექსტური მასალით, დაშვებულია ერთი ფაქტო-

ბრივი შეცდომა.

ე)ტექსტი არაადეკვატურად არის გაგებული; ან მსჯე-

ლობა არადამაჯერებელია და არ არის გამყარებული ტექსტური მასალით (ან ტექსტური მაგალითები მსჯელობის არაადეკვატურია; ანდა დაშვებულია ერთზე მეტი ფაქტობრივი შეცდომა; ნაშრომი ტექსტის პერიფრაზია.  4

3

2

1

0დამოუკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება  ა) მკაფიოდ ჩანს დამოუკიდებელი აზროვნება;

ბ) ნაწილობრივ ჩანს დამოუკიდებელი აზროვნება;

გ) არ ჩანს დამოუკიდებელი აზროვნება.  2

1

0ლექსიკა და სტილი  ა)აზრი ზუსტად და მკაფიოდ არის გამოხატუ-

ლი,ნაწერი სტილისტურად გამართულია;

ბ) აზრი ზუსტად არის გამოხატული, მაგრამ გვხვდება სტილისტური ხარვეზები;

გ) აზრი ძირითადად გასაგებია, ლექსიკა მწი-

რია, ნაწერი სტილისტურად გაუმართავია.  2

1

0 ორთოგრაფია-მორფოლოგია, სინტაქსი და პუნქტუაცია  ა) არ არის ამ ტიპის სამზე მეტი შეცდომა;

ბ) არ არის ამ ტიპის ექვსზე მეტი შეცდომა;

გ) ამ ტიპის შეცდომა ექვსზე მეტია.  2

1

0

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის  2011-2012  სასწავლო  წლის შეფასების კრიტერიუმები

1ქულა მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგრამ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში.
2ქულა ნაწილობრივ ერთვება სასწავლო პროცესში,მაგრამ არა აქვს სასწავლო ნივთები.
3ქულა ინდიფერენტულია ,უინიციატივო.ფრაგმენტულად ერთვება სასწავლო პროცესში.
4ქულა აქვს სუსტი თეორიული ცოდნა, ასრულებს დავალებებს.
5ქულა სუსტი თეორიული ცოდნა ,ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს.
6ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, აქვს ხარვეზები საშინაო  და საკლასო დავალებებში, არ აქვს არგუმენტირების უნარი.
7ქულა აქვს თეორიული ცოდნა ,მსჯელობს არგუმენტირებულად ,ასრულებს საშინაო და საკლასო დავალებებს ,მაგრამ არასისტემატურად.
8ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, მსჯელობს არგუმენტირებულად ,შეუძლია ინფორმაციის  მოძიება ,მაგრამ სუსტია განვლილი მასალის ანალიზში.
9ქულა აქვს თეორიული ცოდნა ,ასრულებს  სისტემატურად საშინაო დასაკლასო დავალებებს, აქვს არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარი,ადგენს მიზეზ –შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა დაფაქტებს შორის, აქტიურად მონაწილეობს საკლსო დისკუსიებში და პროექტებში.
10ქულა აქვს თეორიული ცოდნა, ასრულებს სისტემატურად საშინაო დასაკლასო დავალებებს ,აქვს არგუმენტირებულად მსჯელობის  უნარი, ადგენს მიზეზ შედეგობრივ კავშირებს მოვლენებსა და ფაქტებს შორის, აქტიურადმონაწილეობს დისკუსიებში და პროექტებში. არ აქვს ხარვეზები ორგანიზებულობის მხრივ.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ესთეტიკური ბლოკის კათედრის  2011-2012  სასწავლო  წლის შეფასების სქემები

რუბრიკების ნიმუშები ხელოვნებაში


მსჯელობა  კლასში

ხელოვნების ნიმუშის ანალიზის შეფასება

თარიღი:                  ხელოვნების ნიმუში:             ავტორი:

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

  აღწერს ნამუშევარს

 

0- 3 აანალიზებს კომპოზიციას და მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებს

0- 3ასაბუთებს საკუთარ ინტერპრეტაციას

0- 4ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10


 

პრეზენტაცია

 


საპრეზენტაციო უნარების შეფასება

თარიღი:                  პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება-რეფერატი           

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიასთან

0- 3 თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება

 

 

0- 4 კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

 

 

0- 3ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

შეფასება  სპორტში

           შეფასების  კრიტერიუმები:

    მოსწავლე,  რომელიც  სისტემატურად  ესწრება  გაკვეთილებს, ასრულებს  გაკვეთილის მოთხოვნებს  თავისი  შესაძლებლობის  მიხედვით, არ  ზარმაცობს, ეწერება  „ჩათვლა“

მოსწავლეს  „ჩათვლა“  არ  დაეწერება, თუ  სისტემატურად  აცდენს  გაკვეთილებს, არ  მონაწილეობს გაკვეთილის  პროცესში  და  ზარმაცობს.

შეფასების კრიტერიუმები მუსიკაში

პრაქტიკული სამუშაო

                            პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი: მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმებიშემაჯამებელი

ქულა ორგანიზებუ

ლობა(დროის ლიმიტის დაცვა,საჭირო

აღჭურვილობის ქონა.)

ტექნიკის და გამომსახვე-

ლობითი საშუალებების

ფლობა.

შემოქმედები

თობა,ანუ რამდენად ეფექტურად

იყენებს ტექნიკას,

გამომსახვე

ლობით

ხერხებს

ჩანაფიქრის

გადმოსაცემადთანამშრომ-ლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.

პრეზენტაცია

                               საპრეზენტაციო უნარების შეფასება
 მოსწავლე                         შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი

ქულა სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიას-

თანთვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების

გამოყენება.

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის

გაცემა

ქულათა საშ. არითმეტიკული.

კლასში მსჯელობა.

                      საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება
 მოსწავლე                     შეფასების კრიტერიუმები შემაჯამებელი

ქულა აქტიური

მონაწილეობა

საკუთარი აზრის დასაბუთება

სხვისი აზრის

მიმართ

პატივისცემის

დემონსტრირება


მათემატიკისა და ისტ–ის კათედრის  2011-2012  სასწავლო  წლის შეფასების სქემები

ინფორმაციულ – საკომუნიკაციო    ტექნოლოგიები

V – VI  კლასი  (შეფასების  კრიტერიუმები)

1 -3 ქულა

 • არ  იცის  კომპიუტერის  ჩართვა-გამორთვა.  საერთოდ ვერ იყენებს კომპიუტერულ  ტერმინოლოგიას, აღნიშვნებს, ვერ იგებს დასმულ   ციფრულ  ამოცანას, გამოთვლები არაადეკვატურია.მოსწავლე  საერთოდ  ვერ  მოიპოვებს  ციფრულ  მასალას  სხვადასხვა  წყაროდან  და  ვერ  აცნობიერებს  იმას,  რომ  არსებობს  ციფრული  მასალის  სხვადასხვა  ფორმა.  ვერ  ფლობს  თაგვის   მართვის  ტექნიკას.
 • ვერ  ერკვევა  კომპიუტერის  ძირითადი  და  პერიფერიული  მოწყობილობების  ფუნქციებში.

4 -5 ქულა

 • არასრულყოფილად წარმოადგენს ციფრულ  ამოცანებს. სუსტად  იყენებს  ისტ-ს  ტექსტებთან,  გამოსახულებებთან  და  აუდიომასალებთან  მუშაობისას. მოსწავლეს  უჭირს  სრულყოფილად  გაიაზროს  ციფრული  მოწყობილობების  მართვის  ხერხები  და  შესაბამისად  ვერ  აღწევს  სასურველ  შედეგს  დასმული  ციფრული  ამოცანის  ამოხსნისას.
 •  იყენებს  დავალების  შესრულებისას  საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს.
 • პოულობს ამოცანის ამოხსნის რომელიმე გზას, მაგრამ გამოთვლები არასწორია.

6-7  ქულა

 • მოსწავლეს  დამოუკიდებლად  შეუძლია  სამუშაოს  დაწყება,  ინფორმაციის  შენახვა  და  გაგრძელება,  მაგრამ  შჶსრულებული  სამუშაო   შეიცავს ხარვეზებს.  ხარვეზებით   იყენებს  სახატავ  და  ტექსტურ  რედაქტორებს  მასწავლებლის  მიერ  ჩატარებული  სასწავლო  აქტივობისას.  ნაწილობრივ  ამზადებს  ნამუშევარს  ელექტრონულ  ფორმატში (მაგალითად,  ქმნის  დოკუმენტს  შესაბამისი  ფონით,  მითითებული  ფონტის  ზომით,  ხარვეზებით  ახდენს  ბულეტების  და  სიმბოლოების  გამოყენებას  აბზაცების  ფორმატირებისას).
 • აცნობიერებს  თაგვის  ღილაკების  ფუნქციებს  და  ეფექტიანად  იყენებს  მას  (მაგ:  თაგვის  კურსორის  გადაადგილება  სასურველ  ადგილას,  ობიექტის  ,,გადათრევა’’  თაგვის  საშუალებით,  დაწკაპება  ორმაგი  დაწკაპება.

8-9

ქულა

 • მუშაობის პროცესში მოსწავლე რეგულარულად ინახავს ციფრულ მასალას პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი ფუნქციების გამოყენებით (მაგალითად:  „“,  „“);
 • აცნობიერებს სხვადასხვა ციფრულ მოწყობილობას შორის მონაცემთა მიღება-გადაცემის ფუნქციებს;
 • აცნობიერებს ციფრულ მოწყობილობაში მონაცემთა შენახვის იერარქიას (მაგალითად: ფაილი, საქაღალდე) და ეფექტიანად იყენებს ამ სტრუქტურას (მაგალითად: ფაილებს აჯგუფებს საქაღალდეებში, საქაღალდეებს აჯგუფებს ქვესაქაღალ­დეებად); გააზრებულად არქმევს სახელწოდებებს სტრუქტურის ელემენტებს;
 • ახდენს ფაილებისა და საქაღალდეების ლოგიკურ ორგანიზებას მონაცემთა ეფექტიანად შენახვის, მოძებნისა და წაკითხვის მიზნით;
 • განასხვავებს ფაილების ტიპებს და აცნობიერებს ამ ტიპების შესაბამისი ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმატის არსებობას;
 • ინფორმაციისა და ციფრული მასალის შენახვის, წაკითხვისა და გადაცემისას აცნობიერებს ფაილის ზომებთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს;
 • აცნობიერებს შესანახი მოწყობილობების მეხსიერებების შესაძლებლობებს.

10 ქულა

 • ციფრული მასალის სხვადასხვა ფორმატის მქონე საცავებში (მაგალითად: მონაცემთა ბაზა, ინტერნეტი, ფაილების სისტემა, ფაილი) ძიებისას, შეარჩევს და იყენებს შესაბამის ციფრულ საშუალებებს;
 • ინფორმაციისა და ციფრული მასალის ძიებისას იყენებს გავრცელებულ საძიებო სისტემებს (მაგალითად: შეუძლია საძიებო სიტყვების, ფრაზებისა და მათი კომბინაციების ადეკვატურად შერჩევა და გამოყენება, ეფექტიანად იყენებს საძიებო სისტემის ინტერფეისს);
 • ინფორმაციის სანდოობის დასადგენად, ადარებს სხვადასხვა წყაროდან მოპო­ვებულ ინფორმაციას;
 • იყენებს ისტ-ს იდეებისა და ინფორმაციის ორგანიზებისას;
 • ახენს მოძიებული ციფრული მასალისა და ინფორმაციის ინტერპრეტაციას და აფასებს ამ მასალას იმის მიხედვით, თუ რამდენად სასარგებლო, სანდო, ადეკვატური და ზუსტია იგი;
 • უთითებს ინფორმაციისა და ციფრული მასალის წყაროებს ან/და ავტორს.

შეფასების  კრიტერიუმები– მათემატიკა

1 -3 ქულასაერთოდ ვერ იყენებს ცნებებს, აღნიშვნებს, ვერ იგებს დასმულ ამოცანას, გამოთვლები არაადეკვატურია

არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს, აღნიშვნებს, ვერ პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე.

4 -5 ქულაარასრულყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს, ამოიცნობს ორი ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს (მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე ალგებრულ გამოსახულებას)

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს, პოულობს ამოცანის ამოხსნის რომელიმე გზას, მაგრამ გამოთვლები არასწორია

6-7  ქულაიყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას, არაორგანიზებულად  წარმოადგენს მონაცემებს. იწყებს ამოცანის ამოხსნას, მაგრამ ვერ ასრულებს მას.  ამოიცნობს ორი განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ  იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს. ( მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ  ერთსა და იმავე  ასახვას), შეიცავს გამოთვლების ძირითად  ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია.

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების და აღნიშვნების უმეტესობას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მაგრამ გამოთვლები შეიცავს ხარვეზებს.  ხარვეზებით აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ მათემატიკურ ობიექტს შორის.

8-9

ქულაიყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების უმეტესობას, ახდენს მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოადგენს. პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზებს, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით. აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის. ( მაგ. განტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისათვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა) გამოთვლები ძირითადად სწორია, შეიცავს თექნიკური ხასიათის ხარვეზებს.

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თითქმის ყველა ცნებას, პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, გამოთვლები ძირითადად სწორია, აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტს შორის.10 ქულაიყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, აღნიშვნებს, ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის საუკეთესო ფორმას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, გამოთვლები სწორია, აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ პროცედურებს შორის (მაგ. იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობა/უტოლობის თვისებეს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას.)

იყებებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას, ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოდგენის ოპტიმალურ ფორმას. პოულობს ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალურ გზას და ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას, აღწერს და იყენებს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის. გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი.  A არის შემოქმედებითი  ადამიანი.


საბუნებისმეტყველო კათედრის  2011-2012  სასწავლო  წლის შეფასების სქემები

ფიზიკა  VIII  კლასი

კრიტერიუმები ქულა
არაადეკვატურად იყენებს ფაქტობრივი  მასალის ცნებებს. ვერ იგებს დასმულ ამოცანას.

ვერ ანსხვავებს ნივთიერებას ფიზიკური სხეულისაგან. თანაბარ მოძრაობას არა თანაბრისაგან. არ იცის ფორმულის შინაარსი.

ვერ ფლობს ფიზიკურ ენას.1–3   ამოცანის ამოსახსნელად იყენებს ზოგიერთ ცნებას და აღნიშვნას. არ იცის გამოთვლები  სწერს მოცემულობას მაგრამ ვერა ხსნის. თეორიული მასალის გააზრება უჭირს.4–5   იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ფორმულების უმეტესობას. მაგრამ ამოხსნისას აქვს ხარვეზები. უჭირს  გრაფიკების აგება, რთულია ერთი სისტემიდან მეორეში გადაყვანა.6–7  სწავლობს თეორიულ მასალას და აკავშირებს პრაქტიკულ საკითხებთან იცის გრაფირების აგება. კარგად ერკვევა ვექტოლურ დასკალარულ სიდიდეებს შორის. კარგად ხსნის ამოცანებს.8–9   კარგად ფლობს ფიზიკურ ტერმინოლოგიას. ხსნის ამოცანებს.ლაბორატორიული სამუშაოს ჩატარების დროს გადის შედეგებზე და აკეთებს სწორ დასკვნას.  იყენებს დამატებით ლიტერატურას. არის შემოქმედებითი.10

ფიზიკა     IX  კლასი

   საერთოდ  ვერ იყენებს, ცნებების  აღნიშვნებს.  არ  ფლობს  ფიზიკის ტერმინოლოგიას. არ იცის ფიზიკური სიდიდეების ერთეულები. 1–3
   შეუძლია ამოცანის მოცემულობის დაწერა, მაგრამ ვარ ასრულებს სრულყოფილად.

არ იცის სიმძლავრის და მუშაობის გამოსათვლელი ფორმულები. არ იცის ლინზაში გამოსახულების აგება.  ვერ არჩევს გრძივ და განივ ტალღებს.4–5    ამოცანის ამოსახსნელად ზოგჯერ მიზნობრივად იყენებს ფორმულებს, მაგრამ გამოთვლები არაზუსტია. არ იცის ერთი სისტემიდან მეორეში გადაყვანა.6–7    ,ოსწავლე განასხვავებს ენერგიის ფორმებს. მოჰყავს მათი გამოყენების მაგალითები, აღწერს  სინათლის და სითბოს ბუნებრივ და ხელოვნურ წყაროებს. მსჯელობს მათ პრაქტიკულ გამოყენებაზე.8–9   ფლობს თეორიულ მასალას.  სათანადოდ იყენებს ფორმულებს, ამყარებს კავშირს სიმძლავრესა და მუშაობებს შორის. აგებს  გამოსახულებებს შემკრებ და გამბნევ ლინზებში. მოიპოვებს ინფორმაციებს  ბუნებრივი ენერგიის წყაროების შესახებ და ასახავს მისი ეფექტიანად  გამოყენების გზებს.10


ფიზიკა  X  კლასი

   არაადეკვატურად  იყენებს ცნებებს მეცნიერულ ტერმინებს. ვერ ერკვევა როდის არის სხეული დამუხტული და როდის ელექტრულად ნეიტრალური. ვერ ანსხვავებს გამტარების იზოლატორებისაგან და ნახევარგამტარებისაგან. 1–2
    იშვიათად  ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში, არა სისტემატურად  ასრულებს საშინაო დავალებებს. ვერ ხსნის ამოცანებს. არ შეუძლია ხელსაწყოების დანაყოფის ფასის განსაზღვრა. 3–4
    მოსწავლე  ცდილობს  იყოს აქტიური მაგრამ, არა აქვს კონკრეტული ცოდნა. არ შეუძლია დამოუკიდებლად ელექტრული წრედის შედგენა. იყენებს ფორმულებს მაგრამ გამოთვლაში უშვებს შეცდოებს. 5–6
   აქტიურად ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში. შეუძლია ელექტრულ წრედებში ამპერმეტრის და ვოლტმეტრის ჩართვის წესები.

იცის ელექტრული და  მაგნიტური ველის თვისებები.7–8    დამოუკიდებლად შეუძლია ამოცანების ამოხსნა. თეორიულ ცოდნას აკავშირებს პრაქტიკასთან. სისტემატურად სარგებლობს დამატებითი რესურსებით.  პოულობს პრობლემების გადაჭრის ოპტიმალურ გზას. ამიტომ ყველთვის გადის შედეგებზე.9–10


ფიზიკა   XI  კლასი

საერთოდ  ვერ  იყენებს  ცნებებს,  მეცნიერულ  ტერმინებს.  არ  იცის  ფორმულები  და  ერთეულები.  სისტემატურად  ცხადდება  მოუმზადებელი 1–2
მოსწავლე  იშვიათად  იჩენს  ინიციატივას  გაკვეთილის  ჩართულობაში.  ვერ  ანსხვავებს  მოძრაობის  სახეებს  ერთმანეთისგან.  ვერ  არჩევს  ამპერის  ძალას  ლორენცის  ძალისაგან 3–4
მონაწილეობას  ღებულობს  გაკვეთილის  მსვლელობაში,  მაგრამ  მისი  პასუხები  ხშირად  არა  ზუსტია.  ერკვევა  ერთეულთა  სისტემაში.  სწერს  მოცულობას.  მაგრამ  ვერ  ხსნის  ამოცანას. 5–6
სისტემატურად  არ  ასრულებს  საშინაო  ცდებს  და  ახდენს  მის  პრეზენტაციას.  იცის  ფორმულები  იყენებს  მიზანმიმართულად,  მაგრამ  უშვებს  შეცდომებს  გამოთვლებში.  ხშირ  შემთხვევაში  მიღებული  ცოდნის  პრაქტიკულ  საქმიანობასათან  დაკავშირებას. 7–8
იცის  თეორიული  მასალა,  ხსნის  ამოცანებს.  კარგად  ერკვევა  ელექტრონულ  და  მაგნიტურ  მოვლენებში.  ხსნის  სინათლის  ტალღურ  და  კვანტურ  ბუნებას.  თეორიულ  ცოდნას  აკავშირებს პრაქტიკასთან.

9–10


IX კლასი

ქიმია


 

1-3

4-5

6-7

8-9

10

წერითი დავალება არ აქვს ან არასწორია. ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. უჭირს ქიმიის ძირითადი კანონების არსში ჩაწდომა, ქიმიური ფორმულების წაკითხვა, ნაერთთა კლასების გარჩევა. დავალება ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული. ვერ აანალიზებს ცდის შედეგს, სრულყოფილად ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ელემენტთა პერიოდულ სისტემაზე, ელემენტებზე, ნაერთთა კლასებზე. დავალება სწორადაა შესრულებული, მხოლოდ უმნიშვნელო ხარვეზებით.აანალიზებს ცდის შედეგს, ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. აყალიბებს ძირითად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ:პერიოდულ სისტემაზე, ქიმიურ ელემენტებზე, ნაერთთა კლასებზე, ქიმიის ძირითად კანონებზე. დავალება სწორადაა შესრულებული, ხარვეზების გარეშე. აცნობიერებს ცდის ჩატარების პირობების მნიშვნელობას, აანალიზებს ცდის შედეგს. სრულყოფილი წარმოდგენა აქვს პერიოდულ სისტემაზე, ქიმიურ ელემენტებზე, ნაერთთა კლასებზე, ქიმიის ძირითად კანონებზე. დავალება სწორადაა შესრულებული და გამდიდრებულია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან მოპოვებული მასალით. გააჩნია საკუთარი ხედვა. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებებით. მონაწილეობს პროექტებში, ზედმიწევნით ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას,  მსჯელობს ცნებების შესახებ: პერიოდულ სისტემაზე, ქიმიურ ელემენტებზე, ნაერთთა კლასებზე, ქიმიის ძირითად კანონებზე, აკეთებს სრულფასოვან დასკვნებს.

 

ქიმია

X კლასი

1-3

4-5

6-7

8-9

10

წერითი დავალება არ აქვს ან არასწორია. ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას.  არ აქვს სათანადო წარმოდგენა ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესებზე,  ქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის კანონზომიერებაზე, ორგანულ ნაერთებზე. ვერ ანსხვავებს მეტალებს და არამეტალებს . დავალება ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული. ვერ აანალიზებს ცდის შედეგს, სრულყოფილად ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესებზე, ქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის კანონზომიერებაზე, ორგანულ ნაერთებზე. მეტალებზე  და არამეტალებზე . დავალება სწორადაა შესრულებული, მხოლოდ უმნიშვნელო ხარვეზებით. აანალიზებს ცდის შედეგს, ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. აყალიბებს ძირითად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ:ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესებზე, ქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის კანონზომიერებაზე, ორგანულ ნაერთებზე. მეტალებსა  და არამეტალებზე . დავალება სწორადაა შესრულებული, ხარვეზების გარეშე. აცნობიერებს ცდის ჩატარების პირობების მნიშვნელობას, აანალიზებს ცდის შედეგს. სრულყოფილი წარმოდგენა აქვს ელექტროლიტური დისოციაციის პროცესებზე, ქიმიური რეაქციის მიმდინარეობის კანონზომიერებაზე, ორგანულ ნაერთებზე. მეტალებსა  და არამეტალებზე . დავალება სწორადაა შესრულებული და გამდიდრებულია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან მოპოვებული მასალით. გააჩნია საკუთარი ხედვა. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებებით. მონაწილეობს პროექტებში, ზედმიწევნით ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას,  მსჯელობს ცნებების შესახებ.


ქიმია
 

XI კლასი

1-3

4-5

6-7

8-9

10

წერითი დავალება არ აქვს ან არასწორია. ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. უჭირს პერიოდულ სისტემაში ელემენტების მოძებნა. არ აქვს სათანადო წარმოდგენა ქიმიურ წონასწორობაზე, ქიმიურ ბმებზე, ჟანგვა-აღდგენით პროცესებზე, ატომის აღნაგობაზე. დავალება ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული. ვერ აანალიზებს ცდის შედეგს, სრულყოფილად ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს პერიოდულ სისტემაზე, ელემენტებზე, ქიმიურ წონასწორობაზე, ქიმიურ ბმებზე,  ჟანგვა-აღდგენით პროცესებზე, ატომის აღნაგობაზე. დავალება სწორადაა შესრულებული, მხოლოდ უმნიშვნელო ხარვეზებით.აანალიზებს ცდის შედეგს, ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. აყალიბებს ძირითად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ:პერიოდულ სისტემაზე, ქიმიურ ელემენტებზე, ქიმიურ წონასწორობაზე, ქიმიურ ბმებზე, ჟანგვა-აღდგენით პროცესებზე, ატომის აღნაგობაზე. დავალება სწორადაა შესრულებული, ხარვეზების გარეშე. აცნობიერებს ცდის ჩატარების პირობების მნიშვნელობას, აანალიზებს ცდის შედეგს. სრულყოფილი წარმოდგენა აქვს პერიოდულ სისტემაზე, ქიმიურ ელემენტებზე, ქიმიურ წონასწორობაზე, ქიმიურ ბმებზე, ჟანგვა-აღდგენით პროცესებზე, ატომის აღნაგობაზე. დავალება სწორადაა შესრულებული და გამდიდრებულია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან მოპოვებული მასალით. გააჩნია საკუთარი ხედვა. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებებით. მონაწილეობს პროექტებში, ზედმიწევნით ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას,  მსჯელობს ცნებების შესახებ: პერიოდულ სისტემაზე, ქიმიურ ელემენტებზე, ქიმიურ წონასწორობაზე, ქიმიურ ბმებზე, ჟანგვა-აღდგენით პროცესებზე, ატომის აღნაგობაზე.


ქიმია
 

XII კლასი

1-3

4-5

6-7

8-9

10

წერითი დავალება არ აქვს ან არასწორია. ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. უჭირს ან არ შეუძლია  ორგანული ნაერთების მოლეკულების მოდელების შექმნა. ვერ აკავშირებს ორგანულ ნაერთთა უმნიშვნელოვანეს თვისებებს მათ გამოყენებასთან მედიცინაში, ყოფა-ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტექნიკაში. უჭირს ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის კავშირების აღწერა. დავალება ნაწილობრივ სწორადაა შესრულებული. ვერ აანალიზებს ცდის შედეგს, სრულყოფილად ვერ ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ორგანული ნაერთების მოლეკულების მოდელების შექმნაზე, ორგანულ ნაერთთა უმნიშვნელოვანეს თვისებების მათ გამოყენებასთან მედიცინაში, ყოფა-ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტექნიკაში. შეუძლია ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის კავშირების აღწერა. დავალება სწორადაა შესრულებული, მხოლოდ უმნიშვნელო ხარვეზებით. აანალიზებს ცდის შედეგს, ფლობს ცდის ჩატარების ტექნიკას. აყალიბებს ძირითად ცნებებს. მსჯელობს თითოეული ცნების შესახებ:ორგანულ ნაერთთა აღნაგობის თეორიის ძირითად დებულებებზე, ადგენს ორგანული ნაერთების სტრუქტურულ ფორმულებს მათი სახელწოდების მიხედვით. აკავშირებს ორგანულ ნაერთთა  უმნიშვნელოვანეს თვისებებს მათ გამოყენებასთან მედიცინაში, ყოფა-ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტექნიკაში. აღწერს ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის კავშირების. დავალება სწორადაა შესრულებული, ხარვეზების გარეშე. აცნობიერებს ცდის ჩატარების პირობების მნიშვნელობას, აანალიზებს ცდის შედეგს. სრულყოფილი წარმოდგენა აქვს ორგანულ ნაერთთა აღნაგობის თეორიის ძირითად დებულებებზე, ადგენს ორგანული ნაერთების სტრუქტურულ ფორმულებს მათი სახელწოდების მიხედვით. აკავშირებს ორგანულ ნაერთთა  უმნიშვნელოვანეს თვისებებს მათ გამოყენებასთან მედიცინაში, ყოფა-ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტექნიკაში. აღწერს ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის კავშირების . დავალება სწორადაა შესრულებული და გამდიდრებულია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან მოპოვებული მასალით. გააჩნია საკუთარი ხედვა. მონაცემებს წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებებით. მონაწილეობს პროექტებში, ზედმიწევნით ფლობს ორგანულ ნაერთთა აღნაგობის თეორიის ძირითად დებულებებს,  ადგენს ორგანული ნაერთების სტრუქტურულ ფორმულებს მათი სახელწოდების მიხედვით. აკავშირებს ორგანულ ნაერთთა  უმნიშვნელოვანეს თვისებებს მათ გამოყენებასთან მედიცინაში, ყოფა-ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტექნიკაში. აღწერს ორგანულ ნაერთთა კლასებს შორის კავშირების და ადგენს შესაბამის სქემებს.

1–2 არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს, მეცნიერულ  ტერმინებს, თეორიული  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.  არ მონაწილეობს  გაკვეთილის მსვლელობაში. სისტემატურად  მოუმზადებელი  ცხადდება.
3–4 მოსწავლე  დამოუკიდებლად არ ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში.  იშვიათად  იჩენს ინიციატივას , მასწავლებლის  გარეშე მისი ჩართულობა ხშირად  არ  მჟღავნდება. არასრულყოფილად წარმოადგენს საკითხს.
5–6 მოსწავლე დამოუკიდებლად  ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში, ცდილობს იყოს აქტიური, მაგრამ სრულყოფილ პასუხს ვერ იძლევა. ადეკვატურად იყენებს ზოგიერთ ტერმინს.
7–8 მონაწილეობს აქტიურად გაკვეთილის მსვლელობაში და უმეტესად ამჟღავნებს ცოდნას. დამოუკიდებლად ერთვება დისკუსიებსა და ჯგუფურ მუშაობაში, თუმცა ვერ ამჟღავნებს მაქსიმალურ პროდუქტიულობას პერიოდული ჩავარდნების გამო.
9–10 ყოველთვის ადეკვატურად იყენებს ტერმინებს, სრულყოფილად წარმოადგენს საკითხს. თეორიულ ცოდნას აკავშირებს ცხოვრებისეულ პრაქტიკასთან. პოულობს პრობლემის გადაჭრის ოპტიმალურ გზას და მას ასაბუთებს. გადაწყვეტილების მიღებისას ირჩევს სწორ პასუხს.

შეფასება ბიოლოგია

 

 

 

 

ინგლისური ენის  შეფასების კრიტერიუმები 

 

შეფასების კრიტერიუმები  XI კლასისთვის


 

მოსწავლე სისტემატიურად  და მაღალ დონეზე ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო  დავალებებს, კარგად ფლობს  სტანდარტით გათვალისწინებულ  ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია  კომუნიკაცია, წაკითხული  ტექსტის შინაარსის გადმოცემაყოველთვის აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში. შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისათვის თავის გართმევა, წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება მისთვის საინტერესო თემაზე.

10 ქ.

მოსწავლე სისტემატიურად  და ხარისხიანად ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო  დავალებებს, ფლობს სტანდარტით გათვალისწინებულ ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია კომუნიკაცია, წაკითხული ტექსტის, შინაარსის გადმოცემა . მეტყველებისას აქვს მცირეოდენი შეცდომები, აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში. გაბმულად  მეტყველებს. შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გარმთვევა.

9 ქ.

მოსწავლე სისტემატიურად  ასრულებს საშინაო დავალებებს. შეუძლია  მეტყველებისას  მარტივი კონსტრუქციების  გამოყენება, კარგად თარგმნის  საშუალო სირთულის ტექსტს, მონაწილეობს ინტერაქციაში.

8 ქ.

მოსწავლე ასრულებს საშინაო დავალებებს, გამართულად ვერ მეტყველებს , თუმცა  შეუძლია  დასმულ კითხვებზე  პასუხის გაცემა მარტივი  კონსტრუქციების გამოყენებით, შედარებით პასიურია გაკვეთილებზე.

7 ქ.

მოსწავლეს შესწევს  უნარი შეასრულოს მარტივი  დავალება, კითხულობს ტექსტს და შეუძლია აზრის გამოტანა. წერს შეცდომებით. აქვს მცირე  ლექსიკური მარაგი. უჭირს  მეტყველება.

6 ქ.

უჭირს მარტივი  დავალებების შესრულება, წერა, კითხულობს შეცდომებით,  უჭირს თარგმნა.

5 ქ.

უჭირს წაკითხულის გაგება, წერს დიდი რაოდენობით შეცდომებით, ასრულებს მარტივი  დავალებების მცირე ნაწილს.

4 ქ.

უწირს კითხვა, გაგება, შეუძლია მხოლოდ ტექსტის  გადაწერა. უჭირს დავალებების  შესრულება, იგებს ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობას.

3 ქ.

 ვერ ფლობს  მარტივ სამეტყველო ლექსიკას, უჭირს მარტივი დავალებების  შესრულება.

2 ქ.

ძალიან უჭირს  წერა, კითხვა , გაგება, საუბარი.

1 ქ

 

შეფასების კრიტერიუმები  X  კლასისთვის

კითხვა: მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან). შეუძლია ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება.  შეუძლია ადაპტირებული მოთხრობის/ ნოველის წაკითხვა და გაგება. შეუძლია კომიქსის წაკითხვა და გაგება, ტექსტის  სტრუქტურული მახასიათებლების, ნასწავლი ენობრივი ფორმებისა და მათი ფუნქციის ამოცნობა შინაარსიან კონტექსტში. შეუძლია ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი. შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად.


ლაპარაკი:
მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე; ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გართმევა; ზეპირი მოხსენების წარდგენა (პრეზენტაცია) მისთვის საინტერესო თემაზე; ფლობს და  იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს; შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

წერა: მოსწავლეს შეუძლია დაწეროს ესე/წერილი, რომელშიც გადმოსცემს საკუთარ შთაბეჭდილებებს, თვალსაზრისებს (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილებები,  გამოხმაურება ნანახ სპექტაკლზე/ჩატარებულ ღონისძიებაზე და სხვა). შეუძლია დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული  ტექსტი (ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბუკლეტი). შეუძლია შექმნას ტექსტის სტრუქტურა,  ფლობს და ფუნქციურად იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.  ფლობს და იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ყველა  ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

მოსმენა: მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) სხვადასხვა თემაზე; მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე; მიმართოს  სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლე იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია): მოსწავლეს შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

სწავლის სწავლა:  მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები; გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად; გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის ხელშესაწყობად; დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების  მიზნით; თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

10–9 ქ.

კითხვა: მოსწავლეს ხშირად შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან). წაიკიტხოს და გაიგოს ბიოგრაფია, ადაპტირებული მოთხრობის/ ნოველის წაკითხვა და გაგება, კომიქსის წაკითხვა და გაგება, ტექსტის  სტრუქტურული მახასიათებლების, ნასწავლი ენობრივი ფორმებისა და მათი ფუნქციის ამოცნობა შინაარსიან კონტექსტში. ხშირად შეუძლია ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი, მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

წერა: მოსწავლეს ძირითადა შეუძლია დაწეროს ესე/წერილი, რომელშიც გადმოსცემს საკუთარ შთაბეჭდილებებს, თვალსაზრისებს (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილებები,  გამოხმაურება ნანახ სპექტაკლზე/ჩატარებულ ღონისძიებაზე და სხვა); დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული  ტექსტი (ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბუკლეტი); შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ძირითადად ფლობს და იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. ძირითადად ფლობს და იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ყველა  ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

ლაპარაკი:  მოსწავლეს ძირითადად შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე.  ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გართმევა. ზეპირი მოხსენების წარდგენა (პრეზენტაცია) მისთვის საინტერესო თემაზე. ძირითადად ფლობს და  იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. ძირითადად შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

მოსმენა: მოსწავლეს ძირითადად შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) სხვადასხვა თემაზე; მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე; მიმართოს  სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლე ძირითადად იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

 

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია): მოსწავლეს ძირითადად შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

სწავლის სწავლა:  მოსწავლეს ძირითადად შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები; გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად; გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის ხელშესაწყობად; დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების  მიზნით; თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

8–7 ქ.

კითხვა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან), ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება, ადაპტირებული მოთხრობის/ ნოველის წაკითხვა და გაგება, კომიქსის წაკითხვა და გაგება, ტექსტის  სტრუქტურული მახასიათებლების, ნასწავლი ენობრივი ფორმებისა და მათი ფუნქციის ამოცნობა შინაარსიან კონტექსტში, ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი, მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

წერა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია დაწეროს ესე/წერილი, რომელშიც გადმოსცემს საკუთარ შთაბეჭდილებებს, თვალსაზრისებს (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილებები,  გამოხმაურება ნანახ სპექტაკლზე/ჩატარებულ ღონისძიებაზე და სხვა); დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული  ტექსტი (ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბუკლეტი); შექმნას ტექსტის სტრუქტურა,  ფლობს და ზოგჯერ იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. ფლობს და ზოგჯერ იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ყველა  ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

ლაპარაკი: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე; ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გართმევა; ზეპირი მოხსენების წარდგენა (პრეზენტაცია) მისთვის საინტერესო თემაზე.

ფლობს და ზოგჯერ  იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

ზოგჯერ შეუძლია მიმართოს ზოგიერთ სტრატეგიას სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

მოსმენა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) სხვადასხვა თემაზე; მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე; მიმართოს  სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლე ზოგჯერ იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია): მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

სწავლის სწავლა:  მოსწავლეს ძოგჯერ შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები; გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად; გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის ხელშესაწყობად; დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების  მიზნით; თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

6–5 ქ.

კითხვა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან), ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება, ადაპტირებული მოთხრობის/ ნოველის წაკითხვა და გაგება, კომიქსის წაკითხვა და გაგება, ტექსტის  სტრუქტურული მახასიათებლების, ნასწავლი ენობრივი ფორმებისა და მათი ფუნქციის ამოცნობა შინაარსიან კონტექსტში, ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი, მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

წერა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია დაწეროს ესე/წერილი, რომელშიც გადმოსცემს საკუთარ შთაბეჭდილებებს, თვალსაზრისებს (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილებები,  გამოხმაურება ნანახ სპექტაკლზე/ჩატარებულ ღონისძიებაზე და სხვა); დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული  ტექსტი (ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბუკლეტი); შექმნას ტექსტის სტრუქტურა,  ფლობს და იშვიათად იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს; ფლობს და იშვიათად იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ყველა  ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

ლაპარაკი: მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე; ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გართმევა;ზეპირი მოხსენების წარდგენა (პრეზენტაცია) მისთვის საინტერესო თემაზე. სრულყოფილად ვერ ფლობს და ვერ  იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს; იშვიათად შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

მოსმენა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) სხვადასხვა თემაზე; მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე. მიმართოს  სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლე იშვიათად იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია): მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

სწავლის სწავლა:  მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები; გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად; გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის ხელშესაწყობად; დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების  მიზნით; თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

4–3 ქ.

კითხვა: მოსწავლეს არ შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან), ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება, ადაპტირებული მოთხრობის/ ნოველის წაკითხვა და გაგება, კომიქსის წაკითხვა და გაგება, ტექსტის  სტრუქტურული მახასიათებლების, ნასწავლი ენობრივი ფორმებისა და მათი ფუნქციის ამოცნობა შინაარსიან კონტექსტში, ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი, მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

წერა: მოსწავლეს არ შეუძლია დაწეროს ესე/წერილი, რომელშიც გადმოსცემს საკუთარ შთაბეჭდილებებს, თვალსაზრისებს (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილებები,  გამოხმაურება ნანახ სპექტაკლზე/ჩატარებულ ღონისძიებაზე და სხვა); დაწეროს სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციული  ტექსტი (ტურისტული გზამკვლევი, ინფორმაციული ბუკლეტი); შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, არ  ფლობს და ვერ იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. არ ფლობს და ვერ იყენებს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ვერცერთ ეტაპზე (მოსამზადებელი, ტექსტის შედგენა, ტექსტის გაუმჯობესება).

ლაპარაკი: მოსწავლეს არ შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე; ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისთვის თავის გართმევა; ზეპირი მოხსენების წარდგენა (პრეზენტაცია) მისთვის საინტერესო თემაზე. არ ფლობს და ვერ  იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს. არ შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

მოსმენა: მოსწავლეს არ შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის მიმდინარე ინტერაქცია (დიალოგი, ინტერვიუ) სხვადასხვა თემაზე; მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე; მიმართოს  სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად. 

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლე არ იჩენს ინტერესს და არ ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ.

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია): მოსწავლეს არ შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

სწავლის სწავლა:  მოსწავლეს არ შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები; გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად; გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის ხელშესაწყობად; დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების  მიზნით; თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

2–1 ქ.

 

შეფასების კრიტერიუმები  IX  კლასისთვის

მოსწავლე სისტემატიურად  და მაღალ დონეზე ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო  დავალებებს, კარგად ფლობს  სტანდარტით გათვალისწინებულ  ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია  კომუნიკაცია, წაკითხული  ტექსტის შინაარსის გადმოცემა, ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში. შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისათვის თავის გართმევა.

10 ქ.

მოსწავლე სისტემატიურად  და ხარისხიანად ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო  დავალებებს, ფლობს სტანდარტით გათვალისწინებულ ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია კომუნიკაცია, წაკითხული  ტექსტის, შინაარსის გადმოცემა . მეტყველებისას აქვს მცირეოდენი შეცდომები, აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში.

9 ქ.

მოსწავლე სისტემატიურად  ასრულებს საშინაო დავალებებს შეუძლია  მეტყველება  მარტივი კონსტრუქციების  გამოყენება, კარგად თარგმნის  საშუალო სირთულის ტექსტს, მონაწილეობს ინტერაქციაში.

8 ქ.

მოსწავლე ასრულებს საშინაო დავალებებს, გამართულად ვერ მეტყველებს, თუმცა  შეუძლია  დასმულ კითხვებზე  პასუხის გაცემა მარტივი  კონსტრუქციების გამოყენებით, შედარებით პასიურია გაკვეთილებზე.

7 ქ.

მოსწავლეს შესწევს  უნარი შეასრულოს მარტივი  დავალება, კითხულობს ტექსტს და შეუძლია აზრის გამოტანა. წერს შეცდომებით. აქვს მცირე  ლექსიკური მარაგი. უჭირს  მეტყველება.

6 ქ.

უჭირს მარტივი  დავალებების შესრულება, წერა, კითხულობს შეცდომებით,  უჭირს თარგმნა.

5 ქ.

უჭირს კითხვა გაგება, წერს დიდი რაოდენობით შეცდომებით, ასრულებს მარტივი  დავალებების მცირე ნაწილს.

4 ქ.

უჭირს კითხვა, გაგება,შეუძლია მხოლოდ ტექსტის  გადაწერა. უჭირს დავალებების  შესრულება, იგებს ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობას.

3 ქ.

 ვერ ფლობს  მარტივ სამეტყველო ლექსიკას, უჭირს მარტივი დავალებების  შესრულება.

2 ქ.

ძალიან უჭირს  წერა, კითხვა, გაგება, საუბარი.

1 ქ.


შეფასების კრიტერიუმები  VIII  კლასისთვის

მოსწავლე სისტემატიურად  და მაღალ დონეზე ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო  დავალებებს, კარგად ფლობს  სტანდარტით გათვალისწინებულ  ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია  კომუნიკაცია, წაკითხული  ტექსტის შინაარსის გადმოცემა, ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში. შეუძლია ყოფითი საკომუნიკაციო სიტუაციისათვის თავის გართმევა.

10 ქ.

მოსწავლე სისტემატიურად  და ხარისხიანად ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო  დავალებებს, ფლობს სტანდარტით გათვალისწინებულ ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია კომუნიკაცია, წაკითხული  ტექსტის, შინაარსის გადმოცემა . მეტყველებისას აქვს მცირეოდენი შეცდომები, აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში.

9 ქ.

მოსწავლე სისტემატიურად  ასრულებს საშინაო დავალებებს შეუძლია  მეტყველება  მარტივი კონსტრუქციების  გამოყენება, კარგად თარგმნის  საშუალო სირთულის ტექსტს, მონაწილეობს ინტერაქციაში.

8 ქ.

მოსწავლე ასრულებს საშინაო დავალებებს, გამართულად ვერ მეტყველებს, თუმცა  შეუძლია  დასმულ კითხვებზე  პასუხის გაცემა მარტივი  კონსტრუქციების გამოყენებით, შედარებით პასიურია გაკვეთილებზე.

7 ქ.

მოსწავლეს შესწევს  უნარი შეასრულოს მარტივი  დავალება, კითხულობს ტექსტს და შეუძლია აზრის გამოტანა. წერს შეცდომებით. აქვს მცირე  ლექსიკური მარაგი. უჭირს  მეტყველება.

6 ქ.

უჭირს მარტივი  დავალებების შესრულება, წერა, კითხულობს შეცდომებით,  უჭირს თარგმნა.

5 ქ.

უჭირს კითხვა გაგება, წერს დიდი რაოდენობით შეცდომებით, ასრულებს მარტივი  დავალებების მცირე ნაწილს.

4 ქ.

უჭირს კითხვა, გაგება,შეუძლია მხოლოდ ტექსტის  გადაწერა. უჭირს დავალებების  შესრულება, იგებს ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობას.

3 ქ.

 ვერ ფლობს  მარტივ სამეტყველო ლექსიკას, უჭირს მარტივი დავალებების  შესრულება.

2 ქ.

ძალიან უჭირს  წერა, კითხვა, გაგება, საუბარი.

1 ქ.

შეფასების კრიტერიუმები  VII  კლასისთვის


 

ძალიან უჭირს წერა,კითხვა, გაგება. 1 ქ.
ვერ ფლობს მარტივ სამეტყველო ლექსიკას, უჭირს წერა, ცუდად ფლობს კითხვის ტექნიკას. უჭირს მარტივი დავალების შესრულება. 2 ქ.
უჭირს კითხვა გაგება, შეუძლია მხოლოდ ტექსტის გადაწერა. უჭირს დავალების შესრულება, იგებეს ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობას. 3 ქ.
უჭირს კითხვა, გაგება, წერს დიდი რაოდენობით შეცდომებით, ასრულებს მარტივი დავალების მცირე ნაწილს. 4 ქ.
უჭირს მარტივი დავალების შესრულება, წერს, კითხულობს შეცდომებით, უჭირს თარგმნა. 5 ქ.
მოსწავლეს შესწევს უნარი შეასრულოს მარტივი დავალება, კითხულობს ტექსტს და შეუძლია აზრის გამოტანა, წერს შეცდომებით. აქვს მწირი ლექსიკური მარაგი. 6 ქ.
მოსწავლე ასრელებს საშინაო დავალებას. გამართულად ვერ მეტყველებს, თუმცა შეუძლია დასმულ კითხვაზე პასუხის გაცემა მარტივი კონსტრუქციების გამოყენებით, კარგად თარგმნის საშუალო სირთულის ტექსტს, შედარებით პასიურია გაკვეთილზე. 7 ქ.
მოსწავლე სისტემატიურად ასრულებს საშინაო დავალებებს, შეუძლია მეტყველება მარტივი კონსტრუქციების გამოყენებით, კარგად თარგმნის სასუალო სირთულის ტექსტს, მონაწილეობს ინტერაქციაში. 8 ქ.
მოსწავლე სისტემატურად და ხარისხიანად ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო დავალებებს,ფლობს სტანდარტიტ გათვალისწინებულ ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს. შეუძლია კომუნიკაცია, წაკითხული ტექსტის შინაარსის გადმოცემა. მეტყველებისას აქვს მცირეოდენი შეცდომები, აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში. 9 ქ.
მოსწავლე სისტემატიურად და მაღალ დონეზე ასრულებს წერით და ზეპირ საშინაო დავალებებს, კარგად ფლობს სტანდარტით გათვალისწინებულ ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, შეუძლია კომუნიკაცია, წაკითხული ტექსტის შინაარსის გადმოცემა, ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში.მოსწავლე იძენს ხმამაღალი კითხვის უნარს.  მოსწავლე ნიმუშის მიხედვით წერს სხვადასხვა შინაარსის ღია ბარათს. 10 ქ.

შეფასების კრიტერიუმები  VI  კლასისთვის

მოსწავლე  კარგად იგებს მასწავლებლის მითითებებს და სავარჯიშოთა ინსტრუქციებს, კარგად იგებს თხრობითი ხასიათის ტექსტს და დიალოგს. შინაარსის გასაგებად იყენებს სათანადო სტრატეგიებს. თავისუფლად ქმნის მხატვრულ ტექსტს მოცემული პირობის ან ნიმუშის მიხედვით. მარტივი ენით წერს წერილს ან ღია ბარათს. თავისუფლად ფლობს კითხვის ტექნიკას,იგებს ყოფითი ხასითის ტექსტს. კარგად იგებს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ შემეცნებით ტექსებს სხვადასხვა თემებზე.კარგად ართმევს თავს ყოფით საომუნიკაციო სიტუაციას.აქტიურად მონაწილეობს ინტერაქციაში.                                    10 ქ.
მოსწავლე  კარგად იგრებს მასწავლებლის მითითებებს და სავარჯიშოთა ინსტრუქციებს. კარგად იგებს თხრობითი ხასიათის დიალოგს.მატივი ენით წერს წერილს ან ღია ბარათს.ფლობს კითხვის ტექნიკას, იგებს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ შემეცნებით ტექსტებს სხვადასხვა თემებზე, აქტიურად მონაწილეობს საკომუნიკაციო სიტუაციებში და მონაწილეობს ინტერაქციაში. 9 ქ.
მოსწავლე  იგებს მასწავლებლის მითითებებს და ინსტრუქციებს.დამაკმაყოფილებლად  იგებს თხრობითი ხასიათის ტექსტს და დიალოგს.წერს წერილს ან ღია ბარათს.დამაკმაყოფილებლად ფლობს კითხვის ტექნიკას, ნაწილობრივ იგებს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ შემეცნებით ტექსტებს სხვადასხვა თემებზე. პასიურია საკომუნიკაციო სიტუაციებში და ინტერაქციაში. 8 ქ.
მოსწავლე  იგებს მასწავლებლის მარტივ მითითებებს და ინსტრუქციებს. უჭირს თხრობითი ხასიათის ტექსტისა და დიალოგის გაგება. წერს წერილს ან ღია ბარათს მწირი ლექსიკის გამოყენებით. დამაკმაყოფილებლად ფლობს კითხვის ტექნიკას.ნაწილობრივ იგებს   ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ შემეცნებით ტექსტებს.პასიურია საკომუნიკაციო სიტუაციაში და ინტერაქციაში. 7 ქ.
მოსწავლე  იგებს მასწავლებლის მარტივ მითითებას და ინსტრუქციებს.უჭირს თხრობითი ტექსტისა და დიალოგის გაგება.უჭირს მცირე ზომის წერილის ან ღია ბარათის დაწერა.დამაკმაყოფილებლად ფლობს კითხვის ტექნიკას. ნაწილობრივ იგებს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ შემეცნებით ტექსტებს.პასიურია საკომუნიკაციო სიტუაციაში და ინტერაქციაში. 6  ქ.
მოსწავლეს უჭირს მასწავლებლის მითითების  და ინსტრუქციის გაგება. ვერ  იგებს თხრობით ტექსტს და დიალოგებს.უჭირს მცირე ზომის წერილის ან ღია ბარათის დაწერა.დამაკმაყოფილებლად ფლობს კითხვის ტექნიკას.ნაწილობრივ იგებს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ შემეცნებით ტექსტებს.იშვიათად მონაწილეობს საკომუნიკაციო სიტუაციაში და ინტერაქციაში. 5 ქ.
მოსწავლეს უჭირს მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების გაგება.ვერ იგებს თხრობით ტექსტებსა და დიალოგებს. უჭირს მცირე ზომის წერილის ან ღია ბარათის დაწერა. კითხვის ტექნიკა დასახვეწია. უჭირს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველი ტექსტების გაგება.იშვიათად მონაწილეობს საკომუნიკაციო სიტუაციაში და ინტერაქციაში. 4 ქ.
მოსწავლეს უჭირს მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების გაგება. ვერ იგებს თხრობით ტექსტებსა და დიალოგებს. ვერ წერს მცირე ზომის წერილებსა და ღია ბარათებს. კითხვის უნარ-ჩვევები არ აქვს გამომუშავებული. ვერ იგებს ფაქტობრივი ინფორმაციის შემცველ ტექსტებს, იშვიათად მონაწილეობს საკომუნიკაციო სიტუაციაში და ინტერაქციაში. 3 ქ.
მოსწავლეს არ ესმის მასწავლებლის მითითება და ინსტრუქცია, ვერ იგებს ტექსტებსა და დიალოგებს. ვერ წერს მცირე ზომის წერილებსა და ღია ბარათებს. არ აქვს გამომუშავებული წერითი და კითხვითი უნარ-ჩვევები. არ მონაწილეობს საკომუნიკაციო სიტუაციებში, 2 ქ.
მოსწავლე  ვერ ფლობს სამეტყველო. წერით,კითხვით და მოსმენის უნარ-ჩვევებს. 1ქ.


შეფასების კრიტერიუმები 
V კლასისთვის

1 ქულა ვერ ფლობს ენობრივ  ელემენტებს, წერა–კითხვა  ძალიან უჭირს, საგაკვეთილო პროცესში თითქმის არაა ჩართული.
2 ქულა გაკვეთილზე  ჩართულობის დონე დაბალია, ინერტულია, ვერ ფლობს მარტივ  ლექსიკას, არ ასრულებს საშინაო დავალებებს, წერა–კითხვა უჭირს.
3 ქულა კითხულობს შეცდომებით, შეუძლია ტექსტის  გადაწერა, ელემენტარულ დონეზეც კი უჭირს მასალის ათვისება, შეცდომით ასრულებს დავალებებს, ნაკლებად მოტივირებულია.
4 ქულა სუსტად იყენებს  წერა–კითხვის სტრატეგიებს, წერს და კითხულობს შეცდომებით, პასიურადაა ჩართული სასწავლო პროცესში, დავალებებს ასრულებს იშვიათად.
5 ქულა აქვს სუსტი  ლექსიკური მარაგი, შესაბამისად  უჭირს თარგმნა, გრამატიკული  მასალის ათვისება, სწავლის  სტრატეგიებს იყენებს არაეფექტურად, ვერ მონაწილეობს ინტერაქციაში, თუმცა ცდილობს ჩაერთოს  საგაკვეთილო პროცესში.
6 ქულა დამაკმაყოფილებლად პასუხობს დავალებების მოთხივნათა ნაწილს, ასრულებს მარტოვ დავალებებს, იგებს მასწავლებლის მითითებებს და სავარჯიშოების ინსტრუქციებს,მეტყველება უჭირს, ტექსტების წაკითხვისას  შეუძლია აზრის გამოტანა, მაგრამ უჭირს მოყოლა და ინტერაქციაში მონაწილეობა.
7 ქულა ფლობს  კოთხვის  სტრატეგიებს, იგებს მცირე ზომის დიდაქტიზებულ აღწერით/ნარატიული ხასიათის ტექსტს, მეტყველებს მარტივი კონსტრუქციების გამოყენებით, ნიმუშების მიხედვით წერს მიკროტექსტებს, ღია ბარათს, ერკვევა გრამატიკულ კონსტრუქციებში მაგრამ  უჭირს პრაქტიკულად გამოყენება. მოსწავლე აცნობიერებს, რომ ენაში  აისახება სამყაროს თავისებური ხედვა.
8 ქულა სისტემატურად  ასრულებს დავალებებს, მოსმენისას ამოიცნობს პერსონაჟებს, კონკრეტულ მოქმედებებს, ადგილმდებარეობას, ამინდის  პროგნოზს, მონაწილეობს ინტერაქციაში, კარგად ფლობს კოთხვის ტექნიკას, იყენებს წერის სათანადო სტრატეგიებს, ორგანიზებას უწევს სასწავლო საქმიანობას, იჩენს ინტერესს კულურული განსხვავებების მიმართ.
9 ქულა სისტემატურად  და სათანადოთ ასრულებს დავალებებს,  მოსმენისას დამოუკიდებლად  ამოიცნობს უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების  მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე  დაყრდნობით, მონაწილეობს  სიმულაციურ სიტუაციებში, ინტერაქციაში, მცირეოდენი შეცდომებით, აქტიურადაა ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, ასრულებს პროექტებს და პრეზენტაციებს, წერის დროს იცავს გრამატიკისა და მართლწერის წესებს და იყენებს წერის სათანადო სტრატეგიებს, თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, იჩენს ინტერესს კულტურული განსხვავებების მიმართ.
10 ქულა სისტემატურად  და  მაღალ დონეზე ასრულებს დავალებებს,  მოსმენისას დამოუკიდებლად ამოიცნობს  უცნობი სიტყვების, გამოთქმების, წინადადებების მნიშვნელობას ნაცნობ ელემენტებზე დაყრდნობით, მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციებში, ინტერაქციაში, უმნიშვნელი  შეცდომებით, აქტიურადაა ჩართული საგაკვეთილო  პროცესში, ასრულებს პროექტებს  და პრეზენტაციებს, წერის  დროს  მაქსიმალურად იცავს  გრამატიკისა და მართლწერის წესებს და იყენებს წერის  სათანადო სტრატეგიებს, თანამშრომლობს  თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, იჩენს ინტერესს კულტურული  განსხვავებების მიმართ. არის ორგანიზებული და უზომოდ პასუხისმგებლიანი.

შეფასების კრიტერიუმები  IV კლასისთვის

უშეცდომოდ წერს მცირე ზომის ტექსტებს. აზრი ლოგიკური და თანმიმდევრულია.იგებს მოსმენილ ტექსტს და უშეცდომოდ ასრულებს სავარჯიშოებს მასზე.

შეუძლია წინადადების წაკითხვა/გაგება და რაღაც ინფორმაციის მოძიება უშეცდომოდ.

ამოიცნობს, თუ კულტურის რა სფეროს ეკუთვნის ესა თუ ის ინფორმაცია, ახორციელებს პროექტებს.

შეცდომების რაოდენობა 0–3–ია.

მაღალი

საუბრისას იყენებს ნასწავლ ლექსიკურ მარაგს, შეუძლია აღწეროს ან ზეპირად თქვას რაიმე, თუმცა აქვს მცირე შეცდომებიც.

იგებს მოსმენილ ტექსტს და ასრულებს სავარჯიშოებს მასზე(მცირე ხარვეზებით).

წერს მცირე ზომის ტექსტებს. ძირითადად აზრი ლოგიკური და თანმიმდევრულია.

შეუძლია წინადადების წაკითხვა/გაგება და რაღაც ინფორმაციის მოძიება მცირე ხარვეზებით.

ახორციელებს პროექტებს.

შეცდომების რაოდენობა 4–6–ია.

საშუალოზე მაღალი

საუბრისას გამოყენებული ლექსიკური მარაგი საშუალო დონისაა, შეცდომები არ აფერხებს გაგებას.

იგებს მოსმენილი ტექსტის ძირითად აზრს, თუმცა ხარვეზები აქვს დეტალების გაგებაში.

წერს მცირე ზომის ტექსტებს. ხანდახან დარღვეულია ლოგიკური თანმიმდევრობა.

საშუალო დონეზე კითხულობს ტექსტს. უჭირს საჭირო ინფორმაციის მოძიება.

იშვიათად ახორციელებს პროექტებს.

დაშვებულია 7–9 შეცდომა.

საშუალო

საუბრისას იყენებს ძალიან მწირ ლექსიკას.შეცდომები აფერხებს გაგებას.

უჭირს მოსმენილი ტექსტის გაგება.შეცდომებია მოსასმენ სავარჯიშოებში.

უჭირს ტექსტის წერა,რომელიც ალოგიკურია და შეცდობა ართულებს გაგებას.

უჭირს კითხვა და ვერ იგებს წაკითხულს.

არ ახორციელებს პროექტებს.

დაშვებულია 10–12 შეცდომა.

საშუალოზე დაბალი

ამბობს ცალკეულ სიტყვებს დაუკავშირებლად.

ვერ იგებს მოსმენილ ტექსტს.

კითხულობს ძალიან ცუდად ან საერთოდ ვერ კითხულობს, დუმს.

ნაწერი სრულიად გაუგებარია.

დაშვებულია 12 შეცდომაზე მეტი.

დაბალი

 

შეფასების  კრიტერიუმები  III კლასისთვის

მოსწავლე უშეცდომოდ კითხულობს სიტყვებს და ტექსტში პოულობს საჭირო ინფორმაციას.

მოსწავლე ზუსტად წერს მასწავლებლის მიერ მითითებულ სიტყვებსა და ასოებს.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს საბაზო ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები. უშეცდომოდ ამბობს ტექსტებს ზეპირად.

შეუძლია  ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან, მისი შედარება მშობლიურთან.

დაშვებულია 0–3 შეცდომა.

მაღალი

მოსწავლე ისმენს და  ასრულებს მასწავლებლის მითითებებსა და სავარჯიშოს ინსტრუქციებს. ასევე  იგებს მინიდიალოგებსა და ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტებს, თუმცა აქვს მცირე ხარვეზები.

მოსწავლე  კითხულობს სიტყვებს და ტექსტში პოულობს საჭირო ინფორმაციას.

მოსწავლე  წერს მასწავლებლის მიერ მითითებულ სიტყვებსა და ასოებს.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს საბაზო ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები. უშეცდომოდ ამბობს ტექსტებს ზეპირად.

ხშირად  ამოიცნობს ინფორმაციას კულტურის სფეროდან, ადარებს მას მშობლიურთან.

დაშვებულია 4–6 შეცდომა.

საშუალოზე მაღალი

მოსწავლე ისმენს და  ძირითადად ასრულებს მასწავლებლის მითითებებსა და სავარჯიშოს ინსტრუქციებს. ასევე  იგებს მინიდიალოგებსა და ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტებს, თუმცა აქვს ხარვეზები.

მოსწავლე  კითხულობს სიტყვებს და ტექსტში ხშირად პოულობს საჭირო ინფორმაციას.

მოსწავლე  წერს მასწავლებლის მიერ მითითებულ სიტყვებსა და ასოებს მცირე ხარვეზებით.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს საბაზო ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები,  ამბობს ტექსტებს ზეპირად, თუმცა მაინც აქვს ხარვეზები.

იშვიათად ამოიცნობს ინფორმაციას კულტურის სფეროდან. დაშვებულია 7 –9 შეცდომა.

საშუალო

მოსწავლეს ხშირად არ ესმის  მასწავლებლის მითითებები და ვერ ასრულებს მათ,  ასევე უჭირს  ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტისა და  მინიდიალოგებს გაგება.

მოსწავლეს უჭირს კითხვა და ტექსტში ვერ  პოულობს საჭირო ინფორმაციას.

მოსწავლეს უჭირს  მასწავლებლის მიერ მითითებულ სიტყვებსა და ასოებს წერა.

უჭირს წარმოთქმა და გამომუშავებული არა აქვს საბაზო ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

დაშვებულია 10–12 შეცდომა

საშუალოზე დაბალი

მოსწავლეს არ ესმის  მასწავლებლის მითითებები და ვერ ასრულებს მათ,  ასევე ვერ იგებს  ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტსა და  მინიდიალოგებს.

მოსწავლე ვერ კითხულობს.

მოსწავლეს ვერ წერს   მასწავლებლის მიერ მითითებულ სიტყვებსა და ასოებს.

გამომუშავებული არა აქვს საბაზო ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

დაშვებულია 12 შეცდომაზე მეტი.

დაბალი

 

შეფასების  კრიტერიუმები  II კლასისთვის

წერა: მოსწავლეს ხშირად შეუძლია სიტყვის გადახატვა.

ლაპარაკი: მოსწავლეს ძირითადად გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები, ხშირად  შეუძლია უცხოური ენის ბგერების, ჟღერადობის, ინტონაციის აღქმა,  მიბაძვა-გამეორება, მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

მოსმენა: მოსწავლე ხშირად ახერხებს მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს უმარტივესი ინსტრუქციების გაგებას,  მოსმენილი  ილუსტრირებული მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგებას, მოსმენილი  ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტების გაგებას, შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენებას.

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლეს ძირითადად შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან,  უცხო და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს შედარება.

სწავლის სწავლა: მოსწავლეს ძირითადად შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება, საკმაოდ აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში, გამომუშავებული აქვს თანაკლასელებთან და  მასწავლებელთან თანამშრომლობის საწყისი ჩვევები.

საშუალოზე მაღალი

კითხვა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია ნაცნობი და ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის ამოცნობა, ძირიტადად გამომუშავებული აქვს ტექსტზე მუშაობის საწყისი ჩვევები.

წერა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია სიტყვის გადახატვა.

ლაპარაკი: მოსწავლეს საშუალოდ აქვს გამომუშავებული ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები, ზოგჯერ  შეუძლია უცხოური ენის ბგერების, ჟღერადობის, ინტონაციის აღქმა,  მიბაძვა-გამეორება, მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

მოსმენა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს უმარტივესი ინსტრუქციების გაგება,  მოსმენილი  ილუსტრირებული მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგება, მოსმენილი  ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტების გაგება, შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან,  უცხო და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს შედარება.

სწავლის სწავლა: მოსწავლეს ზოგჯერ შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება, ხანდახან არის ჩაბმული სასწავლო პროცესში, საშუალოდ აქვს გამომუშავებული თანაკლასელებთან და  მასწავლებელთან თანამშრომლობის საწყისი ჩვევები.

საშუალო

კითხვა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია ნაცნობი და ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის ამოცნობა, მცირედად გამომუშავებული აქვს ტექსტზე მუშაობის საწყისი ჩვევები.

წერა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია სიტყვის გადახატვა.

ლაპარაკი: მოსწავლეს სუსტად აქვს გამომუშავებული ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები. იშვიათად  შეუძლია უცხოური ენის ბგერების, ჟღერადობის, ინტონაციის აღქმა,  მიბაძვა-გამეორება, მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

მოსმენა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს უმარტივესი ინსტრუქციების გაგება,  მოსმენილი  ილუსტრირებული მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგება, მოსმენილი  ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტების გაგება, შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

კულტურათა დიალოგი: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან,  უცხო და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს შედარება.

სწავლის სწავლა: მოსწავლეს იშვიათად შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება, პასიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში, სუსტად აქვს გამომუშავებული თანაკლასელებთან და  მასწავლებელთან თანამშრომლობის საწყისი ჩვევები.

საშუალოზე დაბალი

კითხვა: მოსწავლეს არ შეუძლია ნაცნობი და ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის ამოცნობა,  გამომუშავებული არ აქვს ტექსტზე მუშაობის საწყისი ჩვევები.

წერა: მოსწავლეს არ შეუძლია სიტყვის გადახატვა.

ლაპარაკი: მოსწავლეს გამომუშავებული არ აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები. არ შეუძლია უცხოური ენის ბგერების, ჟღერადობის, ინტონაციის აღქმა,  მიბაძვა-გამეორება, მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

მოსმენა: მოსწავლეს არ შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს უმარტივესი ინსტრუქციების გაგება,  მოსმენილი  ილუსტრირებული მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგება, მოსმენილი  ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტების გაგება, შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

კულტურათა დიალოგი:  მოსწავლეს არ შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან,  უცხო და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს შედარება.

სწავლის სწავლა: მოსწავლეს არ შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება, არ არის ჩაბმული სასწავლო პროცესში, არ აქვს გამომუშავებული თანაკლასელებთან და  მასწავლებელთან თანამშრომლობის საწყისი ჩვევები.

დაბალი

 

შეფასების  კრიტერიუმები  I კლასისთვის

მოსწავლეს შეუძლია ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის დაწერა და წაკითხვა.

გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

შეუძლია  ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან, მისი შედარება მშობლიურთან.

დაშვებულია 0–3 შეცდომა

მაღალი

მოსწავლეს ესმის  მასწავლებლის მითითებები და შეუძლია მათი  შესრულება მცირე ხარვეზებით. იგებს მცირე ზომის ილუსტრირებული ტექსტს .

მოსწავლეს შეუძლია ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის დაწერა და წაკითხვა, თუმცა აქვს მცირე ხარვეზები.

გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

ხშირად  ამოიცნობს ინფორმაციას კულტურის სფეროდან, ადარებს მას მშობლიურთან.

დაშვებულია 4–6 შეცდომა

საშუალოზე მაღალი

მოსწავლეს ძირითადად ესმის  მასწავლებლის მითითებები და შეუძლია მათი შესრულება,  ასევე იგებს მცირე ზომის ილუსტრირებული ტექსტის ძირითად ნაცილს და არა ყველა დეტალს..

მოსწავლეს შეუძლია ხშირად გამოყენებული სიტყვების დიდი ნაწილის ორთოგრაფიული ხატის დაწერა და წაკითხვა.

გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები, თუმცა მაინც აქვს ხარვეზები.

იშვიათადამოიცნობს  ინფორმაციის  კულტურის სფეროდან.

დაშვებულია 7–9 შეცდომა

საშუალო

მოსწავლეს ხშირად არ ესმის  მასწავლებლის მითითებები და ვერ ასრულებს მათ,  ასევე უჭირს  მცირე ზომის ილუსტრირებული ტექსტის გაგება.

მოსწავლეს უჭირს  ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის დაწერა და წაკითხვა.

უჭირს წარმოთქმა და გამომუშავებული არა აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

დაშვებულია 10–12 შეცდომა

საშუალოზე დაბალი

მოსწავლეს არ ესმის  მასწავლებლის მითითებები, ვერ იგებს მცირე ზომის ილუსტრირებული ტექსტს.

მოსწავლეს არ შეუძლია ხშირად გამოყენებული სიტყვების ორთოგრაფიული ხატის დაწერა და წაკითხვა.

გამომუშავებული არ აქვს ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.

დაშვებულია 12 შეცდომაზე მეტი.

დაბალი

 

ინკლუზიური განათლება

ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე 

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა   მოსწავლე (შემდგომში – სსსმ   მოსწავლე), რომელსაც, თანატოლების უმრავლესობასთან შედარებით, აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ  მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას.
 2. სსსმ  მოსწავლედ ითვლება  იყოს  მოსწავლე, რომელსაც აქვს:

ა) ფიზიკური დარღვევა;

ბ) ინტელექტუალური დარღვევა;

გ) სენსორული დარღვევა  (სმენის და/ან მხედველობის);

დ)მეტყველების დარღვევა;

ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;

ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;

ზ) სირთულეები სოციალური ფაქტორების გამო და ამ მიზეზით ვერ სძლევს  ეროვნულ სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს (მ.შ. ენობრივი სირთულეები არაქართულენოვანი სკოლიდან გადმოსვლის გამო)

სსსმ ბავშვის სახელი და გვარი

ასაკი

კლასი

აქვს თუ არა ბავშვს ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი (დიაგნოზი)

ინკლუზიის საჭიროება

ინკლუზიის სახე

(სრული, ნაწილობრივი)

ნიკა ჩიბუხაშვილი 11 წლის V –ა

ჰიდროცეფალია– ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, ეპილეფსია, მკვეთრად გამოხატული ქვედა პარაპარეზი

ფიზიკური დარღვევა;

ინტელექტუალური დარღვევა;

ქცევითი და ემოციური დარღვევა;

სრული

აკაკი ბრეკაშვილი8 წლისIII–ბ

ორმხრივი ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა, გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა

სენსორული დარღვევა  (სმენის და/ან მხედველობის)

მეტყველების დარღვევა;

სრული

მასწავლებლის მიერ სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/შეფასება/ მონიტორინგი

 1. სკოლის ყველა მასწავლებელს სასწავლო წლის განმავლობაში ევალება პორტფოლიოს წარმოება. პორტფოლიოს შემადგენელი ნაწილებია: საგნის სასწავლო გეგმა, საგნის კალენდარული გეგმა, ყოველდღიური საგაკვეთილო გეგმა–ანალიზი, შეფასების კრიტერიუმები; შემაჯამებელი სამუშაოების ჩატარების განრიგი, შეფასების კრიტერიუმები და ანალიზი, სემესტრული და წლიური ანგარიში (თვითშეფასების ფორმით).სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია ადმინისტრაციული მონიტორინგის წლიური კალენდარული გეგმა. მონიტორინგის და შეფასების  სახეებია : დოკუმენტაციის  შემოწმება, გაკვეთილებზე დასწრება, პატრულირება, თვითშეფასება, ურთიერთშეფასება და სხვ.
 1. საგნის სასწავლო გეგმის (სილაბუსი) წარმოების ინსტრუქცია:
კომპონენტები ინსტრუქცია
სასწავლო საგნის  სახელწოდება
სასწავლო საგნის საათების რაოდენობა წლის განმავლობაში მიუთითეთ სემესტრი, საათების რაოდენობა
სასწავლო საგნის სტატუსი მიუთითეთ სასწავლო საგნის სტატუსი _სავალდებულო/ არჩევითი
მასწავლებელი მიუთითეთ მასწავლებლის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ. ელ. ფოსტა)

თუ საგანს ორი ან მეტი მასწავლებელი ასწავლის, მიუთითეთ ყველა მათგანის შესახებ ინფორმაცია.სასწავლო დისციპლინის გავლის წინაპირობამიუთითეთ თუ ცოდნის რა მარაგი უნდა ჰქონდეს გავლილი მოსწავლეს,  იმისათვის რომ დაძლიოს სასწავლო კლასის პროგრამა.საგნის სწავლების მიზანი და ამოცანებიაღწერეთ სასწავლო დისციპლინის სწავლების მიზნები და ამოცანებისასწავლო დისციპლინის შინაარსიმიუთითეთ სასწავლო დისციპლინის  შემადგენელი თემები  და ლიტერატურამიუთითეთ თითოეული თემის სწავლებისათვის საჭირო დრომიუთითეთ  თითოეული თემის გავლის თარიღი

(სავარაუდო)   მეთოდებირა მეთოდებს იყენებთ სასწავლო პროცესში: მაგ.გაკვეთილი/სემინარი/პრეზენტაცია/დისკუსია/როლებით თამაში/რეფერატი და ა.შ.სწავლების შედეგიამ ნაწილში დეტალურად აღწერეთ სასწავლო საგნის გავლის შემდეგ რა ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს უნდა ფლობდეს მოსწავლე.სასწავლო საგნის შეფასების ფორმებიმიუთითეთ შეფასების რა მეთოდს იყენებთ: ტესტი, რაიმის დემონსტრირება, პროექტი, სასწავლო რეფერატი, რეცენზია, პრეზენტაცია და ა.შ.შეფასების კომპონენტებიჯგუფში ეფექტური მუშაობა და სხვ). შუალედური შეფასება (შეფასებები) და საბოლოო გამოცდა.

მიუთითეთ შეფასების თითოეული კომპონენტის ხვედრითი წილირესურსებიმიუთითეთ სახელმძღვანელოები, წიგნები, კონსპექტები,აუდიო-ვიდეო კომპიუტერული მასალა, რომლის საფუძველზეც კურსი ისწავლება, რა მაქვს, რა მჭირდება და არ მაქვსკლასგარეშე ღონისძიებებიკლასგარეშე ღონისძიებების პროექტი, რომლის ჩატარებასაც აპირებთ წლის განმავლობაშითქვენი ინოვაციებითქვენი ინოვაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესის ხარისხიან წარმართვას და გჭირდებათ დირექციის მხარდაჭერა.

 1. საგაკვეთილო გეგმა მასწავლებელს შეუძლია აწარმოოს ნებისმიერი ფორმით შემდეგი სარეკომენდაციო კომპონენტების (პუნქტების) გათვალისწინებით

ს ა ს წ ა ვ ლ ო საგაკვეთილო  გ ე გ მ ი ს  ნ ი მ უ შ ი

 (პუნქტების მოკლე აღწერა)

1. გაკვეთილის თემა გრაფაში იწერება გაკვეთილის/გაკვეთილების ციკლის სათაური
2. სწავლების საფეხური და კლასი მიუთითეთ, რომელი საფეხურისთვის და კლასისთვის არის განკუთვნილი

აღნიშნული გაკვეთილის გეგმა;

3. საგaნი 

მასწავლებლების სახელი, გვარი, საგანი, მოსწავლეთა რაოდენობა მიუთითეთ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა და პროფილი„განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების მქონე მოსწავლეების“ ქვეშ ამ შემთხვევაში, შესაძლოა, იგულისხმებოდნენ შეზღუდული შესაძლელობების მქონე, ძნელად აღსაზრდელი, სასწავლო პროგრამას ჩამორჩენილი ან წინმსწრები ბავშვები, რომელთათვის ჩვეულებრივი ტემპი მიუღებელია.მიუთითეთ ასეთი მოსწავლეების რაოდენობა და განსაკუთრებული საჭიროებების ტიპი.

6. გაკვეთილის სასწავლო მიზნები

(ინტეგრირებული გაკვეთილის შემთხვევაში საგნების მიხედვით)გაკვეთილის სასწავლო მიზნები არის იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ერთობლიობა, რომელსაც უნდა მივაღწიოთ გაკვეთილის/გაკვეთილების ბოლოს.

სასწავლო მიზნები არ ასახავს პროცესს, არამედ გამოხატავს იმას, რის მიღწევასაც ვგეგმავთ გაკვეთილის/გაკვეთილების ბოლოს. შესაბამისად, რა კომპეტენციები (ცოდნა და უნარ-ჩვევები) უნდა შეიძინონ მოსწავლეებმა.  მიზანი იწერება კონკრეტულად, მარტივად და რეალისტურად. მაგალითად, გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეები: გაიგებენ, ახსნიან, აღწერენ, შეადარებენ, შექმნიან, გაანალიზებენ, პრობლემას გადაჭრიან, შეაფასებენ, გამოიკვლევენ და ა.შ.

 

  7. ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი/ინდიკატორები

ამ უჯრედში ჩასაწერად ეროვნული სასწავლო გეგმიდან უნდა გადმოიტანოთ შედეგ(ებ)ი და ინდიკატორ(ებ)ი (როგორც კონკრეტული საგნის, ასევე ისტ-ის), რომელთა მიღწევასაც უწყობს ხელს თქვენს მიერ დაგეგმილი გაკვეთილი.

მაგ.:

გეო. IX. 2. მოსწავლე ახასიათებს და აანალიზებს საქართველოს ბუნებრივ პირობებს.

• ადგენს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პარამეტრებს შორის და მსჯელობს მათ გეოგრაფიაზე (მაგ.: საქართველოს რელიეფის ფორმებს და ჰავის თავისებურებებს უკავშირებს ჰიდროგრაფიული ქსელის ჩამოყალიბება-გავრცელებას); ამ მაჩვენებლების მიხედვით ადარებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს

ინტეგრირებული გაკვეთილის შემთხვევაში მიუთითეთ შედეგები ცალ-ცალკე ყველა საგანის მიხედვით;8. თანმიმდევრობა

(აქტივობა და დრო)თანმიმდევრობა არის ჩატარებული გაკვეთილის/გაკვეთილების პროცესის თანმიმდევრული აღწერა.

გაკვეთილის პროცესი აღიწერება გაკვეთილის დაწყებიდან მის დასრულებამდე: ქმედებების თანმიმდევრობა, რატომ კეთდება, რას აკეთებს მასწავლებელი, რას აკეთებენ მოსწავლეები, როდის და როგორ ხდება ჯგუფური, ინდივიდუალური, თუ წყვილებში მუშაობა, როდის ფასდებიან მოსწავლეები და ა.შ.

აქტივობები უნდა აღიწეროს ცალ-ცალკე და მიეთითოს ხანგრძლიობა წუთებში.

შენიშვნა:

თუ წარმოდგენილი გეგმა ასახავს ერთზე მეტ გაკვეთილს (გაკვეთილების ციკლს), ამ პუნქტში უნდა აღიწეროს თითოეული გაკვეთილი ცალცალკე, ერთმანეთის მიმდევრობით.

მაგ.

გაკვეთილი 1საგნის დასახელებაისტორია

გაკვეთილის თანმიმდევრობის (აქტივობა და დრო) აღწერა

გაკვეთილი 2საგნის დასახელებაგეოგრაფია

გაკვეთილის თანმიმდევრობის (აქტივობა და დრო) აღწერა ა.შ.9. შეფასებამიუთითეთ, რა ფორმით ამოწმებთ სასწავლო შედეგებს.

აღწერეთ შეფასების რა ტიპ(ებ)ს (განმავითარებელი, განმსაზღვრელი, ინდივიდუალური, ჯგუფური…) იყენებთ;

ამისათვის, სასურველია,  წინასწარ გაამზადოთ შეფასების რუბრიკა/ შეფასების ფურცელი, რომელიც გაკვეთილის გეგმას ცალკე დოკუმენტის სახით დაერთვის.10. საკლასო მენეჯმენტი

საგანმანათლებლო რესურსები

 ტექნიკა და ინსტრუმენტები – შესასრულებელი აქტივობის გათვალისწინებით უნდა მიუთითოთ, თუ რა ტექნიკა და დამხმარე ინსტრუმენტები გჭირდებათ გაკვეთილზე (მაგ. კომპიუტერების რაოდენობა, პროექტორი, გლობუსი, კოლბა და ა.შ.)ინფორმაციის წყაროები (ნაბეჭდი, ელექტრონული და სხვა..)

მიანიშნეთ წყაროები, რომლებიც გამოიყენეთ გაკვეთილის მომზადების, მსვლელობის დროს (მაგ. წიგნები, ალბომები..).ელექტრონული (კომპიუტერული) პროგრამები და რესურსები

მიუთითეთ ის კომპიუტერული პროგრამები (მაგ. OpenOffice.Org Presentation, OpenOffice.Org spreadsheet, gimp, და სხვა.. ), ვებ-გვერდები და სხვა ელექტრონული რესურსები (Flickr.com, maps.google.com, earth.google.com, wikipedia…),რომლებსაც იყენებთ თქვენ და მოსწავლეები გაკვეთილისთვის.

4.სემესტრული/წლიური ანგარიშის (თვითშეფასების) ფორმის კომპონენტები:

ქ. დედოფლისწყაროს პირველი საჯარო სკოლა                                                2011/12 სასწავლო წელი

მასწავლებლის  ანგარიში

 • მასწავლებლის გვარი, სახელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 • საგანი (საგნები), რომლებსაც ასწავლით მ/წელს (რომელ კლასებს ასწავლით) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 • რამდენმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა საგნობრივ შიდასასკოლო და გარესასკოლო ღონისძიებებში –––––––აქედან  ვინ  და რომელ ღონისძიებებში მონაწილეობდა და რა შედეგით:
 • რამდენი მოსწავლე და ვინ მონაწილეობდა ეროვნული სასწავლო  საგნობრივი ოლომპიადის პირველ ტურში
 • ვინ  მონაწილეობდა  ოლიმპიადის დანარჩენ ტურებში და რა შედეგით :
 • რამდენი მოსწავლე მონაწილეობდა საერთაშორისო ოლიმპიადაში (ვინ და რა შედეგით)
 • მონაწილეობდნენ  თუ  არა  თქვენი  მოსწავლეები  სასწავლო–შემოქმედებით კონფერენციაში,

რა თემებით და რა შედეგით:

 • პირველ  სემესტრში  რომელ საგანმანათლებლო პროექტებში და პროგრამებში მიიღეთ მონაწილეობა
 • მიმდინარე წელს  რომელ შიდასასკოლო ან  გარესასკოლო ღონისძიებებში მიგიღიათ მონაწილეობა და რა წარმატებით:
 • რამდენი საგნობრივი ღონისძიება ჩაატარეთ სემესტრის  განმავლობაში –– ––– ––ჩამოთვალეთ თქვენ  მიერ ინიცირებული და ორგანიზებული საგნობრივი სასკოლო ან გარესასკოლო ღონისძიებები (მ.შ. ინტეგრირებული და საჩვენებელი გაკვეთილები).
 • რა სახის მუშაობას ატარებთ წინმსწრებ მოსწავლეებთან?
 • რა სახის მუშაობას ატარებთ სუსტ მოსწავლეებთან?
 • მიმდინარე წელს   მიგიღიათ თუ არა მადლობა,პრემია, (სხვა სახის ჯილდოები),  ადმინისტრაციისგან და რისთვის
 • რა სახის ან თემატიკის პროფესიული განვითარების ტრენინგი გაიარეთ მ/წელს

 „მინუს“ პარამეტრები (ივსება ადმინისტრაციის მიერ)

სამსახურში ან გაკვეთილზე დაგვიანება :               არასოდეს +1           იშვიათად –1           ხშირად  –2

პედსაბჭოების, გაკვეთილების, სასკოლო ღონისძიებების გაცდენა :

არასოდეს +1  იშვიათად –1  ხშირად –2

დავალებისადმი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება :  არასოდეს +1 ,  იშვიათად –1 ,  ხშირად – 2

სიტყვიერი გაფრთხილება  არასოდეს +1   იშვიათად–1   ხშირად –2;

წერილობითი გაფრთხილება –2     საყვედური –3    სასტიკი საყვედური –5    მშობელთა პრეტენზიები –5

არასაკმარისი ან ცუდი დისციპლინა გაკვეთილებსა და ღონისზიებებზე  –5 ქულა

ჟურნალების წარმოებისას დაშვებული შეცდომები:

არასოდეს +1  იშვიათად–1 ხშირად –2 ჟურნალის დაზიანება–5

დირექტორის კომენტარი (რეკომენდაცია)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მასწავლებლის კომენტარი (რეკომენდაცია)–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მასწავლებლის ხელმოწერა :

 

 

ადმინისტრაციული  მონიტორინგის აქცენტები

 

შიდასასკოლო მონიტორინგის საკითხები

 

 

აქცენტი

 

 

 

 

 

1.      სასწავლო პროცესი

1.      სასწავლო გეგმების შესრულება, მოსწავლეთა უნარ-ჩვევებისა და ცედნის დონის შეფასებასთან შესაბამისობა. მასწავლებლის გაკვეთილზე მუშაობის პროდუქტიულობა;

2.      წინმსწრებ მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მუშაობა;

3.      სუსტ მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მუშაობა;

4.      კლასგარეშე საგნობრივი მუშაობის ხარისხი;

5.      სასწავლო გარემო.

 

 

 

 

2.      სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის პირობები

1.      სკოლის საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა;

2.      საინფორმაციო-მეთოდურიუზრუნველყოფა;

3.      სასწავლო-ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

4.      სასწავლო და მეთოდური ლიტერატურით უზრუნველყოფა;

5.      სკოლის სოციუმი;

6.      სკოლის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა;

7.      შრომის დაცვა

 

 

 

3.      სამეცნიერო-ექსპერიმენტალური საქმიანობა

1.      ამ სახის საქმიანობის სკოლის კონცეფციასთრან შესაბამისობა;

2.      სიახლეთა შედეგიანობა;

3.      პედაგოგთა სამეცნიერო განათლებულობის დონე;

4.      პედაგოგებისა და მოსწავლეების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა.

 

 

 

4.      სააღმზრდელო პროცესი.

1.      მოსწავლეთა აღზრდის მაჩვენებელი;

2.      მოსწავლეთა საზოგადოებრივი აქტიურობის დონე;

3.      კლასის დამრიგებელთა მუშაობის ხარისხი;

4.      მშობელთა ჩართულობა;

5.      სასკოლო ღონისძიებების ხარისხი;

6.      მოსწავლეთა ჯანმრთელობა და ფიზიკური მომზადება;

7.      რთულ მოსწავლეებთან პროფილაქტიკური მუშაობის ხარისხი;

8.      სოციალურ-ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება;

9.      სააღმზრდელო გარემო.

 

 

 

5.      მეთოდური მუშაობა.

1.      თვითოეული მასწავლებლის მეთოდური დონე (სტანდარტთან შესაბამისობა);

2.      პედაგოგიური გამოცდილების გავრცელების, ურთიერთთანამშრომლობის მექანიზმები;

3.      პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

 

 

6.      კოლექტივის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა.

1.      ფსიქოლოგიური კომფორტის (დისკომფორტის) დონე მოსწავლეებში და მასწავლებლებში, კონფლიქტურობა (თანამშრომლობა);

2.      სიახლეების დანერგვაში, პრობლემების გადაჭრაში კოლექტივის ფსიქოლოგიური მზაობა.

მონიტორინგი გაეწევა ეროვნული სასწავლო გეგმით და სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა საკითხის შესრულებას.მონიტორინგის გეგმა დეტალურად აღწერს, თუ როდის, რა მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით შეფასდება და კონტროლი გაეწევა ნებისმიერ დაგეგმილ აქტივობას. 

 

სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა  კათედრებმა უნდა ჩააბარონ პედსაბჭოს დამტკიცებული  კათედრების მუშაობის წლიური გეგმა, დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსების ნუსხა კლასების მიხედვით, დამატებითი ელექტრონული რესურსების ნუსხა საიტების ზუსტი მითითებით, სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო თვალსაჩინოებების სრული ნუსხა საგნების და კლასების მიხედვით, დამრიგებლებმა–სადამრიგებლო პროგრამა, რათა, დირექტორის მონაწილეობით, დამტკიცდეს სასკოლო სასწავლო გეგმა.

თითოეული კათედრის მუშაობაზე ადმინისტრაცია განახორციელებს მონიტორინგს თვითო კვირის განმავლობაში მონაცვლეობით.

კვირეული მონიტორინგის განმავლობაში ადმინისტრაცია შეამოწმებს კათედრის წევრების მუშაობას ,მ.შ დაესწრება გაკვეთილებს.

გაკვეთილი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა) პედაგოგის მოსწავლეებთან დამოკიდებულება;

ბ) დროის მენეჯმენტი;

გ) გაკვეთილის წინა გაკვეთილებთან კავშირი;

დ) აქტივობების მიზნებთან და შედეგებთან შესაბამისობა;

ე) გაკვეთილის გეგმა;

ვ) შეფასების რუბრიკები;

ზ) მოსწავლეთა შეფასება

შემოწმდება შემაჯამებელი სამუშაოები ( ანალიზი და შეფასების რუბრიკები).

სისტემატურად შემოწმდება პედაგოგების მიერ ჟურნალების წარმოების, ნიშნების წერის და დაჯამების სიზუსტე.

მონიტორინგის კვირის ბოლოს ადმინისტარციის მხრიდან განიხილება წარმატებები, შემუშავდება რეკომენდაციები, რომლებიც გამხილული ექნება სამუშაო შეხვედრებზე. პედაგოგებს ექნებათ საშუალება მომდევნო მონიტორინგის დაწყებამდე გაითვალისწინონ რეკომენდაციები და გამოასწორონ მუშაობის ხარვეზები.მომდევნო  მონიტორინგის კვირეულში  შემოწმდება, რამდენად  დაძლია პედაგოგმა სირთულეები და თუ ეს არ მოხდა, ადმინისტრაცია გაატარებს შესაბამის  ღონისძიებებს აღნიშნულ პედაგოგთან.

შემაჯამებელი სამუშაოების თემატურ-კალენდარულ გეგმასთან შესაბამისობა შემოწმდება  მათი ჩატარებისთანავე. მონიტორინგის გეგმა და ყველა  კათედრის შემაჯამებელი სამუშაოების   თემატური გეგმები იქნება გამოკრული სამასწავლებლოში თვალსაჩინო ადგილას შესაბამისი ცხრილის სახით, სადაც ჩატარებულ სამუშაოზე იქნება ადმინისტრაციის შესაბამისი აღვნიშვნა. შემაჯამებელი სამუშაოს თარიღის გადატანაზე ან არ შესრულებაზე პედაგოგს ევალება შენიშვნის შეტანა.

შემაჯამებელი სამუშაოების ჩატარების მონიტორინგის ცხრილი               სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ფარგლებში მნიშვნელოვანია  ასევე ტესტირებები, გამოცდები, ღია გაკვეთილები, საჩვენებელი შემაჯამებელი გაკვეთილები ( ყველა საგნის მასწავლებელმა წლის ბოლო შემაჯამებელი უნდა ჩაატაროს ადმინისტრაციული შემაჯამებელის –საჩვენებელი გაკვეთილის–ფორმით).

სასკოლო დისციპლინის მონიტორინგის აქცენტები

ადმინისტარცია  მონიტორინგს გაუწევს სასკოლო შინაგანაწესის შესრულწბას და გაატარებს  პრევენციულ ღონისძიებებს სასკოლო დისციპლინის დაცვაზე. ამ ღონისძიებებში (შეხვედრები, დისკუსიები, კითხვარები) აქტიურად ჩაერთვება სკოლის ყველა სტრუქტურა (მ.შ.თვითმართველობა, პედსაბჭო).

თვითმმართველობასთან  შეხვედრებზე დაიგეგმება იმ ღონისღიებათა ნუსხა, რომელიც გატარდება სასკოლო დისციპლინის დასაცავად. ესაა დასვენებებზე უფროსკლასელების და პედაგოგების ერთობლივი მორიგეობა დერეფნებში,მეოთხე სართულზე განაყოფ ოთახებზე    მოსწავლეების მონიტორინგი.ყოველ გაკვეთილზე შედგება იმ მასწავლებელთა სამორიგეო  კლასტერები, რომლებსაც არ აქვთ გაკვეთილი. მათ დაევალებათ სართულების პატრულირება.

თითოეულმა პედაგოგმა თავის მოსწავლეებთან ერთობლივად სასწავლო წლის დასაწყისში სავალდებულოდ უნდა შეიმუშაოს გაკვეთილზე ქცევის წესები, რომლის დაცვაზე უნდა იზრუნოს მთელი წლის განმავლობაში.

განსაკუთრებული ყურადრება მიექცევა მოსწავლეების ქცევას და ურთიერთ დამოკიდებულაბას კლასებში და დასევენებებზე დერეფნებში. კლასის დამრიგებლეს დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა მოსწავლეთა პირადი ჰიგიენის და უსაფრთხოების წესების დაცვის გაკონტროლებაზე.

მონიტორინგი გაეწევა დასვენებებზე კლასის დამრიგებლების სადამრიგებლო კლასთან ყოფნასა და სადამრიგებლო ღონისძიებების ჩატარებაზე.

კლასის დამრიგებლებთან შეთანხმებით გამოვლინდებიან რისკის ქვეშ მყოფი და სასკოლო დისციპლინის დამრღვევი მოსწავლეები, რომელთაც გაეწევათ მეტი კონტროლი.

  

უსაფრთხოების მონიტორინგის აქცენტები

ð ვირუსული და ინფექციური დაავადებების სიხშირე.

ð ტრავმატიზმის შემთხვევები სკოლის ტერიტორიაზე

ð სან–ჰიგიენური და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმების შესრულება skolaSi , სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება

ð საევაკუაციო გეგმა, სატელეფონო კავშირი და წყლის რეზერვი.

ð რირველადი დახმარების აღმოჩენის პრევენციები

ðსემინარები, კონფერენციები და სხვა სახის  ღონისძიებები ჯანსაღი ცხოვრების წესის  პროპაგანდის მიზნით

ð სპორტული წრეები

ð ფიზიკური უსაფრთხოება (კონფლიქტები, ჩხუბი)

ð ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება (ფსიქოლოგიური მიკრიკლიმატი პედაგოგებში, კლასებში) და ა.შ.

სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართია:

1.დამრიგებლების გეგმები

2.საათობრივი ბადე

3.მონიტორინგის გეგმა

4.მასწავლებელთა თემატურ–კალენდარული გეგმები

6. დამატებითი  საგნის სასწავლო გეგმა

5.ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სსსმ მოსწავლეებისთვის –პროექტის სახით

Advertisements

One comment on “სასკოლო სასწავლო გეგმა (2011–2012)

 1. მოსწავლეებისა და მშობლების საყურადღებოდ! ყურადღება მიაქციეთ სკოლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს შეფასებისა და წლიური გამოცდების თაობაზე!

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s